14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet

a Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályairól

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 52. §-ának (4) bekezdésében és 63. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályait - amelyek a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetésérõl szóló 20/1997. (X. 21.) KHVM rendelet mellékletét képezõ, a repülési szabályokról szóló 2. számú függelékben foglaltak végrehajtását szolgálják - e rendelet mellékleteként kiadom.

(2) E rendelet melléklete a Közlekedési és Vízügyi Értesítõben jelenik meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 60. napon lép hatályba.

Melléklet a 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelethez

Repülési szabályok

1. Fejezet

A repülési szabályok alkalmazása

1.1. A repülési szabályok alkalmazása

1.1.1. Budapest FIR-ben történõ üzemelésük során az ICAO szabályok szerint mûködõ (GAT) polgári és állami légijármûveknek jelen elõírásban foglaltakat kell betartaniuk.

Megjegyzés: A légijármûvek üzemelésére vonatkozó, a légiforgalmi szolgálatok ellátásához szorosan kapcsolódó kiegészítõ eljárásokat a légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, amelyeket a légijármû-vezetõknek ugyancsak be kell tartaniuk.

1.1.2. Állami légijármûvek ezen szabályoktól csak jogszabályban meghatározott esetekben és módon térhetnek el.

1.2. A repülési szabályok betartása

1.2.1. A levegõben, valamint a repülõtér mozgási területén mûködõ valamennyi légijármûnek be kell tartania az általános szabályokat, továbbá repülés közben alkalmaznia kell:

a) a látvarepülési szabályokat (VFR), vagy

b) a mûszer szerinti repülési szabályokat (IFR).

1. Megjegyzés: A látvarepülési, illetve mûszer szerinti repülési szabályok szerint egyaránt mûködõ légijármûvek számára az ICAO légtérosztályozásnak megfelelõ egyes légtérosztályokban biztosított szolgáltatások leírását a légiforgalom irányításáról szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. Megjegyzés: A légijármû-vezetõ látási meteorológiai körülmények között is választhatja a mûszer szerinti szabályok alkalmazását.

1.3. Felelõsség a repülési szabályok betartásáért

1.3.1. A légijármû parancsnokának felelõssége

A légijármû parancsnoka felelõs a légijármûnek a repülési szabályok szerinti üzemeltetéséért, akár maga vezeti azt, akár nem. Ezektõl a szabályoktól csak akkor térhet el, ha a biztonság érdekében ez feltétlenül szükséges.

1.3.1.1. A repülés megkezdése elõtt a légijármû parancsnokának meg kell gyõzõdnie a légijármûre, valamint a hajózószemélyzet tagjai számára külön jogszabályban meghatározott okmányok fedélzeten való rendelkezésre állásáról.

1.3.2. Repülés elõtti ténykedés

Valamely repülés megkezdése elõtt a légijármû parancsnokának meg kell ismernie a tervezett repülésre vonatkozó összes rendelkezésre álló tájékoztatást. A repülõtér forgalmi körét, vagy a repülõtér körzetét elhagyó repülések esetén, és minden IFR repülésre való felkészülés során gondosan tanulmányozni kell a rendelkezésre álló meteorológiai jelentéseket, valamint elõrejelzéseket, meg kell határozni az üzemanyag-szükségletet és megfelelõ változatot kell kidolgozni arra az esetre, ha a repülés nem hajtható végre a terv szerint.

1.3.2.1. Budapest FIR-bõl történõ indulás esetén:

a) látvarepülési szabályok szerinti repülés nem kezdhetõ meg mindaddig, míg a meteorológiai jelentések, vagy a meteorológiai jelentések és elõrejelzések összessége azt nem mutatja, hogy a látvarepülési szabályok szerint végrehajtandó repülési útvonalon, vagy annak érintett szakaszán a repülés idõpontjában látvarepülési meteorológiai körülmények lesznek,

b) mûszer szerinti repülési szabályok alapján végzett repülés nem kezdhetõ meg mindaddig, míg a rendelkezésre álló tájékoztatások azt nem mutatják, hogy a tervezett rendeltetési repülõtéren és/vagy a kitérõ repülõtéren az érkezés számított idõpontjában a meteorológiai körülmények lehetõvé teszik a mûszeres megközelítési eljárás és leszállás végrehajtását.

1.4. A légijármû parancsnokának joga

A légijármû parancsnokának joga a légijármû üzemeltetésével kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése, parancsnokságának ideje alatt.

1.5. Szeszes ital, kábítószerek és gyógyszerek használata

Senki nem vezethet légijármûvet, vagy nem tevékenykedhet valamely légijármû hajózószemélyzetének tagjaként, aki szeszes ital, kábítószer vagy olyan gyógyszer hatása alatt áll, amely cselekvõképességét befolyásolja.

2. Fejezet

Általános szabályok

2.1. Személy- és vagyonvédelem

2.1.1. Légijármûvek felelõtlen vagy gondatlan üzemeltetése

Tilos légijármûvet felelõtlen, vagy gondatlan módon üzemeltetni úgy, hogy az veszélyeztesse mások életét, vagy vagyontárgyait.

2.1.2. Minimális repülési magasságok

A fel- és leszállás eseteit, valamint az illetékes hatóság engedélyét kivéve a légijármû városok, települések sûrûn lakott területei, vagy szabadban tartózkodó embercsoportok felett csak olyan magasságban repülhet, amelyrõl kényszerhelyzet esetén a leszállás, vagy a légijármû elhagyása a földön lévõ személyek és vagyontárgyaik indokolatlan veszélyeztetése nélkül végrehajtható.

Ezen magasságok nem lehetnek alacsonyabbak, mint a 3.4.1. és 4.1.2. pontokban meghatározottak.

2.1.3. Utazómagasságok használata

Budapest FIR-ben az útvonalrepüléseket - a hajtómû nélküli légijármûveket kivéve - a repülés útirányának és a repülési szabályoknak megfelelõen, jelen elõírás "C." Függelékében szereplõ iránymagassági rendszer szerint kell tervezni.

2.1.4. Tárgyak szórása, permetezés

Légijármûbõl repülés közben tárgyat kidobni, vagy permetezni csak elõzetes hatósági engedély birtokában és az illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélye alapján, vagy annak elõzetes tájékoztatása mellett lehet.

2.1.4.1. Budapest FIR-ben:

a) Ellenõrzött légterekben tervezett mezõgazdasági munkarepülések megkezdéséhez az illetékes légiforgalmi irányító egység engedélye szükséges.

b) Repülõtéri forgalmi körzetekben, forgalmi tájékoztató körzetekben - azok mûködési ideje alatt - végzett mezõgazdasági munkarepülések megkezdésérõl és befejezésérõl tájékoztatni kell az érintett repülõtér légiforgalmi szolgálati egységét.

2.1.4.2. Amennyiben üzemanyag-kibocsátás válik szükségessé Budapest FIR-ben, azt lehetõleg FL100 (3050 m STD) feletti magasságon, egyenes vonalú repüléssel kell végezni. Amennyiben lehetséges, üzemanyag-kibocsátást ne végezzenek téli idõszakban 8000 láb (2450 m), illetve nyári idõszakban 5000 láb (1500 m) tengerszint feletti magasság alatt.

Az ATS egységek ilyen esetben legalább 2000 láb (600 m) függõleges elkülönítést biztosítanak az üzemanyagot kibocsátó légijármû és az alatta repülõ légijármû között, illetve az érintett légijármûvet errõl tájékoztatják.

2.1.5. Vontatás

Budapest FIR-ben légijármû más légijármûvet, vagy tárgyat csak az esetben vontathat, ha a légijármû felszereltsége és légialkalmassági bizonyítványa erre lehetõséget ad, valamint a légijármû-vezetõ jogosítása erre megfelelõ.

Ellenõrzött légtérben történõ vontatáshoz az illetékes ATC egység engedélye szükséges. Az ellenõrzött légtéren kívül üzemelõ, az ATS egységekkel rádió-összeköttetést tartó légijármû tájékoztassa az érintett ATS egységeket a vontatásról.

Megjegyzés: Transzparens vontatáshoz a polgári repüléssel összefüggõ rendészeti feladatok ellátásának rendjérõl kiadott 3/1983. (III. 16.) BM rendelet szerint beszerzett elõzetes engedély szükséges.

2.1.6. Ejtõernyõs ugrások

Ejtõernyõs ugrások - kényszerhelyzet kivételével - csak az illetékes hatóság által elõírt feltételek szerint, az illetékes ATS egység tájékoztatása és/vagy engedélye alapján végezhetõk.

2.1.6.1. Budapest FIR-ben ejtõernyõs ugrások az alábbi helyeken hajthatók végre:

- azokon a repülõtereken, ahol a légiközlekedési hatóság engedélyezte;

- olyan légterekben, melyek alsó magassága a földfelszínnel megegyezik (CTR, MCTR, ATZ, TIZ, veszélyes légterek és bizonyos TSA-k), valamint

- a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet 18. §-a szerint igényelt és engedélyezett eseti légterekben.

Az elõzetes engedélyezéstõl függetlenül, az ugrás tényleges megkezdéséhez az érintett légtérben illetékes ATS egység hozzájárulása szükséges.

2.1.7. Mûrepülés

Mûrepülés csak az illetékes hatóság által elõírt feltételek szerint, az illetékes ATS egység tájékoztatása és/vagy engedélye alapján végezhetõ.

2.1.7.1. Budapest FIR-ben mûrepülések az alábbi helyeken végezhetõk:

- külön erre a célra kijelölt légterekben,

- azokon a repülõtereken, ahol a légiközlekedési hatóság engedélyezte,

- TSA-kban,

- a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet 18. §-a szerint igényelt és engedélyezett eseti légterekben.

2.1.8. Kötelékrepülések

Kötelékrepülések csak a kötelékrepülésben részt vevõ légijármûvek parancsnokainak elõzetes egyeztetését követõen hajthatók végre. Ellenõrzött légtérben történõ kötelékrepülés esetén be kell tartani az illetékes hatóság külön rendelkezéseit. Ezen rendelkezéseknek megfelelõen:

a) a kötelék navigációs és helyzetjelentési szempontból egy légijármûnek tekintendõ,

b) a kötelékben repülõ légijármûvek közötti elkülönítésért - beleértve a kötelékrepülés folyamán, az alakzat felvételekor, az alakzat változtatásakor, valamint szétváláskor - a kötelékparancsnok és a kísérõ légijármûvek parancsnokai felelõsek,

c) a kötelékben repülõ egyes légijármûvek a köteléket vezetõ légijármûtõl vízszintes irányban max. 1 km, függõleges irányban max. 30 méternyire távolodhatnak el.

2.1.9. Személyzet nélküli szabad ballonok

2.1.9.1. A személyzet nélküli szabad ballonokat olyan módon kell üzemeltetni, hogy azok ne veszélyeztessenek személyeket, vagyontárgyakat, vagy más légijármûveket.

2.1.9.2. A repülésekre veszélyt jelentõ személyzet nélküli szabad ballonok tervezett felbocsátásáról Budapest FIR érintett ATS egységeit meghatározott rend betartásával elõzetesen értesíteni kell. A felbocsátások bejelentési rendjét, a ballonok osztályozását és az üzemeltetés feltételeit jelen elõírás "D." Függeléke tartalmazza.

2.1.10. Tiltott és korlátozott légterek

Tiltott légterekben repülések nem hajthatók végre. Korlátozott légterekben a légijármûvek csak a korlátozásokat figyelembe véve, vagy külön engedély alapján üzemelhetnek.

Megjegyzés: Budapest FIR-ben a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a veszélyes légterekben, azok közzétett üzemideje alatt, légiközlekedési tevékenységet tervezni - a tevékenységben részt vevõ légijármûvek repüléseit kivéve - tilos. Az üzemidõ alatt a veszélyes légtérben csak az illetékes ATS egység engedélyével lehet repülni.

2.2. Összeütközések megelõzése

A légijármûnek a légtérben - függetlenül a légtér osztályától -, valamint a repülõtér mozgási területén történõ mûködése során, a légijármû személyzete köteles folyamatosan figyelni a forgalmat, a lehetséges összeütközési veszélyek felismerése és megelõzése céljából.

2.2.1. Veszélyes közelség

Légijármû nem üzemeltethetõ olyan közelségben egy másik légijármûhöz, hogy abból összeütközési veszély származzon.

2.2.2. Elsõbbségadási szabályok

Az elsõbbségi joggal rendelkezõ légijármû köteles útirányát és sebességét tartani, de ez a szabály nem mentesíti a légijármû vezetõjét, hogy az összeütközés elkerülése érdekében mindent megtegyen, beleértve az ACAS berendezés által tanácsolt összeütközést elkerülõ manõvereket is.

Megjegyzés: Az ACAS üzemeltetésével kapcsolatos elõírásokat az ICAO PANS-OPS (Doc 8168), I. kötet VIII. rész 3. Fejezete tartalmazza.

Megjegyzés: Az ACAS-al történõ felszereltségi követelményeket az ICAO Annex 6 I. rész 6. Fejezete tartalmazza.

2.2.2.1. Amikor egy légijármûnek az alábbiak szerint szabad utat kell biztosítania egy másik légijármû számára, az érintett légijármû csak megfelelõ távolságtartással elõzheti meg, illetve repülhet el a másik légijármû alatt vagy elõtt, valamint figyelembe kell vennie a légijármû által keltett turbulenciát is.

2.2.2.2. Szembetartó közeledés

Amikor két légijármû szembetartó, vagy közel szembetartó irányon közeledik egymáshoz és összeütközési veszély áll fenn, mindkettõ köteles irányától jobbra kitérni.

2.2.2.3. Összetartó irányú közeledés

Amikor két légijármû összetartó irányon és hozzávetõleg azonos magasságon repül, az a légijármû köteles kitérni, amelyik a másikat jobbról látja, kivéve a következõket:

a) a levegõnél nehezebb, mûködõ hajtómûvel repülõ légijármû köteles utat adni valamennyi hajtómû nélküli légijármûnek,

b) a léghajó köteles utat adni a vitorlázógépeknek és ballonoknak,

c) a vitorlázógép köteles utat adni a ballonoknak,

d) mûködõ hajtómûvel repülõ légijármû köteles kitérni annak a légijármûnek, amely láthatólag más légijármûvet, vagy tárgyat vontat.

Megjegyzés: A légijármûvek osztályozását jelen szabályozás "J." Függeléke tartalmazza.

2.2.2.4. Elõzés

Elõzés esete akkor áll fenn, amikor egy légijármû egy másik légijármûvet úgy közelít meg hátulról, hogy a két légijármû függõleges szimmetria síkjai egymással 70 foknál kisebb szöget zárnak be, vagyis olyan helyzetben vannak, hogy az elõzést végzõ légijármûrõl éjjel, az elõzendõ légijármû szárnyvégein lévõ helyzetlámpák nem láthatók.

Az elõzés alatt álló légijármû jogosult a változatlan irányú repülésre, míg az elõzést végzõ légijármûnek emelkedõ, süllyedõ, vagy vízszintes repüléskor egyaránt jobbra történõ kitéréssel kell biztosítania a másik légijármû útját. A két légijármû viszonylagos helyzetében a továbbiakban bekövetkezõ semmilyen változás nem mentesíti az elõzést végzõ légijármûvet ezen kötelezettsége alól, mindaddig, amíg a másik légijármûvet teljesen meg nem elõzte és útját szabaddá nem tette.

2.2.2.5. Leszállás

2.2.2.5.1. A levegõben lévõ, földön vagy vízen üzemelõ légijármûveknek utat kell adniuk a leszálló légijármûvek számára.

2.2.2.5.2. Ha két, vagy több, levegõnél nehezebb légijármû közeledik leszállás céljából valamelyik repülõtérhez, a nagyobb magasságon lévõ légijármû köteles utat adni az alacsonyabb magasságon lévõ légijármûnek. Ez utóbbi azonban nem használhatja fel ezt a szabályt arra, hogy egy a megközelítés végsõ fázisaiban lévõ légijármû elé vágjon, vagy azt megelõzze. Mindazonáltal a levegõnél nehezebb, mûködõ hajtómûvel repülõ légijármûnek elsõbbséget kell adnia a hajtómû nélküli légijármûvek számára.

2.2.2.5.3. Kényszerleszállás. Amennyiben valamely légijármû vezetõjének tudomására jut, hogy egy másik légijármû kényszerleszállást hajt végre, köteles annak utat engedni.

2.2.2.6. Felszállás. A munkaterületen guruló légijármûnek utat kell engednie a felszálló, vagy felszállni készülõ légijármû számára.

2.2.2.7. Mozgási területen történõ mûködés

2.2.2.7.1. Ha valamely repülõtér mozgási területén guruló két légijármû között összeütközési veszély áll fenn, az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) Amikor két légijármû egymással szembetartó, vagy közel szembetartó irányon közeledik egymáshoz, mindkettõ köteles megállni, vagy ahol lehetséges, mindketten jobbra kitérni, kellõ oldaltávolságot tartva.

b) Amikor két légijármû összetartó irányon közeledik egymáshoz, annak kell elsõbbséget adnia, amelyik a másik légijármûvet jobbról látja.

c) Az elõzés alatt álló légijármûnek van elsõbbsége és az elõzést végzõ légijármûnek kell kellõ oldaltávolságot tartania a másik légijármûtõl.

Megjegyzés: Az elõzésben lévõ légijármû meghatározását lásd a 2.2.2.4. pontban.

2.2.2.7.2. A munkaterületen guruló légijármûnek valamennyi gurulási váróponton meg kell állnia, hacsak a repülõtéri irányító torony tovább gurulást nem engedélyez.

Megjegyzés: A gurulási várópontok jelzései és egyéb jelöléseket lásd az ICAO Annex 14, I. kötet, 5.2.9. és 5.4.2. pontjaiban.

2.2.2.7.3. A munkaterületen guruló légijármûnek meg kell állnia valamennyi bekapcsolt megállító keresztfénysornál, és csak akkor gurulhat tovább, ha a fényeket kikapcsolták.

2.2.3. Légijármûveken alkalmazandó fények

1. Megjegyzés: A 2.2.3. pont repülõgépekre vonatkozó követelményeit kielégítõ jellemzõk az ICAO Annex 8-ban találhatók. A repülõgépek navigációs fényeinek leírását az ICAO Annex 6 I. és II. rész függelékei tartalmazzák. A repülõgépek fényeinek részletes mûszaki leírását az ICAO Mûszaki Légialkalmassági Kézikönyv 3. Része (Doc 9051), míg a helikopterekét ugyanezen kiadvány 4. része tartalmazza.

2. Megjegyzés: A 2.2.3.2. c) és a 2.2.3.4. a) alpontokban leírtak szerint egy légijármû akkor tekinthetõ mûködésben lévõnek, amikor gurul vagy vontatják, vagy a gurulás vagy a vontatás közben idõlegesen megállították.

3. Megjegyzés: A vízen mûködõ légijármûvek részére elõírtakat lásd a 2.2.6.2. pontban.

2.2.3.1. A 2.2.3.5. pont rendelkezéseit kivéve, napnyugtától-napkeltéig minden repülést végzõ légijármûnek mûködtetnie kell:

a) az összeütközési veszélyt jelzõ fényeket, a légijármûre való figyelemfelkeltés céljából és

b) a navigációs fényeket, amelyek arra szolgálnak, hogy a légijármû viszonylagos haladási irányát jelezzék mások számára. Ezen kívül más fények nem mûködtethetõk, ha azok a navigációs fényekkel összetéveszthetõk.

Megjegyzés: A légijármû láthatóságának növelése érdekében az ICAO Mûszaki Légialkalmassági Kézikönyvben (Doc 9051) meghatározott összeütközési veszélyt jelzõ fényeken kívül egyéb fények, pl. leszálló fényszórók, és saját légijármû megvilágító fények is mûködtethetõk.

2.2.3.2. A 2.2.3.5. pont rendelkezéseit kivéve, napnyugtától-napkeltéig:

a) A repülõtér mozgási területén guruló valamennyi légijármûnek mûködtetnie kell navigációs fényeket, a légijármû viszonylagos útirányának külsõ szemlélõ számára történõ jelzése céljából. A navigációs fényekkel összetéveszthetõ más fények nem mûködtethetõk.

b) Mûködtetni kell a légijármû szerkezetének végpontjai jelzésére szolgáló fényeket, hacsak a légijármû nem áll egy helyben, és más módon kellõképpen nincs megvilágítva.

c) A repülõtér mozgási területén mûködõ valamennyi légijármûnek mûködtetni kell figyelem felhívó fényeket, és

d) a repülõtér mozgási területén lévõ valamennyi légijármûnek hajtómû üzemet jelzõ fényeket kell üzemeltetni, ha a hajtómû üzemel.

Megjegyzés: Megfelelõ elhelyezés esetén a 2.2.3.1. b) pontban említett navigációs fények kielégíthetik a 2.2.3.2. b) pontban szereplõ követelményeket. A 2.2.3.1. a) pont követelményeinek kielégítése érdekében felszerelt, vörös színû összeütközési veszélyt jelzõ fények kielégíthetik a 2.2.3.2. c) és 2.2.3.2. d) pontokban szereplõ követelményeket, feltéve, hogy azok a külsõ szemlélõt nem vakítják el.

2.2.3.3. A 2.2.3.5. pont rendelkezéseit kivéve, valamennyi - a 2.2.3.1. a) pont követelményeinek kielégítése érdekében - összeütközési veszélyt jelzõ fényekkel felszerelt légijármûnek a 2.2.3.1. pontban megadott idõperióduson kívül is mûködtetnie kell ezen fényeket.

2.2.3.4. A 2.2.3.5. pont rendelkezéseit kivéve, valamennyi légijármûnek,

a) amely valamely repülõtér mozgási területén üzemel és a 2.2.3.2. c) alpontban leírt követelményeknek megfelelõ összeütközési veszélyt jelzõ fénnyel van ellátva, vagy

b) amely a repülõtér mozgási területén tartózkodik és a 2.2.3.2. d) alpontban leírt követelményeket kielégítõ fényekkel van felszerelve

üzemeltetnie kell ezeket a fényeket a 2.2.3.2. pontban meghatározott idõperióduson kívül is.

2.2.3.5. A 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.3. és 2.2.3.4. pontok követelményeit kielégítõ villogó fények kikapcsolhatók vagy intenzitásuk csökkenthetõ, ha

a) ténylegesen vagy valószínûleg hátrányosan befolyásolják a feladatok végrehajtását, vagy

b) a légijármûvön kívüli személyt elvakítanák.

2.2.4. Gyakorló mûszerrepülések

Gyakorló mûszerrepülés csak az alábbi feltételek mellett hajtható végre:

a) ha a légijármû kifogástalanul mûködõ kettõs kormányberendezéssel van ellátva és,

b) ha az ellenõrzõ ülésben megfelelõ képzettségû, oktató légijármû-vezetõ foglal helyet, amíg a másik légijármû-vezetõ a gyakorló mûszerrepülést végzi. Az oktató vezetõnek elõre és mindkét oldalra megfelelõ kilátással kell rendelkeznie, vagy összeköttetésben kell állnia egy olyan illetékes személlyel, aki figyelni tudja az oktató vezetõ helyérõl nem látható szektort.

2.2.5. Repülõtereken és repülõterek közelében történõ mûködés szabályai

2.2.5.1. A repülõtéren, vagy annak közelében mûködõ légijármû, függetlenül attól hogy repülõtér forgalmi körzeten belül van-e vagy sem, köteles:

a) figyelni a repülõtéri forgalmat az összeütközések elkerülése érdekében;

b) azt kikerülni, vagy leszállási szándék esetén a többi mûködõ légijármû által követett forgalmi eljáráshoz igazodni;

c) a leszállásnál és a felszállás után minden fordulót balra végrehajtani, hacsak más utasítást nem kapott; és

d) a fel- és leszállást széllel szemben végrehajtani, hacsak biztonsági, futópálya kialakítási, vagy légiforgalmi okokból eltérõ irány nem elõnyösebb.

2.2.5.2. A repülõtéri irányító körzetekben mûködõ légijármûvek kötelesek a kijelölt rádiófrekvencián állandóan figyelni, és rádió-összeköttetést létesíteni a repülõtéri irányító toronnyal. Ha ez nem lehetséges, figyelniük kell látjelek útján adott utasításokra.

2.2.5.3. Budapest FIR forgalmi tájékoztató körzeteiben (TIZ) a légijármûveknek a "K." Függelékben elõírt módon kell mûködniük.

2.2.5.4. A Budapest TMA-ban és a ferihegyi repülõtéri irányító körzetben történõ mûködés során be kell tartani az "L." Függelék külön elõírásait.

2.2.6. Légijármûvek vízen történõ mûködésének szabályai

Megjegyzés: A 2.2.6.1. pontban leírt rendelkezéseken túlmenõen, bizonyos esetekben a víziközlekedés rendjérõl kiadott 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet elõírásait kell alkalmazni.

2.2.6.1. Amikor két légijármû, vagy egy légijármû és egy hajó közeledik egymáshoz és összeütközési veszély áll elõ, a légijármû kellõ körültekintéssel mûködjön, figyelembe véve a körülményeket és a másik jármû korlátozott képességeit.

2.2.6.1.1. Közeledés összetartó irányon

Az a légijármû köteles utat adni, amelyik egy másik légijármûvet vagy hajót jobbról pillantja meg.

2.2.6.1.2. Közeledés szembetartó irányon

Az a légijármû, amelyik egy másik légijármûvet, vagy hajót szembetartó, vagy közel szembetartó irányon közelít meg, jobbra történõ irányváltoztatással köteles kitérni.

2.2.6.1.3. Elõzés

Az elõzés alatt álló légijármû vagy hajó jogosult a változatlan továbbhaladásra, míg az elõzést végzõ jármû köteles irányváltoztatással utat biztosítani.

2.2.6.1.4. Leszállás és felszállás

A vízre leszálló, vagy vízrõl felszálló légijármû a lehetséges mértékben tartson megfelelõ távolságot valamennyi hajótól és kerülje azok haladásának hátráltatását.

2.2.6.2. Vízen mûködõ légijármû fényei

Megjegyzés: A vízen mûködõ repülõgépek fényeinek jellemzõit az ICAO Annex 6 I. és II. részének függelékei tartalmazzák.

2.3. Repülési tervek

2.3.1. Repülési tervek benyújtása

2.3.1.1. Valamely tervezett repülésre vagy a repülés egy szakaszára vonatkozó tájékoztatást a légiforgalmi szolgálati egységek számára repülési terv formájában kell megadni.

2.3.1.2. Budapest FIR-ben repülési tervet kell benyújtani:

- valamennyi IFR repülésre,

- valamennyi államhatárt keresztezõ repülésre,

- állami légijármûvel MCTR-n, MTMA-n, TSA-n kívül végrehajtott repülésekre,

- az államhatár menti korlátozott légtérben tervezett repülésekre, a mezõgazdasági munkarepülések kivételével,

- az ellenõrzött légtere(k)et érintõ repülésekre,

- az éjszakai VFR repülésekre, valamint

- vitorlázó felhõrepülésekre.

Az ellenõrzött légtéren kívül mûködõ polgári VFR repülések számára repülési terv benyújtása nem kötelezõ, a légijármû vezetõje azonban jogosult repülési tervet benyújtani, annak érdekében hogy részére repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot biztosítsanak.

A légvédelmi készültségi erõk repülései számára repülési tervet nem kell benyújtani, azonban Budapest ATS Központot az esetleges bevetések részleteirõl haladéktalanul tájékoztatni kell.

2.3.1.3. A repülési tervek fajtái az alábbiak lehetnek:

- ismétlõdõ repülési terv (RPL)

- egyedi repülési terv (FPL)

- levegõbõl benyújtott repülési terv (AFIL).

2.3.1.4. A repülési tervek célját, benyújtási és szétosztási részletszabályait valamint a repülési terv ûrlap kitöltésének szabályait jelen elõírás "E." Függeléke tartalmazza.

2.4. Jelek és jelzések

2.4.1. Az "A." Függelékben megadott jelek vagy jelzések észlelésekor vagy vételekor a légijármûnek a közölt jelzés szerint megkövetelt módon kell eljárnia.

2.4.2. Az "A." Függelékben megadott jelek és jelzések használatakor azoknak a megadott jelentéssel kell bírniuk. Ezeket a jeleket és jelzéseket csak a feltüntetett célra lehet használni, minden egyéb, azokkal összetéveszthetõ jel, illetve jelzés használata tilos.

2.4.3. Budapest FIR-ben - a repülések biztonságos végrehajtásának elõsegítése érdekében, amennyire ez lehetséges, a polgári és katonai repülésben egységes jel- és jelzésrendszert kell alkalmazni.

2.5. Óra-idõ

2.5.1. A légiforgalmi szolgálatok ellátása és a repülések végrehajtása során Egyeztetett Világidõt (UTC) kell alkalmazni, és azt az éjféllel kezdõdõ 24 órás nap óráiban és perceiben kell kifejezni.

Megjegyzés: helyi idõ télen: UTC + 1 óra,

nyáron: UTC + 2 óra.

(A nyári idõszámítás minden év március hónap utolsó vasárnapján 0100 UTC-kor kezdõdik, és október hónap utolsó vasárnapján 0100 UTC-ig tart.)

2.5.2. Ellenõrzött repülés megkezdése elõtt, illetve a repülés során bármikor, ha szükséges, óra-egyeztetést kell végezni. Az egyeztetést - hacsak a légijármû üzemben tartója másképp nem határozta meg - valamely ATS egységgel kell elvégezni.

2.6. Légiforgalmi irányító szolgálat

2.6.1. Légiforgalmi irányítói engedélyek

Megjegyzés: A "Légiforgalmi Szolgálatok Ellátása" címû elõírás értelmében a légiforgalmi irányító szolgálat feladatai nem terjednek ki a földdel való összeütközés megelõzésére. Ennek következtében jelen szabályzat elõírásai nem mentesítik a légijármû vezetõjét azon felelõssége alól, hogy meggyõzõdjön róla, hogy a légiforgalmi irányító egységek által kiadott valamennyi engedély biztonságos ebben a vonatkozásban, kivéve amikor egy IFR légijármûvet radar vektorálással irányítanak.

2.6.1.1. Minden ellenõrzött repülés, vagy ellenõrzött repülésként végrehajtott repülési szakasz megkezdése elõtt légiforgalmi irányítói engedélyt kell beszerezni. Az ilyen engedélyt légiforgalmi irányító egységhez benyújtott repülési terv útján kell kérni.

Megengedhetõ, hogy a repülési terv a repülésnek csak a légiforgalmi irányítás alá tartozó repülési szakasz vagy manõverek leírását tartalmazza. Az engedély vonatkozásában megengedhetõ, hogy az csak az érvényes repülési terv engedélyhatárban megjelölt szakaszára, vagy meghatározott manõver, pl. gurulás, leszállás vagy felszállás végrehajtására terjedjen ki.

Amennyiben egy légiforgalmi irányítói engedély nem felel meg a légijármû parancsnokának, módosított engedélyt kérhet és ha lehetséges, kaphat.

2.6.1.2. Amennyiben valamely légijármû elsõbbséget magába foglaló engedélyt kér, az illetékes légiforgalmi irányító kérésére indokolnia kell az elsõbbségi kérelem okát.

2.6.1.3. A légiforgalmi irányító által kiadott engedélyek csupán a forgalmi-, és repülõtéri körülményekre vonatkoznak, és nem mentesítik a légijármû-vezetõt az egyéb érvényes szabályok és rendelkezések megsértésével kapcsolatos semmilyen felelõssége alól.

2.6.1.4. Repülések lehetséges továbbengedélyezése. Ha indulás elõtt a légijármû személyzete arra számít, hogy az üzemanyag-mennyiség és a repülés közben várhatóan megadott továbbengedélyezés függvényében döntheti el, hogy repülését egy módosított rendeltetési repülõtérig folytatja-e, errõl az érintett légiforgalmi irányító egységeket tájékoztatni kell a módosított útvonal és (amennyiben ismert) a módosított rendeltetési repülõtérre vonatkozó információk repülési tervben történõ feltüntetésével.

Megjegyzés: Ezen elõírás célja a módosított rendeltetési repülõtérig terjedõ további engedély kiadásának lehetõvé tétele, amely repülõtér általában az eredeti repülõtértõl messzebb helyezkedik el.

2.6.1.5. Ellenõrzött repülõtéren mûködõ légijármû nem gurulhat a munkaterületen a repülõtéri irányító torony engedélye nélkül és be kell tartania ezen egység által adott utasításokat.

2.6.1.6. Ha a felszállást repülõtéri irányító körzet oldalhatárain belül, tereprõl kívánják végrehajtani, a felszállás végrehajtásához - még a földön - irányítói engedélyt kell kérni. Ha ez nem lehetséges, a felszállás után azonnal fel kell venni az összeköttetést az illetékes repülõtéri irányító toronnyal. Irányítói engedély nélkül 50 m földfelszín feletti magasság fölé emelkedni tilos!

2.6.1.7. Budapest FIR ellenõrzött légtereiben hajtómû nélküli légijármûvek repüléséhez az érintett ATC egység elõzetes hozzájárulása szükséges.

2.6.1.8. TSA-k, MCTR-k és MTMA-k átrepülésének szabályai

Budapest FIR-ben a polgári repüléseket - ha lehetséges - a mûködõ katonai légterek elkerülésével kell tervezni. Az MCTR-kbe, MTMA-kba, illetve TSA-kba történõ belépéshez az érintett légtérben illetékes légiforgalmi irányító egység engedélye szükséges.

Az engedélyt

- az ellenõrzött légtérben mûködõ valamennyi légijármû, valamint az ellenõrzött légtéren kívül IFR szerint mûködõ légijármûvek számára az illetékes (polgári) ATS egység szerzi be,

- az ellenõrzött légtéren kívül VFR szerint mûködõ légijármûveknek maguknak kell beszerezniük.

2.6.1.9. A légijármû üzemben tartóknak és légijármû-vezetõknek be kell tartaniuk a légiforgalmi áramlásszervezéssel kapcsolatos elõírásokat, beleértve:

- a repülési terv benyújtási és egyéb közleményváltási szabályokat,

- a stratégiai áramlásszervezési intézkedéseket (pl. forgalom áramlási terveket), és

- az áramlásszervezéssel kapcsolatos napi elõírásokat.

2.6.2. A repülési terv betartása

2.6.2.1. A 2.6.2.2. és a 2.6.2.4. pontokban foglaltak kivételével a légijármûnek be kell tartania az ellenõrzött repülésre benyújtott érvényes repülési tervet vagy annak alkalmazható részét, hacsak módosítást nem kért és engedélyt nem kapott az illetékes légiforgalmi irányító egységtõl, vagy amikor olyan kényszerhelyzet merül fel, amely azonnali cselekvést követel. Ez utóbbi esetben, amint a körülmények lehetõvé teszik, a kényszerintézkedés megtétele után a légijármû vezetõje értesíteni köteles az illetékes légiforgalmi irányító egységet a már megtett intézkedésrõl, és hogy azt kényszerítõ körülmények hatására végezte.

2.6.2.1.1. Amennyiben az illetékes légiforgalmi irányító egységtõl más felhatalmazást vagy utasítást nem kapott - amennyire lehetséges - az ellenõrzött légijármû

a) kijelölt ATS útvonalon történõ repüléskor az útvonal meghatározott középvonalán, vagy

b) más útvonalon történõ repüléskor az útvonalat kijelölõ navigációs berendezések és/vagy pontok között közvetlenül repüljön.

2.6.2.1.2. A 2.6.2.1.1. pontban elõírtak szem elõtt tartása mellett, a VOR berendezésekkel kijelölt ATS útvonal szakaszon mûködõ légijármû a már átrepült berendezés követésérõl az elõtte lévõ berendezés követésére - ahol ilyet létrehoztak - az átkapcsolási pontnál, vagy ahhoz az üzemeltetési szempontok szerinti lehetõ legközelebb álljon át.

2.6.2.1.3. A 2.6.2.1.1. pontban elõírtaktól történõ eltérést az illetékes légiforgalmi szolgálati egységgel közölni kell.

2.6.2.2. Nem szándékos eltérések. Abban az esetben, amikor egy ellenõrzött légijármû nem szándékosan tér el érvényes repülési tervétõl, az alábbi intézkedéseket kell tennie:

a) Útiránytól való eltérés esetén: amennyiben a légijármû eltér az útirányától, helyesbíteni kell a légijármû géptengely irányát úgy, hogy a legrövidebb idõn belül visszatérjen az eredeti útirányra.

b) Tényleges önsebesség változás esetén: Ha a jelentõpontok között az utazómagasságon az átlagos tényleges önsebesség a repülési tervben megadott sebességhez viszonyítva plusz/mínusz 5%-kal változik, vagy várható hogy megváltozik, errõl tájékoztatni kell az illetékes légiforgalmi szolgálati egységet.

c) Számított idõk változása esetén: Ha a következõ jelentõpontra, repüléstájékoztató körzethatárra, vagy a tervezett rendeltetési repülõtérre - amelyik éppen következik - a számított idõ 3 percnél többel eltér attól, amit a légiforgalmi szolgálatokkal közöltek, a számított idõt az illetékes légiforgalmi szolgálati egység részére, amilyen hamar csak lehetséges, módosítani kell.

2.6.2.3. Szándékos eltérések. A repülési terv megváltoztatására irányuló kéréseknek a következõ adatokat kell tartalmazniuk:

a) Az utazómagasság megváltoztatása esetén: a légijármû azonosító jele, a kért új utazómagasság és az utazósebesség ezen a szinten, módosított számított idõk (ha szükséges) a következõ repüléstájékoztató körzethatárokra.

b) Az útvonal változtatása esetén:

1. Ha a rendeltetési repülõtér változatlan: a légijármû azonosító jele, repülési szabályok, a repülés új útvonalának leírása, beleértve azokat az adatokat amelyek attól a helytõl kezdõdõen érvényesek, ahonnan a kért útvonalváltoztatás kezdõdik, megváltozott számított idõadatok, valamint egyéb idevonatkozó tájékoztatás.

2. Ha a rendeltetési repülõtér megváltozik: a légijármû azonosító jele, repülési szabályok, a repülés új útvonalának leírása, beleértve azokat az adatokat amelyek attól a helytõl kezdõdõen érvényesek, ahonnan a kért útvonalváltoztatás kezdõdik, megváltozott számított idõadatok, kitérõ repülõtér(ek), valamint egyéb idevonatkozó tájékoztatás.

2.6.2.4. Idõjárás-romlás VMC értékek alá. Amikor nyilvánvaló, hogy a repülést az érvényes repülési terv szerint VMC-ben nem lehet folytatni, az ellenõrzött repülést végzõ VFR légijármû

a) kérjen módosított engedélyt, amely lehetõvé teszi, hogy repülését VMC-ben folytathassa a rendeltetési repülõtérig, vagy egy kitérõ repülõtérig, vagy hogy elhagyja az ATC engedélyhez kötött légteret, vagy

b) amennyiben az a) pont alatti engedély nem szerezhetõ be, mûködjön tovább VMC-ben és értesítse az illetékes ATC egységet az érintett légtér elhagyása vagy a legközelebbi alkalmas repülõtéren történõ leszállás céljából tett intézkedésrõl, vagy

c) repülõtéri irányító körzeten belüli mûködés esetén kérjen engedélyt különleges VFR repülésre, vagy

d) kérjen engedélyt IFR szerinti mûködésre.

2.6.3. Helyzetjelentések

2.6.3.1. Ha az illetékes légiforgalmi szolgálati egység ezen kötelezettség alól felmentést nem ad, az ellenõrzött repülésnek jelentenie kell az illetékes légiforgalmi szolgálati egység részére minden egyes kijelölt kötelezõ jelentõpont átrepülésének idõpontját és magasságát az összes egyéb megkívánt tájékoztatással együtt, amilyen hamar csak lehetséges. Ugyanilyen helyzetjelentéseket kell adni az illetékes légiforgalmi szolgálati egység által meghatározott egyéb pontoknál is. Kijelölt jelentõpontok hiányában az illetékes légiforgalmi szolgálati egység által meghatározott idõközönként kell helyzetjelentést adni.

Megjegyzés: A "Légiforgalmi Irányító Szolgálat Ellátásának Szabályai" címû elõírás I. részében találhatók azok a feltételek és körülmények, amelyek esetén a nyomásmagasság SSR "C" módban történõ továbbítása megfelel a helyzetjelentés magassági információ iránti követelményének.

2.6.3.1.1. Budapest FIR ellenõrzött légtereibe történõ belépést követõ radarazonosítás után a légijármûvek a további helyzetjelentési kötelezettség alól mentesülnek.

A légijármûveknek a helyzetjelentések adását akkor kell folytatniuk, amikor:

- arra az ATC utasítást ad, vagy

- a légijármû a FIR határt átrepüli, vagy

- közlik velük, hogy a radarszolgáltatás befejezõdött, vagy a radarkapcsolat elveszett.

2.6.3.1.2. Bármilyen helyzetjelentésnek (ha ilyenre szükség van) a következõket kell tartalmaznia:

- a légijármû azonosító jele,

- helyzet,

- átrepülés idõpontja.

2.6.3.2. Budapest FIR ellenõrzött légterein belül a légijármûnek helyzetét fontos ponthoz, földi navigációs berendezéshez, vagy repülõtérhez viszonyítva kell jelentenie.

2.6.4. RNAV útvonalon történõ üzemelés

2.6.4.1. RNAV útvonalon történõ repülés megkezdése elõtt és az azokon történõ mûködés során meg kell bizonyosodni a légijármû RNAV rendszerének megfelelõ mûködésérõl. Ez magában foglalja annak ellenõrzését, hogy

a) a repülési útvonal megfelel az engedélynek, és

b) a légijármû navigációs pontossága RNP5-nek megfelelõ.

2.6.4.2. Ha az RNAV berendezés meghibásodása, vagy az RNAV képesség RNP5 alá csökkenése miatt valamely légijármû nem képes repülését az RNAV útvonalon megkezdeni, vagy nem tud az érvényes irányítói engedély szerint tovább mûködni, a légijármû vezetõjének mihelyt lehetséges, módosított engedélyt kell kérnie.

Megjegyzés: A légiforgalmi irányítás légijármûvel kapcsolatos ezt követõ eljárását a jelentett meghibásodás és a forgalmi helyzet határozza meg. Sok esetben lehetséges a további üzemelés az érvényes ATC engedélynek megfelelõen. Ha erre nincs mód, a légiforgalmi irányító radarvektorálást alkalmazhat, vagy VOR/DME berendezések segítségével követhetõ útvonalat határoz meg.

2.6.5. Az irányítás befejezése

Ha nem ellenõrzött repülõtéren száll le, az ellenõrzött légijármûnek értesítenie kell az illetékes légiforgalmi irányító egységet, mihelyt már nem tartozik a légiforgalmi irányító szolgálat hatáskörébe.

2.6.6. Rádió-összeköttetések

2.6.6.1. Az ellenõrzött repülést végzõ légijármû köteles a kijelölt rádiófrekvencián állandóan figyelni, és szükség szerint kétoldalú összeköttetést létesíteni az illetékes légiforgalmi irányító egységgel.

2.6.6.1.1. Budapest FIR-ben a radarirányítás alatt álló légijármûveknek frekvenciaváltás után az elsõ hívásnak a következõket kell tartalmaznia:

- a légijármû azonosító jele,

- tényleges magasság (emelkedõ, vagy süllyedõ légijármûvek esetén kiegészítve az engedélyezett magassággal).

2.6.6.2. Az összeköttetés megszakadása. Ha a rádió-összeköttetés megszakadása miatt lehetetlenné válik a 2.6.6.1. pont végrehajtása, a légijármûnek jelen szabályzat "M." Függelékében a rádióösszeköttetés elvesztése esetére elõírt eljárásokat és az alábbi eljárások megfelelõ pontjait kell végrehajtania.

Ezeken túlmenõen, ha a légijármû ellenõrzött repülõtér repülõtéri forgalmában vesz részt, figyeljen a látjelek útján is adható utasításokra.

2.6.6.2.1. Látási meteorológiai körülmények esetén a légijármû

a) folytassa repülését látási meteorológiai körülmények között;

b) szálljon le a legközelebbi alkalmas repülõtéren és

c) jelentse a leszállást a leggyorsabb módon az illetékes légiforgalmi irányító egységnek.

2.6.6.2.2. Ha mûszeres meteorológiai körülmények vannak, vagy nem látszik valószínûnek a fenti a) pontban szereplõk végrehajtása (lásd 1. megjegyzést):

a) Ha a légijármûnek repülési tervében töltött magasságtól eltérõ repülési magasságot határoztak meg idõbeli, vagy földrajzi engedélyhatár megjelöléssel, tartsa az utoljára kijelölt sebességet és magasságot az engedélyhatárig, majd azt követõen repüljön a benyújtott repülési tervében szereplõ magasságon és sebességgel.

Amennyiben engedélyhatárt nem adtak, akkor tartsa az utoljára kiadott sebességet és magasságot, vagy az érintett területre megállapított minimális repülési magasságot ha az magasabb, 3 percen keresztül attól az idõponttól számítva, hogy a légijármû helyzetjelentést nem tudott adni valamely kötelezõ jelentõpont felett, majd repüljön a benyújtott repülési tervében szereplõ magasságon és sebességgel.

Ha a légijármûvet az engedélyezett repülési útvonalától radar irányvezetéssel kitérítik, akkor a kétoldalú rádióö-sszeköttetés megszakadása után a lehetõ leghamarabb vissza kell térnie a korábban engedélyezett útvonalra.

b) Folytassa repülését az érvényes repülési terv szerint a rendeltetési repülõteret kiszolgáló navigációs berendezésig; és - amennyiben a c) pontban elõírtak érdekében erre szükség van - várakozzon a süllyedés megkezdéséig.

c) A b) pontban megadott berendezés felett kezdje meg a süllyedést a korábban vett és nyugtázott várható bevezetési idõben (ha ilyet kapott) vagy az érvényes repülési tervbõl számított érkezési idõben.

d) Hajtsa végre a navigációs berendezésre elõírt szabvány mûszermegközelítési eljárást, és

e) szálljon le - ha lehetséges - c) pontban megadott a várható bevezetési idõtõl, vagy a számított érkezési idõtõl számított 30 percen belül, attól függõen, melyik a késõbbi.

1. Megjegyzés: Amint az a fentiekben leírt meteorológiai körülményekbõl is nyilvánvaló, a 2.6.6.2.1. pont valamennyi ellenõrzött repülésre, míg a 2.6.6.2.2. pont csak IFR repülésekre vonatkozik.

2. Megjegyzés: A légiforgalmi szolgálati egységeknek az érintett légtérben mûködõ többi légijármûre vonatkozó intézkedései - ha az érintett légijármû repülése radarral nem követhetõ - azon a feltételezésen alapulnak, hogy a rádió-összeköttetést elvesztett légijármû a 2.6.6.2.2. pontban elõírtaknak megfelelõen jár el.

3. Megjegyzés: - Lásd a 4.1.2. pontot is.

2.7. Légiforgalmi tanácsadó szolgálat

Megjegyzés: A csak légiforgalmi tanácsadó vagy repüléstájékoztató szolgáltatásban részesített légijármûvek esetében a légiforgalmi tanácsadó vagy repüléstájékoztató szolgálat biztosítása nem mentesíti a légijármû vezetõjét semmilyen tekintetben saját felelõssége alól és a repülési terv bármilyen javasolt változtatására a végsõ döntést neki kell meghoznia.

A tanácsadó egységek nem adnak "engedélyeket", csak a "tanácsolni" vagy "javasolni" szavakat használják, amikor kitérési tevékenységet javasolnak a légijármûnek.

A légiforgalmi tanácsadó szolgálat, valamint a repüléstájékoztató szolgálat az összeütközések elkerülése vonatkozásában nem nyújtja azt a biztonsági fokot és nem vállalja ugyanazokat a felelõsségeket, mint a légiforgalmi irányító szolgálat, mivel a szolgálatot ellátó egység rendelkezésére álló, az adott légtérben lévõ forgalmi helyzetre vonatkozó információk (radarinformáció, repülési adatok) nem teljesek. Ezek az ATS egységek nem vállalhatnak felelõsséget a megfelelõ forgalmi tájékoztatás adásáért, sem az adatok pontosságáért.

2.7.1. A tanácsadói légtérben ("F" osztály) mûködõ légijármûvek repülési profiljukat az ATS egység hozzájárulása nélkül is megváltoztathatják, de elvárják, hogy a megváltoztatás elõtt errõl az ATS egységet tájékoztassák és megvárják a nyugtázást, illetve az ezzel kapcsolatos tanácsot.

2.7.2. A tanácsadó szolgáltatásban részesülõ légijármû jogosult eldönteni, hogy a javasolt változtatást végrehajtja-e. Az elhatározásról haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintett ATS egységet.

Megjegyzés: A légiforgalmi tanácsadó szolgálat ellátási szabályait a "Légiforgalmi Szolgálatok Ellátása" címû elõírás tartalmazza.

2.8. Üzemelés Budapest FIR nem ellenõrzött repülõterein és nem ellenõrzött légtereiben

2.8.1. Ha az indulási repülõtéren repülõtéri repüléstájékoztató (AFIS) egység mûködik, az indulást az AFIS egység tájékoztatásait figyelembe véve kell végrehajtani.

1. Megjegyzés: Az AFIS egységek meteorológiai, forgalmi, használatos futópályára és a futópálya foglaltságára vonatkozó tájékoztatásokat adnak. Ha a légijármû felszállás után ellenõrzött légtérbe fog belépni, az AFIS egység útvonalengedélyt is továbbít a légijármû részére a futópályára történõ kigurulás elõtt.

2. Megjegyzés: Az AFIS egységgel rendelkezõ repülõterekrõl induló, oda leszálló, vagy azok légterét átrepülni szándékozó légijármûtõl megkívánt jelentések leírását a "K." Függelék tartalmazza.

2.8.2. A repülési tervet benyújtott és a FIC-el rádió-összeköttetést tartó légijármûnek tájékoztatnia kell a FIC-et:

- ha a légijármû a repülési tervben közölt útvonalától 5 km-nél nagyobb távolságra eltérni szándékozik;

- ha a repüléstájékoztató körzethatárra (FIR) számított idõ 5 perccel, vagy többel eltér attól, amit a FIC részére korábban közöltek;

- a repülési szabályok megváltoztatásának szándékáról (áttérés IFR-re, vagy VFR-re);

- a felszállásról, ha az indulási repülõtéren AFIS-t nem nyújtanak; és

- a repülési terv levegõbõl történõ esetleges lezárásáról.

Megjegyzés: A repülési tervet benyújtott légijármûvek rádió-összeköttetési és helyzetjelentési követelményeit a 3.6. és a 4.3. pontok tartalmazzák.

2.8.3. Az útvonalrepülés végrehajtásakor különös gonddal kell megközelíteni a helyi ATS egységgel nem rendelkezõ repülõtereket és vitorlázó légtereket, mivel a repülõterek légtereiben vitorlázó repülésekre, mûrepülésekre stb. lehet számítani. A vitorlázó légterekben egyéb ismeretlen légi tevékenység is folyhat.

Megjegyzés: Azokon a nem ellenõrzött repülõtereken, ahol AFIS-t nem nyújtanak, a repülõterek mûködésére vonatkozó információt esetlegesen a repülõtéri rádióállomástól lehet kérni.

2.8.4. Rádióval fel nem szerelt légijármûveknek útvonalrepülés végrehajtása során el kell kerülniük a mûködõ forgalmi tájékoztató körzeteket.

2.8.5. Ballonrepülések, mezõgazdasági munkarepülések, vitorlázó repülések egymás közötti összeköttetéseire, illetve levegõ-föld rádió-összeköttetési célokra a 122,700 MHz és a 123,400 MHz frekvenciák használhatók.

2.8.6. Ha a rendeltetési repülõtéren AFIS egység mûködik, a forgalmi tájékoztató körzet (TIZ) határának keresztezése elõtt, vagy ilyen légtér hiányában a repülõtér forgalmi körének elérése elõtt, valamennyi légijármûnek fel kell vennie a rádióösszeköttetést az AFIS egységgel.

A repülõtér megközelítését és a leszállást az AFIS egység tájékoztatásait figyelembe véve kell végrehajtani.

2.8.7. Ha a nem ellenõrzött repülõtéren AFIS egység nincs, a megközelítést és leszállást az általános szabályok szerint kell végrehajtani. Különös gonddal kell eljárni ott, ahol vitorlázó repülésekre, mûrepülésre stb. lehet számítani.

Megjegyzés: A Budapest FIR-ben lévõ repülõterek fõbb adatait az "I." Függelék tartalmazza.

2.8.8. Ha rádióval fel nem szerelt légijármû AFIS egységgel rendelkezõ repülõtérre kíván repülni, repülését felszállás elõtt egyeztetnie kell az AFIS egységgel (pl. telefonon).

2.9. Jogellenes beavatkozás

2.9.1. Jogellenes beavatkozás esetén a légijármûnek törekednie kell, hogy értesítse az illetékes ATS egységet errõl a tényrõl, valamint az ezzel kapcsolatos lényeges körülményekrõl és a fenti körülmények miatt szükségessé vált, az érvényes repülési tervtõl való bármilyen eltérésrõl annak érdekében, hogy az ATS egység a légijármû számára az elsõbbséget biztosítani tudja és a többi légijármûvel való konfliktus lehetõségét a minimálisra csökkenthesse.

2.9.2. Ha a jogellenes beavatkozás alatt álló légijármû az ATS-t nem tudja értesíteni, lehetõségei szerint hajtsa végre az alábbiakat:

a) Ha a fedélzeten lévõ körülmények mást nem indokolnak, a légijármû parancsnoka kísérelje meg kijelölt útirányát és magasságát tartani mindaddig, míg ATS egységet nem tud értesíteni, vagy amíg radar fedésterületre nem ér.

b) Ha a jogellenes beavatkozás alatt álló légijármûnek a kijelölt útvonaltól vagy magasságtól úgy kell eltérnie, hogy ATS egységet errõl nem tud tájékoztatni, a légijármû parancsnoka, amikor csak lehetséges:

- Kíséreljen meg figyelmeztetõ adást leadni a VHF vészfrekvencián, és más megfelelõ frekvenciákon, ha a fedélzeten lévõ körülmények másra nem kényszerítik. Egyéb berendezéseket, pl. transzponder, adatkapcsolatok, ugyancsak használnia kell, ha a körülmények lehetõvé teszik.

- Repüljön az IFR repülések részére rendes körülmények között használatos utazómagasságoktól 1000 lábbal (300 m) eltérõ magasságon FL 290 felett, vagy 500 lábbal (150 m) eltérõ magasságon FL 290 alatt.

Megjegyzés: A másodlagos válaszjeladóval felszerelt, jogellenes beavatkozás alatt álló légijármû által követendõ eljárás jelen szabályzat "H." Függelékében és a légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 24.) KöViM rendeletben, valamint az ICAO PANS-OPS (Doc 8168) kiadványában található.

2.10. Elfogás

Megjegyzés: Az "elfogás" szó jelen pont értelmében nem foglalja magába azt az esetet, amikor az ICAO Kutatási és Mentési Kézikönyv (Doc 7333) kiadvány szerint veszélyben lévõ, vagy eltévedt légijármû kérésére kerül sor elfogásra és kíséret biztosítására.

2.10.1. A polgári légijármûvek elfogását kerülni kell és csak végsõ esetben szabad alkalmazni.

2.10.2. Budapest FIR-ben polgári légijármû elfogására csak a légijármû látással történõ azonosítása érdekében kerülhet sor, kivéve ha a légijármûvet:

- vissza kell vezetni a tervezett útvonalára,

- ki kell vezetni az ország légterébõl,

- segíteni kell tiltott, korlátozott vagy veszélyes légterek elkerülésében, vagy

- le kell szállítani kijelölt repülõtéren.

Megjegyzés: A leszállásra történõ felszólítás eseteit a magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998 (I. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

2.10.3. Tilos a polgári légijármûvekre gyakorló elfogásokat végrehajtani.

2.10.4. Amennyiben egy elfogott polgári légijármûvet le kell szállítani, a számára kijelölt repülõtérnek alkalmasnak kell lennie az adott típusú légijármû biztonságos leszállásához.

2.10.5. Az elfogásokban rejlõ veszélyek kiküszöbölése, vagy csökkentése érdekében minden eszközzel biztosítani kell a légijármû-vezetõk és a földi irányító egységek közötti koordinált cselekvést.

2.10.6. Polgári légijármûvek elfogása esetén jelen szabálynak "B." Függelékében szereplõ eljárások alkalmazandók.

2.10.7. A polgári légijármû parancsnokának, amennyiben elfogásra kerül sor, a "B." Függelékben szereplõ elõírásoknak megfelelõen kell eljárnia, a látjeleket a megadott elõírások szerint értelmezve és viszonozva.

2.11. Jelentési kötelezettségek

2.11.1. Kényszerhelyzet

A kényszerhelyzetbe kerülõ légijármû személyzetének a kényszerhelyzetet jelentenie kell a repülés során használt ATS frekvencián. Ha ez gyakorlatilag nem lehetséges, a kényszerhelyzetrõl szóló jelentés a 121,5 MHz nemzetközi kényszerhelyzeti frekvencián is továbbítható.

A kényszerhelyzet jelzésére a fedélzeti válaszjeladó is felhasználható.

Megjegyzés: A transzonderek üzemeltetésének szabályait jelen elõírás "H." Függeléke tartalmazza.

A légijármû személyzete a kényszerhelyzet megszûnését köteles azonnal jelenteni.

2.11.2. Repülésre veszélyes meteorológiai jelenségek

2.11.2.1. Budapest FIR-ben a légijármû-vezetõknek jelenteniük kell, ha az alábbi, korábban nem jelzett, repülésre veszélyes meteorológiai körülményeket észlelik:

- erõs turbulencia,

- erõs jegesedés,

- erõs hegyi hullám,

- zivatarok jégesõvel vagy anélkül, amelyek páraréteg miatt elmosódottak, beágyazottak, nagy kiterjedésûek, vagy széllökés vonalában vannak, vagy instabilitási vonalat alkotnak,

- erõs porvihar, vagy erõs homokvihar,

- vulkáni hamufelhõ,

- kitörés elõtti vulkáni tevékenység, vagy vulkánkitörés.

Megjegyzés: A kitörés elõtti vulkáni tevékenység ebben az összefüggésben olyan szokatlan és/vagy növekvõ vulkáni tevékenységet jelent, amely egy vulkánkitörés elõjele lehet.

A fentieken túlmenõen, transzónikus és hangsebesség feletti repülések esetén:

- közepes turbulencia,

- jégesõ,

- zivatarfelhõk (Cumulonimbus).

A jelentést ún. különleges légijelentés formájában kell továbbítani, amelynek tartalmaznia kell a légijármû azonosító jelét, az észlelés helyét és idõpontját, a légijármû magasságát, valamint a repülésre veszélyes jelenség megnevezését.

Megjegyzés: Bizonyos területeken az érintett ATS hatóságok szabályos idõközönként, illetve meghatározott helyeken mûködési és meteorológiai tájékoztatások jelentését írják elõ a légijármûvek számára ún. rendszeres légijelentés formájában.

A vulkáni tevékenységnek/hamunak esetlegesen kitett útvonalakon mûködõ légijármûveket Vulkáni Tevékenységrõl szóló Különleges Légijelentés Ûrlap-pal kell ellátni, és a légijármû személyzetének leszállás után a kitöltött ûrlapot továbbítania kell az ATS számára.

Megjegyzés: A Vulkáni Tevékenységrõl szóló Különleges Légijelentés Ûrlap leírását jelen szabályzat "N." Függeléke tartalmazza.

2.11.2.2. Ugyancsak jelezni kell, ha a légijármû a megközelítés/leszállás, vagy felszállás során szélnyírást észlel.

Megjegyzés: A szélnyírás jelzésére vonatkozó elõírásokat a légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000 (XI. 24.) KöViM rendelet 2. számú mellékletének 5. Függeléke tartalmazza.

2.11.2.3. Amikor valamely ellenõrzött légijármû olyan kedvezõtlen idõjárási körülmények közé kerül, amelyek valószínûleg arra kényszerítik a légijármû-vezetõt, hogy kitérést kezdeményezzen az elõírt útvonaltartás határain kívülre (±5 NM), ezt kellõ idõben jelentsék a légiforgalmi irányításnak, hogy lehetõvé tegyék az esetlegesen szükséges koordinációt.

A légijármû-vezetõ kerülési szándékát a lehetõ leghamarabb jelentse azon pont fölé érkezése elõtt, amelynél a légijármû várhatóan eltér majd a kijelölt repülési pályától, megadva a kívánt forduló irányát és a légiútvonal tengelyétõl, vagy az elõírt útiránytól való eltérés számított távolságát.

2.11.3. Légiforgalmi események

2.11.3.1. A légijármûveknek légiforgalmi esemény jelentést kell továbbítaniuk, rendszerint az érintett ATS egység részére, a légiforgalmi szolgálatok ellátásával kapcsolatos különleges események észlelése esetén, pl. légijármûvek meg nem engedett közelsége (AIR-PROX), vagy hibás eljárások, be nem tartott eljárások, vagy a földi berendezések üzemzavara által okozott, a légijármûre veszélyt jelentõ egyéb komoly nehézségek.

2.11.3.2. Az eseményrõl Légiforgalmi Esemény Jelentés Ûrlap-ot kell kitölteni, amelynek célja, hogy a kivizsgáló hatóságnak a lehetõ legteljesebb tájékoztatás álljon rendelkezésére, és hogy a lehetõ leghamarabb visszajelenthessék a kivizsgálás eredményét az érintett légijármû üzemben tartóknak, légijármû-vezetõknek és tájékoztathassák õket a tett intézkedésekrõl, ha ez szükséges.

A légijármûvezetõknek ennek az ûrlapnak a segítségével kell benyújtaniuk a légiforgalmi eseményrõl szóló jelentésüket érkezés/leszállás után, illetve ennek segítségével erõsítik meg a repülés közben már rádión keresztül továbbított jelentést.

Megjegyzés: A Légiforgalmi Esemény Jelentés Ûrlap kitöltésére vonatkozó elõírásokat az "O." Függelék tartalmazza.

2.11.3.3. Összeütközési veszélyt jelzõ fedélzeti rendszer (ACAS) tanácsadása alapján végrehajtott manõverek esetén az ellenõrzött légijármûvek jelentsék a kiadott ATC engedélytõl történõ eltérést, és hogy ezt ACAS tanácsra hajtották végre.

A légijármû vezetõjének ugyancsak jeleznie kell, ha ismételten visszatér a korábbi ATC engedélyben foglaltakhoz, illetve, ha az ACAS tanácsra végrehajtott manõvert követõen kiadott módosított ATC engedélyt nem tudja végrehajtani ACAS riasztás miatt.

Az ACAS berendezések továbbfejlesztésének elõsegítése érdekében az ACAS manõverek végrehajtásáról a légijármû-vezetõknek - a Légiforgalmi Esemény Jelentés Ûrlapon túlmenõen - ki kell tölteniük a "P." Függelékben található "ACAS Implementation Monitoring Pilot Report Form"-ot, és azt az:

EUROCONTROL Experimental Centre

ACAS Implementation Monitoring

BP 15

F-91222 Brétigny-sur-Orge

címre kell továbbítani.

2.11.4. Madárral történõ ütközés

2.11.4.1. Ellenõrzött repülõtérre/rõl történõ üzemelés esetén a légijármû-vezetõk jelentsék az ATC számára, ha a le- vagy felszállás során madárral ütköztek.

2.11.4.2. Leszálló légijármûvek esetén a jelentést a légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodájában rendelkezésre álló "BIRD STRIKE REPORTING FORM" (BSRF) nyomtatvány kitöltésével írásban is meg kell tenni.

2.11.4.3. Ha az esemény felszállás után következik be és a személyzet nem tartja szükségesnek a repülés megszakítását, rádión értesítse a repülõtéri irányító tornyot, majd a rendeltetési repülõtéren töltse ki a BSRF-t és Ferihegyrõl történõ indulás esetén továbbítsa a Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság címére.

2.12. Helyi elõírások

2.12.1. Nyelvhasználat. A légijármû vezetõje és a polgári ATS egységek között a rádió-összeköttetést ellenõrzött légtéren belül elsõsorban angol nyelven kell tartani, a magyar nyelv használata megengedett.

Ellenõrzött légtéren kívüli mûködés esetén mindkét nyelv egyformán használható.

Amikor csak lehetséges, szabvány kifejezéseket kell használni.

Megjegyzés: A közleményváltási eljárásokat az ICAO Annex 10 II. kötete, az alkalmazandó kifejezéseket a "Légiforgalmi Irányító Szolgálat Ellátásának Szabályai" címû elõírás IX. része tartalmazza.

2.12.2. Mértékegységek. A repülések végrehajtása (és a légiforgalmi szolgálatok ellátása) során a "G." Függelékben meghatározott mértékegység rendszert kell használni.

Megjegyzés: A légiforgalmi szolgálati egységek a kétoldalú rádió-összeköttetés során a "megengedett" mértékegységeket csak a légijármû-vezetõ kezdeményezésére alkalmazzák.

2.12.3. Idõjárási minimumok. Idõjárási minimumok állapíthatók meg repülõterekre, légijármûvekre, illetve légijármûvezetõkre.

A légijármû parancsnoka felelõs azért, hogy valamely repülõtéren történõ le- és felszállás során az elõírt idõjárási minimumokat betartsa.

2.12.4. Az államhatár átrepülése. Rendes körülmények között a Magyar Köztársaság államhatárát csak az erre kijelölt pontokon szabad átrepülni.

A Magyar Köztársaság államhatárát a VFR szerint mûködõ légijármûvek bármely ATS útvonal ki- és belépõ pontja felett átrepülhetik.

Budapest FIR-be belépõ VFR repülésnek legkésõbb 10 perccel a FIR határ keresztezése elõtt Budapest ACC-t, vagy a FIC-et - amelyik az illetékes - tájékoztatnia kell a belépés körülményeirõl.

2.12.5. Terepre szállás

Megjegyzés: A terepre szállás lehetõségeit a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtására kiadott 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.

3. Fejezet

Látvarepülési szabályok

3.1. Idõjárási minimumok

1. Megjegyzés: Az alábbiakban megadott minimum értékek alapvetõen a forgalomban részt vevõ többi légijármûtõl való biztonságos távolságban történõ mûködés elõsegítését szolgálják és nem feltétlenül jelentik a látással történõ tájékozódás mindenkori szükségességét. A légijármû vezetõje a körülményektõl függõen (pl. felhõk felett végrehajtott VFR repülések esetén) egyéb navigációs/helymeghatározási módszereket is alkalmazhat.

2. Megjegyzés: Az alább felsorolt minimumok az engedélyezett legkisebb értékeket jelentik. A légijármûvek üzemben tartói a légijármûvek fajtái, teljesítménye, a légijármû-vezetõ képzettségi foka, repülési gyakorlata stb. függvényében saját személyzete számára ezektõl eltérõ mûködési minimumokat állapíthat meg. Az ilyen minimum értékek azonban nem lehetnek alacsonyabbak az alább megállapított értékeknél

3.1.1. Ha nem különleges VFR repülést, vagy vitorlázógéppel végzett, bejelentett felhõrepülést hajtanak végre, VFR szerint üzemelõ légijármûveknek az alábbi látástávolság és felhõktõl való távolsági értékek, vagy azokat meghaladó értékek mellett kell repülniük:

 

 

 

 

 

 Nem ellenõrzött légterek

 Légtér

 Ellenõrzött légterek
(C és D osztályok)

 1200 m (4000 láb) AMSL felett vagy 300 m (1000 láb) földfelszín felett, attól függõen melyik a magasabb

 1200 m (4000 láb) AMSL-en és alatta vagy 300 m (1000 láb) földfelszín felett, attól függõen melyik a magasabb

 

 
Felhõktõl való távolság

 1500 m vízszintes
300 m függõleges

 Felhõkön kívül, föld- vagy vízfelszín látással

 

 
Repülési látástávolság

 FL100-n és felette: 8 km
FL100 alatt: 5 km

 5 km*

 

*a) 1500 m repülési látástávolságig lehet üzemelni:

- ha a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetõvé teszi az egyéb forgalom, vagy akadályok idõbeni észlelését és az összeütközés elkerülését, vagy

- 50 m-es földfelszín feletti, vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülések esetén;

b) 750 m repülési látástávolságig lehet üzemeltetni:

- helikoptereket, ha a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetõvé teszi az egyéb forgalom, vagy akadályok idõbeni észlelését és az összeütközés elkerülését, valamint

- ballonokat.

3.1.2. Ha az illetékes légiforgalmi irányító egység külön nem engedélyezi, VFR szerint mûködõ légijármû nem szállhat fel, vagy nem szállhat le repülõtéri irányító körzettel rendelkezõ repülõtéren, illetve nem léphet be a forgalmi körbe

a) ha a felhõalap 450 m-nél (1500 láb) kevesebb, vagy

b) ha a földi látástávolság kevesebb, mint 5 km.

3.2. Éjszakai VFR repülések

3.2.1. Napnyugta és napkelte között végrehajtott VFR repülésekhez a légijármûnek rendelkeznie kell az egyéb jogszabályban meghatározott felszerelésekkel és mûszerekkel.

3.2.2. Ellenõrzött légtérben, valamint az "F" osztályú légterekben az éjszakai VFR repülésekhez a 3.1.1. pontban szereplõ táblázatban megadott minimális körülmények szükségesek.

A "G" osztályú nem ellenõrzött légtérben éjszakai VFR repülések végrehajtásához az alábbi minimális feltételek szükségesek:

- repülési látástávolság:

(i) merevszárnyú légijármûvek esetén 5 km,

(ii) helikopterek esetén 3 km;

- folyamatos föld- vagy vízfelszín látás.

3.2.3. Budapest FIR nem ellenõrzött repülõterein napnyugta és napkelte között VFR repülések csak akkor végezhetõk, ha ezt a légügyi hatóság az érintett repülõtér számára külön engedélyezte. A napkeltét és napnyugtát az "F." Függelékben található táblázat alapján kell meghatározni.

3.3. VFR repülések korlátozása

VFR repülések nem hajthatók végre:

- FL200 (6100 m STD) felett;

- FL100 (3050 m STD) alatti repülések esetén 460 km/órát (250 csomó) meghaladó mûszer szerinti sebességgel (IAS).

3.4. Repülési magasságok

3.4.1. A fel- és leszállás eseteit, a munkarepüléseket, valamint az állami légijármûvel különleges feladatot végrehajtó repüléseket kivéve VFR repülés nem végezhetõ

a) városok, települések sûrûn lakott területei és szabadban tartózkodó embercsoportok felett, a légijármûtõl mint középponttól számított 600 m sugarú körön belül található legmagasabb akadály felett 300 m-nél (1000 láb) alacsonyabban;

b) az a) pontban nem meghatározott területek felett 150 m AGL-nél (500 láb) alacsonyabban a föld- vagy vízfelszín felett, kivéve a különleges engedélyhez kötött repüléseket, a ballon repüléseket, valamint a függõvitorlázó repüléseket.

3.4.2. A 4000 láb (1200 m) tengerszint feletti magasság felett a VFR szerint végrehajtott útvonalrepüléseket a "C." Függelékben, a VFR repülések számára kijelölt magasságokon kell végrehajtani, a repülés útirányát figyelembe véve.

3.5. Ellenõrzött légtérben végrehajtott VFR repülésekre vonatkozó elõírások

VFR repüléseknek be kell tartaniuk a 2.6. pontban elõírt követelményeket, ha

a) "C" vagy "D" osztályú ellenõrzött légtérben mûködnek,

b) ellenõrzött repülõtér helyi forgalmában vesznek részt, vagy

c) különleges VFR repülést hajtanak végre.

3.6. Rádióberendezéssel és transzponderrel történõ felszereltségi követelmények

3.6.1. A 117,975-137,000 frekvenciasávban mûködõ, 25 kHz vagy alacsonyabb frekvenciaosztású rádió távbeszélõ üzemmódú rádió adó-vevõ készülékkel kell felszerelni:

- a Budapest FIR "C" vagy "D" osztályú légtereiben mûködõ,

- az éjszakai VFR repülést végzõ,

- az államhatárt keresztezõ, valamint

- az államhatár menti korlátozott légtérben útvonalrepülést végzõ VFR légijármûveket.

3.6.2. "A" vagy "C" módú 4096 kódbeállítási lehetõséggel rendelkezõ transzponderrel kell felszerelni azokat a légijármûveket, melyek VFR szerint:

- nemzetközi repülést hajtanak végre,

- ellenõrzött légterekben mûködnek, vagy

- a 4000 láb (1200 m) AMSL feletti nem ellenõrzött légtérben mûködnek, kivéve a TIZ-ekben, vagy ATZ-kben helyi repülést végzõ, valamint a távrepülést végzõ hajtómû nélküli légijármûveket.

1. Megjegyzés: Az ellenõrzött légtéren kívül, 4000 láb alatti VFR repülések számára a transzponderrel történõ felszereltség nincs kötelezõen elõírva, azonban ajánlatos ezeket a légijármûveket is felszerelni transzponderrel, annak érdekében, hogy ezekrõl a repülésekrõl is radaron alapuló forgalmi tájékoztatás legyen adható a többi légijármû vezetõ számára.

2. Megjegyzés: A transzponderek mûködtetésére vonatkozó elõírásokat a "H." Függelék tartalmazza.

3. Megjegyzés: A VFR szerint mûködõ légijármûvek "S" módú transzponderrel történõ felszerelési kötelezettségérõl lásd a 4.4.3.1. pontot.

3.7. Rádió-összeköttetési követelmények ellenõrzött légtéren kívüli üzemeléskor

3.7.1. Budapest FIR-ben a repülési tervet benyújtott és rádióval felszerelt VFR szerint mûködõ légijármûveknek a nem ellenõrzött légtérben történõ útvonalrepülésük során - ha a repüléstájékoztató központ (FIC) másképp nem rendelkezik - a repülési terv lezárásáig rádióösszeköttetést kell fenntartaniuk a FIC-el.

Ha a FIC más utasítást nem ad, a légijármû legalább 15 percenként köteles bejelentkezni. Ha a légijármû az ATS frekvencián folyamatosan nem tud figyelni, jeleznie kell a figyelés átmeneti felfüggesztését.

Meghatározott idõnkénti bejelentkezés esetén a bejelentkezéskor meg kell adni a mûködés körülményeit, pl. "Operations normal" (Eseménytelen repülés).

3.7.2. Ugyancsak folyamatos rádió-összeköttetést kell tartani a FIC-el a határsávban útvonalrepülést végzõ VFR repüléseknek, az 50 m-es földfelszín feletti, vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepüléseket végzõ légijármûvek kivételével.

3.7.3. Az ellenõrzött légtéren kívül, VFR szerint mûködõ légijármûveknek helyzetüket kijelölt jelentõpontokhoz, repülõterekhez, vagy ha az nem lehetséges, az ICAO 1:500 000 Légiforgalmi Térképen feltüntetett településekhez vagy földrajzi pontokhoz viszonyítva kell jelenteniük.

3.8. IFR szerinti mûködésre történõ áttérés

Amikor a látvarepülési szabályok szerint mûködõ légijármû mûszer szerinti repülési szabályok szerinti üzemelésre kíván áttérni

a) ha repülési tervet nyújtott be, közölje az érvényes repülési tervét érintõ módosításokat, vagy

b) ha korábban repülési tervet nem nyújtott be, nyújtson be AFIL-t az illetékes légiforgalmi szolgálati egységnek, és ha ellenõrzött légtérben kíván mûködni, belépés elõtt szerezzen be légiforgalmi irányítói engedélyt.

4. Fejezet

Mûszer szerinti repülési szabályok

4.1. Valamennyi IFR repülésre vonatkozó szabályok

4.1.1. Légijármûvek felszereltsége

Az IFR szerinti mûködéshez a légijármûnek rendelkeznie kell a repülési feladatnak megfelelõ, egyéb jogszabályban elõírt mûszerekkel és navigációs berendezésekkel.

4.1.2. Minimális repülési magasságok

Budapest FIR-ben a megközelítés, leszállás és felszállás eseteit, valamint az illetékes hatóság egyedi engedélyét kivéve IFR repülések nem végezhetõk alacsonyabban, mint

- ATS útvonalon történõ repülés esetén az útvonalra megállapított minimális tengerszint feletti magasság;

- ATS útvonalon kívüli repülés esetén

(i) magasföld és hegyvidék felett legalább 600 m (2000 láb);

(ii) sík terep felett legalább 300 m (1000 láb),

a légijármû számított helyzetétõl 8 km sugarú körön belül található legmagasabb akadály, vagy az érintett területre meghatározott körzeti minimális biztonságos magasság (MSA) felett.

A repülési magasság meghatározásánál figyelembe kell venni az érintett útvonal-szakaszon elérhetõ navigációs pontosságot, tekintettel a földön és a légijármûvön rendelkezésre álló navigációs berendezésekre.

Budapest FIR-ben ellenõrzött légtéren kívül 4000' (1200 m) AMSL alatt IFR légijármûvek útvonalrepülést nem tervezhetnek.

4.1.3. Áttérés IFR repülésrõl VFR repülésre

4.1.3.1. Amikor IFR szerint mûködõ légijármû VFR szerinti mûködésre kíván áttérni, értesítse az illetékes légiforgalmi szolgálati egységet, hogy törli IFR repülési tervét és közölje az érvényes repülési tervében végrehajtandó változtatásokat.

4.1.3.2. Amikor mûszer szerinti repülési szabályok szerint mûködõ légijármû látási meteorológiai körülmények közé kerül, ne törölje IFR repülési tervét mindaddig, amíg elõre nem látható, hogy a repülés huzamosabb idõtartamon keresztül zavartalan látási meteorológiai körülmények között folytatható.

4.2. Ellenõrzött légtérben végrehajtott IFR repülésekre vonatkozó elõírások

4.2.1. IFR repüléseket ellenõrzött légtérben a 2.6. pont elõírásainak megfelelõen kell végrehajtani.

4.2.2. Az ellenõrzött légtérben IFR szerint végrehajtott útvonalrepüléseket - ha a légiforgalmi irányítói engedélyben másképp nem határozzák meg - a "C." Függelékben, az IFR repülések számára kijelölt magasságokon, a repülés útirányának figyelembe-vételével kell végrehajtani.

4.3. Ellenõrzött légtéren kívül végrehajtott IFR repülésekre vonatkozó elõírások

4.3.1. Utazómagasságok

Budapest FIR-ben az ellenõrzött légtéren kívül IFR szerint végrehajtott útvonalrepüléseket a "C." Függelékben, az IFR repülések számára kijelölt magasságokon, a repülés útirányának figyelembe vételével kell végrehajtani.

4.3.2. Sebességkorlátozás

Budapest FIR 9500 láb (2900 m) AMSL alatti ellenõrzött légterein kívül IFR repülést 460 km/óránál (250 csomó) nagyobb mûszer szerinti sebességgel (IAS) végrehajtani tilos.

4.3.3. Rádió-összeköttetési követelmények

Budapest FIR-ben minden IFR szerint mûködõ légijármûnek, amely a repülõtér kijelölt légtereit elhagyja, folyamatos rádió-összeköttetést kell fenntartania a FIC-el.

Ha a rádió-összeköttetést meghatározott idõnkénti bejelentkezés céljából írták elõ, a bejelentkezéskor a mûködés körülményeit meg kell adni (pl. "eseménytelen repülés").

4.3.4. Helyzetjelentések

Ha az érintett ATS egység felmentést nem ad, Budapest FIR ellenõrzött légterein kívül, IFR szerint mûködõ légijármûnek jelentenie kell helyzetét az ellenõrzött repülésekre elõírt módon az alábbiak szerint:

- FL460 (14000 m STD) feletti repülés esetén az egyes kijelölt jelentõpontok Budapest ACC területileg illetékes légiforgalmi irányító szektora számára,

- 9500 láb (2900 m) AMSL alatti repülés esetén a FIC számára az egyes kijelölt jelentõpontok átrepülésekor és a FIC által meghatározott egyéb esetekben, de legalább 15 percenként.

4.4. Felszereltségi követelmények

4.4.1. A 117,975-137,000 MHz frekvenciasávban mûködõ, rádió távbeszélõ üzemmódú adó-vevõ készülékkel kell felszerelni valamennyi IFR légijármûvet.

4.4.2. Az állami légijármûvek kivételével 1999. október 7-étõl a FL245 (7450 m STD) felett mûködõ valamennyi IFR légijármûvet 8,33 kHz frekvenciaosztású rádióberendezéssel kell felszerelni. A légijármû berendezéseinek alkalmasnak kell lenniük a 25 kHz osztású frekvenciákon történõ mûködésre is.

Megjegyzés: Az egyes államok bizonyos tevékenységet végzõ légijármûvek számára felmentést adhatnak a 8,33 kHz frekvenciaosztású készülékkel történõ felszereltség alól. Ha az ATS egységek földi távközlési rendszere biztosítja a légiforgalmi szolgálatok UHF rádió segítségével történõ megfelelõ ellátását, az UHF-el felszerelt állami légijármûvek számára lehetõvé teszik az olyan légtérben történõ mûködést, ahol 8,33 kHz frekvenciaosztású rádiókészülékkel történõ felszereltséget írtak elõ.

A felmentéseket és az UHF rádió ilyen légtérben történõ fenti alkalmazásának lehetõségét a nemzeti AIP-kben teszik közzé.

4.4.3. "A" vagy "C" módú 4096 kódbeállítási lehetõséggel rendelkezõ transzponderrel kell felszerelni valamennyi IFR szerint mûködõ légijármûvet.

4.4.3.1. A nemzetközi elõírások szerint az illetékes ATS hatóságok által meghatározott légterekben mûködõ légijármûveket "S" módú fedélzeti transzponderekkel az alábbiak szerint kell felszerelni:

a) Az általános légiforgalomba (GAT) tartozó, IFR-ként mûködõ:

- új légijármûveket 2001. január 1-jétõl,

- valamennyi egyéb IFR légijármûvet pedig 2003. január 1-jétõl

minimálisan 2. osztályú, alapvetõ és bõvített funkciókkal egyaránt rendelkezõ transzponderrel kell felszerelni.

b) Az illetékes ATS hatóságok által kijelölt B és C osztályú légterekben, valamint azon D, E, F és G osztályú légterekben, ahol SSR transzponderek használatát már korábban elõírták, a VFR szerint mûködõ:

- új légijármûveket 2003. január 1-jétõl,

- valamennyi egyéb VFR légijármûvet pedig 2005. január 1-jétõl

minimálisan 2. osztályú, alapvetõ funkciókkal rendelkezõ transzponderrel kell felszerelni.

Megjegyzés: Az "S" módú transzponderek funkcióinak osztályozását az ICAO Annex 10 és a Doc 7030 kiadványok tartalmazzák.

c) Az "S" módú transzpondereknek az alapvetõ funkciókkal együtt, automatikusan továbbítaniuk kell a légijármû repülés közben használt hívójelét.

d) Az 5700 kg maximális tömeget, vagy a 175 csomó (324 km/ó) tényleges önsebességet meghaladó "S" módú transzponderrel felszerelt légijármûveknél alsó és felsõ antennacsatlakozási lehetõséget (diversity) kell biztosítani.

4.4.3.2. Az illetékes ATS hatóságok a 4.4.3.1. pontban szereplõ elõírások alól nemzetközileg egyeztetett esetekben felmentéseket adhatnak.

Megjegyzés: A felmentést kapott légijármû üzemeltetõk vegyék figyelembe, hogy az ATS egységek számukra nem tudják ugyanazt a szintû szolgáltatást nyújtani, mint az "S" módú transzponderrel felszerelt többi légijármû számára.

Azon légijármûvek számára, amelyek ugyan "S" módú transzponderrel vannak felszerelve, de az nem rendelkezik az elõírt funkciókkal, az ATS egységeknek a lehetõ legmagasabb szintû, hátrányos megkülönböztetés nélküli szolgáltatást kell nyújtaniuk.

4.4.4. A nemzetközi repülést végzõ IFR szerint mûködõ légijármûveket - az állami légijármûvek kivételével - legalább RNP5 követelményeknek megfelelõ RNAV berendezéssel kell felszerelni.

Belföldi repülés esetén az ellenõrzött légtérben kijelölt alacsonylégtéri RNAV útvonalakon közlekedõ IFR légijármûveknek ugyancsak RNP5 útvonaltartási pontossággal kell repülniük. Ez RNAV berendezéssel, vagy ha az útvonal VOR/DME berendezéssel van kijelölve, ilyen fedélzeti berendezéssel egyaránt elérhetõ.

4.4.5. Összeütközési veszélyt jelzõ fedélzeti rendszer (ACAS) kötelezõ felszerelésére és mûködtetésére vonatkozó elfogadott telepítési ütemterv szerint valamennyi polgári, merev szárnyú sugárhajtású légijármûvet amelynek

- maximális felszálló tömege meghaladja a 15 000 kg-ot, vagy maximális engedélyezett utas férõhely kapacitása több, mint 30, 2000. január 1-jétõl,

- maximális felszálló tömege meghaladja az 5700 kg-ot, vagy maximális engedélyezett utas férõhely kapacitása több, mint 19, 2005. január 1-jétõl

ACAS II-vel kell felszerelni.

4.4.6. Az ICAO körzeti léginavigációs megállapodás szerint az európai körzetben 2002. januártól kezdõdõen a FL290 feletti repülésekre vonatkozóan csökkentett függõleges elkülönítési minimumok (RVSM) alkalmazására kerül sor.

Ennek biztosítása érdekében 2001. március 31-étõl kezdõdõen az RVSM légtérben mûködõ légijármûveknek - az állami légijármûvek kivételével - az ICAO Doc 7030-ban (Körzeti Kiegészítõ Egyezmények) megadott pontosságú berendezésekkel és üzemelési jogosultsággal kell rendelkezniük.

"A." Függelék

JELEK ÉS JELZÉSEK A POLGÁRI LÉGIJÁRMÛVEK SZÁMÁRA

1. Vész- és sürgõsségi jelzések

1. Megjegyzés: Az alábbi elõírások egyike sem gátolhat meg egy veszélybe került légijármûvet abban, hogy felhasználjon bármilyen rendelkezésre álló eszközt arra, hogy a figyelmet felhívja magára, helyzetét megjelölje, és segítséget kérjen.

2. Megjegyzés: A vész- és sürgõsségi jelzésekkel kapcsolatos távközlési eljárások részleteit az ICAO Annex 10. II. kötet 5. Fejezete tartalmazza.

3. Megjegyzés: A kutató és mentõ látjeleket lásd a bajba jutott légijármûvek megsegítését ellátó kutató-mentõ szolgálatokról szóló 30/1998. (VI. 24.) BM-HM-NM-PM együttes rendeletben.

1.1. Vészjelzések

1.1.1. Az alábbi jelzések együttesen, vagy külön-külön alkalmazva azt jelentik, hogy a légijármûvet súlyos és közvetlen veszély fenyegeti, és azonnali segítségre van szüksége:

1. rádiótávírón, vagy bármely más jelzõeszközzel leadott

SOS betûcsoportból álló jelzés

(...---...) Morse kód;

2. rádiótávbeszélõn leadott MAYDAY szó;

3. rövid idõközökben kilõtt vörös színû rakéta, vagy világító lövedéksorozat;

4. ejtõernyõvel kidobott vörös színû jelzõfény.

Megjegyzés: Az ITU (Nemzetközi Távközlési Unió) Rádiószabályzata adja meg a rádiótávíró és rádió-távbeszélõ automatikus riasztórendszereinek mûködtetéséhez szükséges riasztó jelekre vonatkozó tájékoztatást:

A rádiótávíró üzemû riasztójelzés egy perc alatt továbbított 12 vonás sorozatából áll; az egyes vonásoknak 4 másodpercig két egymás után következõ vonás között pedig a szüneteknek 1 másodpercig kell tartaniuk. Továbbítható a riasztójelzés kézzel, de ajánlatosabb azt önmûködõ készülékkel továbbítani.

A rádió-távbeszélõ üzemû riasztójelzés két, váltakozva adott, lényegileg szinuszos hangfrekvenciás jelbõl áll. Az egyik jel frekvenciája 2200 Hz, a másiké 1300 Hz. Mindkét jel idõtartama egyenként 250 millisecundum.

Ha a rádió-távbeszélõ üzemû riasztójelzést önmûködõ hanggenerátor adja, azt legalább 30 másodpercig, de legfeljebb 1 percig állandóan sugároznia kell; ha a hangfrekvenciás jel elõállítása más módon történik, akkor a riasztójelzést a lehetõ legfolyamatosabb módon, kb. 1 percen át kell adni.

1.2. Sürgõsségi jelzések

1.2.1. Az alábbi jelzések együttesen, vagy külön-külön alkalmazva azt jelentik, hogy valamely légijármû olyan nehézségekrõl kíván közleményt adni, amelyek leszállásra kényszerítik anélkül, hogy azonnali segítségre szorulna:

1. leszállófények ismételt be- és kikapcsolása;

2. a navigációs fények oly módon történõ ismételt be- és kikapcsolása, hogy az megkülönböztethetõ legyen a villogó navigációs fényektõl.

1.2.2. Az alábbi jelzések együttesen, vagy külön-külön alkalmazva azt jelentik, hogy valamely légijármûnek sürgõs közleménye van, amely egy hajó, légijármû, más jármû, illetve a fedélzeten, vagy látókörén belül lévõ személy biztonságával kapcsolatos:

1. rádiótávírón, vagy bármely más jelzõeszközzel leadott XXX betûcsoportból álló jelzés;

2. a rádió-távbeszélõn leadott PAN PAN szavak.

2. Korlátozott, tiltott, vagy veszélyes légtérben haladó, illetve oda belépni szándékozó és arra fel nem hatalmazott légijármû figyelmeztetésére használt jelzések

Nappal és éjjel 10 mp-kénti idõközökben kilõtt világító lövedéksorozat, amely szétrobbanásakor vörös és zöld fényt mutat, vagy csillagokat szór, azt jelzi az illetéktelen légijármûnek, hogy korlátozott, tiltott, vagy veszélyes légtérben halad, vagy ahhoz közeledik és, hogy a légijármû tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Megjegyzés: Ezek a jelzések a földrõl, vagy másik légijármûrõl is kilõhetõk.

3. Jelzések a repülõtéri forgalom részére

3.1. Fény- és pirotechnikai jelzések

3.1.1. Utasítások

 

 

 

 Fény

 A repülõtéri irányítástól

 

 

 Levegõben lévõ légijármûvek részére

 

 Földön lévõ légijármûvek részére

 

 

 Folyamatos zöld

 Leszállhat

 2

 Felszállhat

 

 

 Folyamatos vörös

 Adjon utat más légijármûnek és folytassa a körözést

 3

 Állj

 

 Az érintett légijármû felé irányítva

  
Szaggatott zöld

  
Forduljon vissza leszálláshoz*

  
4

  
Gurulhat

 

 

 Szaggatott vörös

 A repülõtér nem biztonságos, ne szálljon le

 5

 Hagyja el a használatos leszállási területet

 

 

 Szaggatott fehér

 Szálljon le ezen a repülõtéren és guruljon a forgalmi elõtérre*

 6

 Térjen vissza a repülõtér kiindulási pontjára

 

  
Vörös rakéta

 Minden eddigi utasítás
érvénytelen, egyelõre
ne szálljon le

  
1

 

 

 

 * a leszállási és gurulási engedélyt idõben megadják

 

1. ábra

Fényjelek a repülõtéri irányítástól a levegõben és a földön lévõ légijármûvek részére

(i) Repülés közben

a) nappal:

- szárnybillegtetéssel;

Megjegyzés: Ez a jelzés nem várható a megközelítés alapfalán és a végsõ egyenesen.

b) éjszaka:

- a leszálló fények kétszeri felvillantása, vagy ha az nincs felszerelve, a navigációs fények kétszeri be- és kikapcsolása.

(ii) földön

a) nappal:

- csûrõ- vagy kormánymozgatással;

b)éjszaka:

- a leszálló fények kétszeri felvillantása, vagy ha az nincs felszerelve, a navigációs fények kétszeri be- és kikapcsolása.

3.2. Földi látjelek

3.2.1. Leszállási tilalom

Amikor a jelmezõben sárga átlókkal ellátott vörös négyszöget helyeznek el vízszintesen, az azt jelenti, hogy a leszállás tilos, és a tilalom tartós jellegû.

2. ábra

3.2.2. Megközelítéskor és leszálláskor különleges óvatosság szükséges.

A jelmezõben vízszintesen elhelyezett egy sárga átlóval ellátott vörös négyszög azt jelenti, hogy a munkaterület rossz állapota, vagy bármely más ok miatt különleges óvatosságot kell tanúsítani a megközelítés, vagy leszállás közben.

3. ábra

3.2.3. Futópályák és gurulóutak használata

3.2.3.1. A jelmezõben vízszintesen elhelyezett fehérszínû súlyzó alakú jel azt jelenti, hogy a légijármûveknek a fel- és leszállásra csak a futópályát, gurulásra csak a gurulóutakat lehet használni.

4. ábra

3.2.3.2. A jelmezõben vízszintesen elhelyezett, a 3.2.3.1. pontban leírttal azonos, azonban a kör alakú részekben a tengelyre merõleges fekete sávokkal ellátott fehér súlyzó alakú jel azt jelenti, hogy csak a fel- és leszállásokat kell a futópályán végrehajtani, egyéb manõverek végrehajtására a futópályák és a gurulóutak használata nem kötelezõ.

5. ábra

3.2.4. Lezárt futópályák, vagy gurulóutak

A futópályákon és gurulóutakon, vagy azok részein vízszintesen elhelyezett feltûnõ színû, sárga vagy fehér, egyszerû kereszt alakú jelek azt jelzik, hogy az adott terület nem alkalmas a légijármûvek mozgására.

6. ábra

3.2.5. Le- és felszállási irányok

3.2.5.1. Vízszintesen elhelyezett fehér vagy narancs színû, T alakú leszállójel jelzi a légijármûvek számára a le- és felszállás irányát, amelyet a T tengelyével párhuzamosan és a kereszt szár felé kell végrehajtani.

Megjegyzés: Éjszaka a T jelet teljesen, vagy körvonalaiban fehér fénnyel világítják meg.

7. ábra

3.2.5.2. A repülõtéri irányító torony, vagy annak közelében függõlegesen elhelyezett két számjegy jelzi a munkaterületen levõ légijármûveknek a felszállási irányt a mágneses iránytû közelebbi fokához kerekített 10°-os egységben kifejezve.

8. ábra

3.2.6. Jobb forgalmi kör

A jelmezõben, vagy a használatos futópálya, illetve a leszállási sáv végénél vízszintesen elhelyezett feltûnõ színû, jobbra mutató nyíl azt jelzi, hogy leszállás elõtt és felszállás után a fordulókat jobbra kell végezni.

9. ábra

3.2.7. Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodája

Függõlegesen elhelyezett táblán sárga alapon fekete "C" betû a légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodáját jelzi.

10. ábra

3.2.8. Vitorlázó repülés folyik

A jelmezõben vízszintesen elhelyezett fehér színû kettõs kereszt azt jelzi, hogy a repülõteret vitorlázógépek használják, és hogy vitorlázó repülés folyik.

11. ábra

4. Beállító jelzések

4.1. A beállító jelzései a légijármû részére

1. Megjegyzés: A jelzéseket a légijármûvekkel szembeforduló - és hogy a légijármû-vezetõ megfigyelését könnyítse, szükség szerint megvilágított kezû - beállító által történõ használatra állapították meg, aki

a) merevszárnyú légijármûveknél a bal szárnyvég elõtt a légijármû-vezetõ látókörében áll és

b) helikopternél olyan helyen, ahonnan a helikoptervezetõ a legjobban láthatja.

2. Megjegyzés: A vonatkozó jelzések értelme azonos, akár tárcsával, beállító kézilámpával, vagy rúd alakú lámpával adják azokat.

3. Megjegyzés: A légijármû hajtómûvei (motorjai) a légijármûvel szemben álló beállító helyzetébõl jobbról balra számozottak (azaz az 1. sz. hajtómû a légijármû bal oldalán levõ külsõ hajtómû).

4. Megjegyzés: A csillaggal (*) megjelölt jelzések lebegõ helikopterre vonatkoznak.

1. A továbbiakban a beállító jelzései szerint mûködjön

A beállító irányítja a légijármû-vezetõt, ha a repülõtéri forgalmi viszonyok ezt megkívánják.

2. Ez a parkolóhely

A karok függõlegesen a fej fölött, befelé fordított tenyérrel.

3. Guruljon a következõ beállítóhoz

Bal, vagy jobb kar lefelé, a másik a törzs elõtt keresztben és kinyújtva, a következõ beállító irányába mutat.

4. Guruljon elõre

Karok egy kissé oldalt, hátrafelé nézõ tenyérrel, fel- és lefelé ismétlõdõ mozgást végeznek vállmagasságban.

5. Forduljon:

a) saját helyzetétõl balra: jobb kar lefelé, bal kar fel- és lefelé ismétlõdõ mozgást végez. A kar mozgatási sebessége jelzi a forduló mértékét;

b) saját helyzetétõl jobbra: bal kar lefelé, jobb kar fel- és lefelé ismétlõdõ mozgást végez. A kar mozgatási sebessége jelzi a forduló mértékét.

6. Álljon meg

Karok ismételt keresztezése a fej felett (a karmozgatás gyorsasága jelentse a megállás sürgõsségét, azaz minél gyorsabb a mozgatás, annál sürgõsebb a megállás).

7. Fékek

a) fékezzen be:

test elõtt vízszintesen felemelt kéz és kar, kinyújtott, majd ökölbe szorított ujjakkal;

b) fékezzen ki:

test elõtt vízszintesen felemelt kar, kéz ökölbe szorítva, majd az ujjakat kinyújtva.

8. Féktuskók

a) behelyezve:

Karok lefelé nyújtva, befelé nézõ tenyérrel, széttartott helyzetbõl befelé mozognak;

b) eltávolítva:

Kar lefelé nyújtva, kifelé nézõ tenyérrel, kifelé mozognak.

9. Indítsa meg a hajtómûveket

Bal kéz a fej fölött kinyújtott ujjakkal mutatja a megindítandó hajtómû számára, jobb kéz a fejmagasságban körözõ mozgást végez.

10. Állítsa le a hajtómûveket

Egyik kar és kéz vállmagasságban vízszintesen, kézfej a torok elõtt lefelé fordítva, kézmozgatás oldalirányban behajlított karral.

11. Lassítson

Leengedett karok, lefelé nézõ tenyérrel, majd többször fel- lefelé mozgatás.

12. Csökkentse a jelzett oldalon levõ hajtómûvek fordulatszámát

Leengedett karok, lefelé nézõ tenyérrel. Ezután a jobb, vagy bal kéz fel-lefelé mozgatása jelzi a lelassítandó bal- vagy jobb oldali hajtómûvet.

13. Guruljon hátrafelé

Karok oldalt leengedve, elõre nézõ tenyérrel. Ismételt elõre- lefelé mozgatás vállmagasságig.

14. Forduljon hátrálás közben:

a) a légijármû farokrészét jobbra:

A bal kar lefelé mutat, jobb kar kinyújtva a fej fölött. Jobb kar ismételt mozgatása függõleges vízszintes, elõremutató helyzetben.

b) a légijármû farokrészét balra:

A jobb kar lefelé mutat, bal kar kinyújtva a fej fölött. Bal kar ismételt mozgatása függõlegesbõl vízszintes, elõre mutató helyzetben.

15. Minden rendben

Könyökben behajlított jobb kar felfelé emelve, felfelé mutató hüvelykujjal.

16. Lebegjen*

Karok oldalra, vízszintesen kinyújtva.

17. Emelkedjen fel*

Karok oldalra, vízszintesen kinyújtva, felfelé nézõ tenyérrel. Karok ismételt mozgatása felfelé. A karok mozgatási sebessége határozza meg az emelkedés mértékét.

18. Ereszkedjen le*

Karok oldalra, vízszintesen kinyújtva, lefelé nézõ tenyérrel. Karok ismételt mozgatása lefelé. A karok mozgatási sebessége határozza meg a leereszkedési sebesség mértékét.

19. Repüljön vízszintesen*

A megfelelõ kar oldalra vízszintesen kinyújtva a repülés irányába. A másik kar ismételt mozgatása a test elõtt ugyanazon irányba.

20. Szálljon le*

Kinyújtott karok a test elõtt lefelé keresztbe téve.

4.2. A légijármû vezetõjének jelzései a beállító részére

Megjegyzés: A jelzéseket a vezetõfülkében lévõ repülõgép-vezetõ részére állapították meg, aki a jelzéseit a beállító felé jól láthatóan, kézzel, vagy a beállító megfigyelésének megkönnyítése érdekében, megvilágított kézzel adja.

1. Fékek

Megjegyzés: Az ököl összeszorítása, vagy az ujjak kinyújtása a be- vagy kifékezés pillanatát jelöli.

a) befékezés: az arc elõtt vízszintesen felemelt kéz és kar, ujjak kinyújtva, majd ökölbe szorítva;

b) kifékezés: az arc elõtt vízszintesen felemelt kar, ökölbe szorított kéz, majd az ujjak kinyújtva.

2. Féktuskók

a) behelyezni: kinyújtott karok kifelé nézõ tenyérrel, a kezek az arc elé befelé mozognak;

b) eltávolítani: az arc elõtt keresztben levõ kezek kifelé nézõ tenyérrel, a karok kifelé mozognak.

3. Hajtómû(vek) indításra készen

Egyik kézen a megfelelõ számú ujj felemelése jelzi az indítandó hajtómû számát.

"B." Függelék

POLGÁRI LÉGIJÁRMÛVEK ELFOGÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. A határ- és szabálysértõ légijármûvek elfogásakor alkalmazandó jelzések

a) Az elfogó légijármû által adott jelzések és az elfogott légijármû válaszjelzései

 

 

 

 

 

 Soro-
zat

 Az ELFOGÓ légijármû jelzései

 Jelentése

 Az ELFOGOTT légijármû válasza

 Jelentése

 

 

 

 

 

 1.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - A légijármû billegtetése és a navigációs fények (valamint helikopterek esetében a leszálló fényszórók) rendszertelen villogtatása kissé az elfogott légijármû felett és elõtt és attól rendes körülmények között balra (vagy jobbra, ha az elfogott légijármû helikopter) és nyugtázás után lassú szintrepülésben végrehajtott forduló rendes körülmények között balra (vagy helikopterek esetében jobbra) a kívánt irányra.

 Önt elfogták, kövessen

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - A légijármû billegtetése, a navigációs fények rendszertelen villogtatása és követés. Megjegyzés: Az elfogott légijármûnek, a magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet szerint, követnie kell az elfogó légijármû jelzéseit.

 Értettem, végrehajtom

 

 1. Megjegyzés: Az idõjárási körülmények, vagy a domborzat szükségessé teheti, hogy az elfogó légijármû a fenti 1. sorozatban megadottakkal ellentétes helyzetet és ellentétes irányú fordulót vegyen fel.

 

 

 

 

 2. Megjegyzés: Ha az elfogott légijármû nem képes az elfogó légijármûvel együtt repülni, az elfogó légijármûtõl elvárják, hogy várakozási köröket repüljön és a légijármû billegtetésével jelezzen mindannyiszor, ahányszor elhalad az elfogott légijármû mellett.

 

 

 

 2.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - Az elfogott légijármû repülési útvonalának keresztezése nélkül végrehajtott 90°-os, vagy annál nagyobb mértékû emelkedõ fordulóból álló, hirtelen elrepülési manõver az elfogott légijármûtõl.

 Tovább haladhat

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - A légijármû billegtetése

 Értettem, végrehajtom

 3.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - A futómû kiengedése (ha ilyen típusú), a leszálló fényszórók folyamatos üzemeltetése és a használatos futópálya átrepülése, vagy ha az elfogott légijármû helikopter, a helikopter-leszállóhely átrepülése. Helikopterek esetében az elfogó helikopter leszálláshoz történõ megközelítést hajt végre és függeszkedik a leszállóhely közelében.

 Szálljon le ezen a repülõtéren

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - A futómû kiengedése (ha ilyen típusú), a leszálló fényszórók folyamatos üzemeltetése, az elfogó légijármû követése és ha a használatos futópálya, vagy helikopter-leszállóhely átrepülése után a leszállást biztonságosnak ítélik meg, a leszállás megkezdése.

 Értettem, végrehajtom

b) Az elfogott légijármû által adott jelzések és az elfogó légijármû válaszjelzése

 

 

 

 

 

 Soro-
zat

 Az ELFOGÓ légijármû jelzései

 Jelentése

 Az ELFOGOTT légijármû válasza

 Jelentése

 

 

 

 

 

 1.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - A futómû behúzása (ha ilyen típusú), a leszállófényszórók villogtatása, mialatt átrepüli a használatos futópályát vagy helikopter-leszállóhelyet a repülõtéri magasság (QFE) felett 1000 lábat (300 m) meghaladó, de 2000 lábnál (600 m) nem nagyobb magasságon (helikopter esetében) 170 lábat (50 m) meghaladó, de 330 lábnál (100 m) nem nagyobb magasságon, és folytatja a körözést a használatos futópálya, vagy helikopter-leszállóhely felett. Ha a leszálló fényszórót nem képes üzemeltetni, bármely más rendelkezésre álló fényt kell villogtatni.

 Az Ön által kijelölt repülõtér nem felel meg.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - Ha azt kívánják, hogy az elfogott légijármû kövesse az elfogó légijármûvet egy másik repülõtérre, úgy az elfogó légijármû behúzza futómûvét (ha ilyen típusú) és a számára elõírt 1. sorozatú jelzéseket alkalmazza.
Ha úgy határoznak, hogy az elfogott légijármûvet elengedik, az elfogó légijármû a számára elõírt 2. sorozatú jelzéseket alkalmazza.

 Értettem, kövessen
 
 
 
 
Értettem, tovább haladhat.

 2.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - Valamennyi rendelkezésre álló fény rendszeres be- és kikapcsolása, de oly módon, hogy meg lehessen különböztetni a villogó fényektõl.

 Nem tudom végrehajtani.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - Alkalmazza az elfogó légijármû számára elõírt 2. sorozatú jelzéseket.

 Értettem.

 3.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - Valamennyi rendelkezésre álló fény rendszertelen villogtatása.

 Veszélyben vagyok.

 NAPPAL vagy ÉJSZAKA - Alkalmazza az elfogó légijármû számára elõírt 2. sorozatú jelzéseket.

 Értettem.

2. Az elfogott légijármû eljárásai

Az elfogott légijármû személyzete azonnal köteles

a) végrehajtani az elfogó légijármû utasításait, a jelzéseket (látjeleket) az elõzõekben meghatározottak szerint értelmezve és viszonozva;

b) értesíteni a vele rádió-összeköttetésben álló ATS egységet arról, hogy elfogták;

c) megkísérelni a rádió-összeköttetés felvételét az elfogó légijármûvel, vagy az elfogást irányító illetékes egységgel, általános hívással a 121,500 MHz kényszerhelyzeti frekvencián, megadva az elfogott légijármû azonosító jelét és a repülés körülményeit. [A rádió-összeköttetés felvételének megkísérlésénél az alábbi hívóneveket kell használni: "INTERCEPT CONTROL" (elfogást irányító egység), "INTERCEPTOR" (hívójel) (elfogó légijármû/hívójel), "INTERCEPTED AIRCRAFT" (elfogott légijármû)];

d) beállítani a "veszélyben vagyok" kódot ("A" mód 7700-as kód), ha a légijármû fel van szerelve másodlagos radar válaszjeladóval (SSR transzponderrel), és ha az illetékes légiforgalmi egységtõl más utasítást nem kapott.

Amennyiben a bármilyen módon, bárkitõl rádión kapott utasítás ellentétes azzal, amelyet az elfogó légijármû jelzésekkel adott, az elfogott légijármû személyzetének azonnal kérnie kell az ellentmondás tisztázását, mialatt azonban változatlanul köteles végrehajtani az elfogó légijármû jelzésekkel adott utasításait.

3. Rádió-összeköttetési eljárások

Ha az elfogás során létrejött a rádió-összeköttetés, de a közleményváltás közös nyelven nem lehetséges, meg kell kísérelni az alapvetõen szükséges tájékoztatások megadását és az utasítások adásának-vételének nyugtázását az alábbi táblázatban szereplõ angol nyelvû kifejezések és kiejtési útmutató használatával, az egyes kifejezéseket kétszer megismételve.

 

 A rádió-összeköttetés felvételekor használandó hívónevek

 

 Kifejezés

 Kiejtés

 Jelentése

 

 INTERCEPT CONTROL

 INTÖRSZEPT KONTRÓL

 ELFOGÁS IRÁNYÍTÓ

 

 INTERCEPTOR (...hívójel)

 INTÖRSZEPTOR

 ELFOGÓ LÉGIJÁRMÛ

 

 INTERCEPTED AIRCRAFT

 INTÖRSZEPTID ERKRAT

 ELFOGOTT LÉGIJÁRMÛ

 

 

 

 Az elfogó légijármû személyzete által használandó kifejezések

 

 Kifejezés

 Kiejtés

 Jelentése

 

 CALL SIGN

 KOLL-SZAIN

 Mi a hívójele?

 

 FOLLOW

 FOL-LO

 Kövessen

 

 DESCEND

 DI-SZEND

 Süllyedjen leszálláshoz

 

 YOU LAND

 JÚ-LEEND

 Szálljon le ezen a repülõtéren

 

 PROCEED

 PRO-SZID

 Tovább haladhat

 

 

 

 

 Az elfogott légijármû személyzete által használandó kifejezések

 

 

 

 

 Kifejezés

 Kiejtés

 Jelentése

 

 CALL SIGN (hívójel)

 KOLL-SZAIN

 Hívójelem

 

 WILCO

 VILL-KO

 Megértettem, végrehajtom

 

 CAN NOT

 KAN-NOT

 Nem tudom teljesíteni

 

 REPEAT

 RI-PIT

 Ismételje meg utasítását

 

 AM LOST

 AM-LOSZT

 Eltévedtem

 

 MAYDAY

 MÉJDÉJ

 Vészhelyzetben vagyok

 

 HIJACK

 HÁJ-DZSEK

 Eltérítettek

 

 LAND (...)

 LEND (...)

 Leszállást kérek..., helyen

 

 DESCEND

 DISZEND

 Süllyedést kérek

 

Megjegyzés:

- A második oszlopban a hangsúlyozandó szótag alá van húzva;

- A "HIJACK" kifejezés használatát a körülmények nem mindig teszik lehetõvé, illetve kívánatossá;

- A megadandó hívójel az legyen, amelyet a légiforgalmi szolgálattal tartott rádió-távbeszélõ összeköttetés során használnak, és amely megfelel a légijármû repülési tervében szereplõ azonosító jelnek;

- A hívójelek megadásával a nemzetközi betûzõ táblázatot és (szükség esetén) számok megadására a tõszámnevek angol nevét kell használni.

4. A polgári légijármûvek elfogásakor betartandó legfontosabb nemzetközi irányelvek és eljárások

A polgári légijármûvek elfogása minden esetben veszélyt hordoz magában az elfogott polgári légijármûre vonatkozóan, az elfogást mindenkor a nemzetközi ajánlásokban szereplõ irányelvek betartásával kell végrehajtani.

4.1. Általános intézkedések

A Magyar Köztársaság elfogást irányító katonai szerveinek minden körülmények között tekintettel kell lenniük az elfogott légijármûvek biztonságának biztosítására.

A polgári légijármûvek részére szükséges utasításokat és intézkedéseket elsõsorban az illetékes légiforgalmi szolgálati egységek útján kell kiadni. E célból az elfogást irányító szolgálatok és az illetékes ATS egység között azonnali, megbízható összeköttetést kell biztosítani és garantálni kell a polgári légijármûvek repülésének tényleges adataira vonatkozó információk azonnali kicserélésének lehetõségét.

Feltétlenül szükséges, hogy szoros együttmûködés legyen az elfogást irányító egység és az illetékes légiforgalmi szolgálati egység között az elfogás minden mozzanata során, amikor az elfogott légijármû polgári légijármû, vagy feltételezhetõ hogy az, abból a célból, hogy a légiforgalmi szolgálati egység minden fejleményrõl és az elfogott légijármûtõl megkövetelt cselekményrõl teljes tájékozottsággal rendelkezzen.

Az elfogást végrehajtó repülõgép-vezetõknek ismerniük kell az elfogott polgári légijármûvek általános teljesítményadatait és tudatában kell lenniük annak, hogy az elfogott polgári légijármû mûszaki hiba, vagy jogellenes beavatkozás (eltérítés) miatt veszélyhelyzetben is lehet.

4.2. Elfogási manõverek

Az elfogó légijármûvek manõverezéséhez szabványmódszereket kell meghatározni abból a célból, hogy az elfogott légijármû veszélyeztetettsége csökkenjen. A módszertani útmutatóban figyelembe kell venni a polgári légijármûvek teljesítmény korlátait, az elfogott légijármû olyan mértékû megközelítésének megelõzését, hogy abból összeütközési veszély keletkezhessen. Az elfogott légijármû útját nem szabad oly módon keresztezni, hogy abból veszélyes turbulencia származhasson. Ez különösen fontos akkor, ha az elfogott légijármû a "könnyû" kategóriába tartozik ("könnyû" kategóriába a 7000 kg-nál kisebb felszálló tömegû légijármûveket sorolják).

4.3. Látással történõ azonosítási manõverek

Az elfogó légijármû manõverezéséhez és a polgári légijármû azonosításához az alábbi módszer ajánlott:

I. szakasz

Az elfogó légijármû az elfogott légijármûvet annak hátsó része felõl közelítse meg. Az elfogó kötelék vezére, vagy amennyiben egy elfogó légijármû tevékenykedik, akkor az az elfogott légijármû felett és elõtte helyezkedjen el úgy, hogy az elfogott légijármûtõl kezdetben legalább 300 m távolságra, az elfogott légijármû vezetõjének látóterén belül legyen. Bármely más, az elfogásban részt vevõ légijármû maradjon biztonságos távolságban, lehetõleg az elfogott légijármû felett és mögött. Amikor az elfogott légijármûhöz viszonyított megfelelõ sebességet és repülési helyzetet felvették, az elfogó légijármû szükség szerint hajtsa végre a második szakaszban elõírtakat.

II. szakasz

Az elfogó kötelék vezére, vagy az elfogó légijármû azonos magasságon repülve kezdje meg az elfogott légijármû óvatos megközelítését. Az elfogó légijármû ne repüljön az elfogott légijármûhöz közelebb, mint ahogy az a szükséges adatok megszerzése céljából feltétlenül szükséges. Az elfogó kötelék vezére, vagy az elfogó légijármû legyen óvatos, nehogy megijessze az elfogott légijármû személyzetét, vagy utasait. Az elfogó légijármû vezetõje mindig vegye figyelembe azt a tényt, hogy azok a manõverek, amelyek elfogó légijármûvek számára természetesek, veszélyesek lehetnek a polgári légijármûvek személyzete vagy utasai számára. Az elfogásban részt vevõ bármely légijármû maradjon az elfogott légijármûtõl biztonságos távolságban. Az azonosítás befejezése után az elfogó légijármû a harmadik szakaszban körvonalazottak szerint távolodjon el az elfogott légijármû közelébõl.

III. szakasz

Az elfogó kötelék vezére, vagy az elfogó légijármû, óvatosan, enyhe süllyedõ fordulóval repüljön el az elfogott légijármûtõl. Az elfogásban részt vevõ bármely más légijármû maradjon az elfogott légijármûtõl biztonságos távolságban és csatlakozzon a kötelék vezéréhez.

4.4. Navigációs vezetési manõverek

Amennyiben az I. és II. szakaszban leírt azonosítási mûveletek végrehajtása után úgy ítélik meg, hogy az elfogott légijármû repülési útvonalának megváltoztatása szükséges, a kötelék vezérének, vagy az egyedül elfogó légijármûnek rendszerint az elfogott légijármû bal oldalán, kissé felette és elõtte kell elhelyezkednie, hogy annak parancsnoka láthassa a leadott látjeleket.

Nélkülözhetetlenül szükséges, hogy az elfogó légijármû parancsnoka meggyõzõdjön arról, hogy az elfogott légijármû parancsnoka az elfogást észlelte és nyugtázza a jelzéseket. Ha a jelzések ismétlésével sem sikerül az elfogott légijármû parancsnokának figyelmét felhívni, más jelzési módszerek is használhatók e célra, beleértve utolsó eszközként az utánégetõ keltette fényhatást, feltéve, ha ennek használata az elfogott légijármûre nem jelent veszélyt.

Adódhatnak olyan esetek, amikor az idõjárási körülmények vagy a domborzati viszonyok szükségessé tehetik, hogy a kötelék vezére, vagy az egyedül elfogó légijármû az elfogott légijármû jobb oldalán, kissé felette és elõtte helyezkedjen el. Ilyen esetben az elfogó légijármû parancsnokának különös figyelmet kell fordítania arra, hogy légijármûvét az elfogott légijármû parancsnoka folyamatosan, világosan láthassa.

4.5. Az elfogott légijármû vezetése

Amikor az elfogott légijármûvel rádió-összeköttetés létesíthetõ, a navigációs segítség és a szükséges információk rádió-távbeszélõn adandók meg az elfogott légijármû számára.

Amikor navigációs vezetést adnak egy elfogott légijármû számára, úgy gondoskodni kell arról, hogy az elfogott légijármûvet ne vezessék olyan körülmények közé, ahol a látástávolság a repülés látási körülmények közötti lebonyolításához szükséges minimum alá csökkenhet. Vigyázni kell arra is, hogy az elfogott légijármûvektõl megkövetelt manõverek ne növeljék az elfogott légijármûre háruló, már meglévõ veszélyeket abban az esetben, ha a légijármû mûködési jellemzõi korlátozottak.

Abban a kivételes esetben, ha az elfogott légijármûvet az átrepült területen le kell szállítani, vigyázni kell arra is, hogy

a) a kijelölt repülõtér alkalmas legyen az érintett légijármû-típus biztonságos leszállítására, különösen akkor, ha a repülõteret rendes körülmények között polgári légijármû-forgalom céljaira nem használják;

b) a repülõteret körülvevõ terep alkalmas legyen a körözés, megközelítés, valamint a megszakított megközelítés végrehajtására;

c) az elfogott légijármûnek elegendõ üzemanyaga legyen a repülõtér elérésére;

d) amennyiben az elfogott légijármû polgári szállító légijármû, a kijelölt repülõtér olyan futópályával rendelkezzen, amelynek hosszúsága megfelel egy közepes tengerszinten lévõ, 2500 m hosszú pálya hosszának, és a pálya teherbírása elegendõ legyen a légijármû súlyának megtartására;

e) amikor csak lehetséges, a kijelölt repülõtér olyan legyen, amelynek részletes leírása a légiforgalmi tájékoztató kiadványban szerepel.

Amennyiben polgári légijármûvet ismeretlen repülõtéren való leszállásra utasítanak, elegendõ idõt kell adni arra, hogy a polgári légijármû vezetõje elõkészülhessen a leszállás végrehajtására, figyelembe véve azt a tényt, hogy egyedül a polgári légijármû parancsnoka tudja megítélni azt, hogy adott idõben a futópálya hosszát és a légijármû tömegét figyelembe véve, a leszállási manõver biztonságosan végrehajtható-e.

Különösen fontos, hogy rádió-távbeszélõ segítségével adják meg az elfogott légijármûnek a biztonságos megközelítés és leszállás végrehajtásához szükséges összes tájékoztatást.

Megjegyzés: A Magyar Köztársaság légterében elfogott polgári légijármûveket az elfogó légijármûveknek normális körülmények között (amikor ehhez a feltételek adottak) Budapest/Ferihegy repülõtérre kell kísérni és leszállításukat elsõsorban erre a repülõtérre kell végrehajtani.

4.6. Levegõben alkalmazott látjelek

Az elfogó és az elfogott légijármûvek által alkalmazandó látjeleket az elõzõ rész tartalmazza. Elengedhetetlenül fontos, hogy az elfogó és elfogott légijármû pontosan alkalmazza ezeket a látjeleket és helyesen értelmezze a másik légijármû által alkalmazott jelzéseket. Különösen fontos, hogy az elfogó légijármû figyeljen minden, az elfogott légijármû által adott olyan jelzésre, amely azt jelzi, hogy az elfogott légijármû veszélyben van, vagy segítségre szorul.

4.7. Tartózkodás a fegyverhasználattól

Az ENSz Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közgyûlésének 1984. évi 25. rendkívüli ülésén a Szerzõdõ Államok - a Magyar Köztársaság is - elfogadták, hogy "minden államnak tartózkodnia kell a fegyverhasználattól a repülést folytató polgári légijármûvekkel szemben".

Nyomjelzõs lövedékek figyelemfelkeltés céljából történõ használata veszélyes, ezért használatukat kerülni kell, hogy a légijármû biztonságát és a fedélzetén lévõ utasok életét ne veszélyeztessék.

4.8. Együttmûködés az elfogást irányító egységek és a légiforgalmi szolgálatok között

Nélkülözhetetlenül fontos, hogy egy légijármû - amelyrõl tudott vagy lehet, hogy polgári légijármû - elfogásának minden szakaszában szoros együttmûködést tartsanak fenn az elfogást irányító egység és az illetékes légiforgalmi szolgálat között abból a célból, hogy a légiforgalmi szolgálat folyamatosan tájékoztatva legyen a fejleményekrõl, valamint az elfogott légijármûtõl megkövetelt tevékenységrõl.

"C." Függelék

UTAZÓMAGASSÁGOK TÁBLÁZATA

Budapest FIR-ben végrehajtásra kerülõ repülések tervezésekor és végrehajtásakor az alábbi magasság elosztási rendszert kell alkalmazni.

Megjegyzés: Az FL460 (14 000 m STD) feletti repülések részére iránymagasságok nem kerültek kijelölésre.

 

 A repülés útirányszöge (mágneses)

 

 

 000°-179°

 180°-359°

 

 

 FL450 (13 700 m STD)

 

 

 

 

 FL430 (13 100 m STD)

 

 

 FL410 (12 500 m STD)

 

 

 

 

 FL390 (11 900 m STD)

 

 

 FL370 (11 300 m STD)

 

 

 

 

 FL350 (10 650 m STD)

 

 

 FL330 (10 050 m STD)

 

 

 

 

 FL310 (9 450 m STD)

 

 

 FL290 (8 850 m STD)

 

 

 IFR

 

 FL280 (8 550 m STD)

 

 

 FL270 (8 250 m STD)

 

 

 

 

 FL260 (7 900 m STD)

 

 

 FL250 (7 600 m STD)

 

 

 

 

 FL240 (7 300 m STD)

 

 

 FL230 (7 000 m STD)

 

 

 

 

 FL220 (6 700 m STD)

 

 

 FL210 (6 400 m STD)

 

 

 

 

 FL200 (6 100 m STD)

 

 

 FL190 (5 800 m STD)

 

 

 

 

 FL180 (5 500 m STD)

 

 

 FL170 (5 200 m STD)

 

 

 IFR

 

 FL160 (4 900 m STD)

 

 

 FL150 (4 550 m STD)

 

 

 és

 

 FL140 (4 250 m STD)

 

 

 FL130 (3 950 m STD)

 

 

 VFR

 

 FL120 (3 650 m STD)

 

 

 FL110 (3 350 m STD)

 

 

 

 

 FL100 (3 050 m STD)

 

 IFR

 9000' (2 750 m) QNH

 

 

 VFR

 

 8500' (2 600 m) QNH

 

 IFR

 

 8000' (2 450 m) QNH

 

 VFR

 7500' (2 300 m) QNH

 

 

 IFR

 7000' (2 150 m) QNH

 

 

 VFR

 

 6500' (2 000 m) QNH

 

 IFR

 

 6000' (1 850 m) QNH

 

 VFR

 5500' (1 700 m) QNH

 

 

 IFR

 5000' (1 500 m) QNH

 

 

 VFR

 

 4500' (1 350 m) QNH

 

 IFR

 

 4000' (1 200 m) QNH

 

1. Megjegyzés: 4000' (1200 m) QNH alatt tervezett és végrehajtott VFR repülések esetén magassági lépcsõzést nem kell alkalmazni.

2. Megjegyzés: A katonai szuperszonikus repülõgépeket a legkisebb repülési magasságtól FL290 (8850 m STD) magasságig 2000 lábbal (600 méter), FL290 (8850 m STD) felett pedig 4000 lábbal (1200 méter) különítik el egymástól és más légijármûvektõl.

"D." Függelék

SZEMÉLYZET NÉLKÜLI SZABAD BALLONOK

1. Személyzet nélküli szabad ballonok osztályozása

1.1. A személyzet nélküli szabad ballonok az alábbi kategóriákba sorolandók

a) könnyû:

az a személyzet nélküli szabad ballon, amely egy, vagy több darabból álló, 4 kg össztömeget meg nem haladó terhet szállít, hacsak az alábbi c) 2., 3. vagy 4. pontoknak megfelelõen "nehéz"-nek nem minõsül;

b) közepes:

az a személyzet nélküli szabad ballon, amely egy vagy több darabból álló, 4 kg vagy több, de 6 kg össztömeget meg nem haladó terhet szállít, hacsak az alábbi c) 2., 3. vagy 4. pontoknak megfelelõen "nehéz"-nek nem minõsül;

c) nehéz:

az a személyzet nélküli szabad ballon, amelynek

1. össztömege 6 kg vagy több, vagy

2. egy darab 3 kg-os vagy nagyobb tömegû terhet is szállít,

3. egy darab 2 kg-os vagy nagyobb tömegû terhet szállít, amelynek területi sûrûsége nagyobb, mint 13 gr/cm2, vagy

4. a teher felfüggesztésére olyan kötelet, vagy egyéb eszközt használnak, amelynél 230 N, vagy nagyobb erõre van szükség ahhoz, hogy a teher leváljon a ballonról.

A c)/3. pontban szereplõ területi sûrûség a szállított teher grammban kifejezett össztömege osztva a teher legkisebb felületnek négyzetcentiméterben kifejezett nagyságával (gr/cm2).

2. Általános üzemeltetési szabályok

2.1. Közepes és nehéz kategóriájú, személyzet nélküli ballonok felbocsátásához a 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a katonai légügyi hatóság engedélye szükséges: A katonai légügyi hatóság a kiadott engedélyrõl az LRI AMC-t tájékoztatja.

A könnyû kategóriájú ballonok felbocsátásához felbocsátási tervet kell készíteni.

2.2. A kizárólag meteorológiai célokra használt és az elõírásoknak megfelelõen üzemeltetett "könnyû" ballon kivételével, személyzet nélküli szabad ballonnal más állam területére átrepülni, az érintett állam megfelelõ tájékoztatása nélkül tilos.

2.3. A személyzet nélküli szabad ballonokat a Magyar Köztársaság, valamint a várhatóan átrepült állam(ok) elõírásaiban meghatározott feltételeknek megfelelõen kell üzemeltetni.

2.4. Személyzet nélküli szabad ballont tilos úgy üzemeltetni, hogy a ballon vagy annak bármely része - a terhet beleértve - földnek ütközése veszélyeztessen személyeket vagy vagyontárgyakat.

3. Üzemeltetési korlátozások és felszerelésekkel kapcsolatos követelmények

3.1. A "nehéz" kategóriájú szabad ballon felbocsátásának megkezdéséhez Budapest ATS központ engedélyét kell kérni, ha

- a felhõzet mennyisége 4 okta vagy több, vagy

- a vízszintes látás 8 km-nél kevesebb.

3.2. "Nehéz" és "közepes" kategóriájú, személyzet nélküli szabad ballonokat tilos úgy felbocsátani, hogy az városok, települések sûrûn lakott területei és a felbocsátási mûveletben részt nem vevõ, szabadban lévõ embercsoportok felett 1000 lábnál (300 m) alacsonyabban repüljön.

3.3. "Nehéz" kategóriájú, személyzet nélküli szabad ballon csak az alábbi feltételekkel üzemeltethetõ

a) a ballon legalább 2 db egymástól függetlenül mûködõ automatikus, vagy távirányítású teherleválasztó berendezéssel, vagy rendszerrel van felszerelve;

b) túlnyomás nélküli polietilén ballon esetén legalább két, egymástól független módszerrel, rendszerrel, berendezéssel vagy ezek kombinációjával van felszerelve, amellyel a ballonburkolat további repülése megakadályozható;

Megjegyzés: Ezen berendezések használata a túlnyomásos ballonoknál nem szükséges, mivel azok a teher elengedése után gyorsan felemelkednek és a ballon burkolata a kilyukasztásra szolgáló berendezés, vagy rendszer nélkül is széthasad.

c) a ballon burkolata olyan radarjel-visszaverõ berendezéssel vagy radarjel-visszaverõ anyaggal van felszerelve, amely a 200 MHz és a 2700 MHz frekvenciatartományok között mûködõ földi radarberendezéseknek visszavert jelet ad és/vagy a ballon olyan egyéb berendezéssel van felszerelve, amely a földi radarberendezés hatótávolságán kívül, a kezelõ számára folyamatos követésre ad lehetõséget.

3.4. A "nehéz" kategóriájú szabad ballonokat fel kell szerelni folyamatosan mûködõ "C" módú transzponderrel. Valamennyi ballonra szerelt transzpondernek A0000 kódot kell sugároznia.

3.5. Ha a "nehéz" kategóriájú, személyzet nélküli szabad ballon olyan függõ antennával van felszerelve, amelynek bármely pontján történõ letöréséhez 230 newtonnál nagyobb erõre van szükség, az antennán legalább 15 méterenként színes jelzõzászlót, vagy jelzõcsíkot kell elhelyezni.

3.6. A napnyugta és napkelte között üzemeltetett "nehéz" kategóriájú személyzet nélküli szabad ballonokat, azok tartozékait és terheit - függetlenül attól, hogy ezek a repülés során a ballonról leválnak-e vagy sem - jelzõfényekkel kell ellátni.

3.7. A 15 méternél hosszabb felfüggesztõ szerkezettel ellátott (a nagyon feltûnõ, színes, nyitott ejtõernyõ kivételével) "nehéz" kategóriájú, személyzet nélküli szabad ballon felfüggesztõ szerkezetét feltûnõ színes csíkokkal kell befesteni, vagy színes jelzõzászlókkal kell ellátni.

4. A repülés befejezése

4.1. A "nehéz" kategóriájú személyzet nélküli szabad ballon üzemeltetõje köteles mûködésbe hozni a fenti 3.3. a) és b) pontokban elõírt továbbrepülést megakadályozó berendezést, ha

a) ismertté válik, hogy az idõjárási feltételek az üzemeltetésre elõírtaknál rosszabbak;

b) meghibásodás vagy bármely egyéb ok miatt a további üzemeltetés veszélyes lehet a légiforgalomra, vagy a földön lévõ személyekre vagy vagyontárgyakra; vagy

c) mielõtt a ballon engedély nélkül berepül egy másik állam légterébe.

5. Személyzet nélküli szabad ballonok felbocsátásának elõzetes bejelentési rendje

5.1. "Könnyû" kategóriájú ballonok

5.1.1. A "könnyû" kategóriájú személyzet nélküli szabad ballonok rendszeres felbocsátását - amennyiben lehetséges - elõzetes felbocsátási tervnek megfelelõen kell végezni.

5.1.2. A felbocsátási tervet a légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság részére egyaránt meg kell küldeni.

A felbocsátási tervnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia

- a felbocsátás helye, földrajzi koordinátában;

- a felbocsátás ideje (napok, idõpontok UTC-ben);

- a ballon jellemzõi (kategória, tömeg, szín, méret);

- maximális üzemelési magasság.

A felbocsátási terv nemzetközi közzétételérõl a légiközlekedési hatóság gondoskodik.

5.1.3. A megküldött tervet írásban módosítani kell, ha a megküldött adatokat megváltoztatni kívánják.

5.2. "Közepes" és "nehéz" kategóriájú ballonok

5.2.1. A "közepes" és "nehéz" kategóriájú, személyzet nélküli szabad ballonok tervezett repülésérõl a repülés megkezdése elõtt legalább 7 nappal az LRI AMC részére az alábbi adatokat kell megküldeni

a) a ballon azonosító jelzése (ha van), a felbocsátás célja;

b) a ballon kategóriája és jellemzõi;

c) transzponderrel történõ felszereltség;

d) az üzemeltetõ neve és telefonszáma;

e) a felbocsátás földrajzi helye;

f) a felbocsátás tervezett ideje UTC-ben (vagy több ballon felbocsátása esetén a felbocsátások kezdetének és befejezésének idõpontja);

g) több ballon felbocsátása esetén a ballonok száma, valamint a felbocsátások közötti idõköz;

h) a felemelkedés tervezett iránya;

i) üzemelési (nyomás) magasság;

j) FL600 (18 000 m STD) magasság keresztezéséig, vagy ha az üzemelési magasság FL600-nál kevesebb, az üzemelési magasság elérésének várható idõtartama, valamint a keresztezés, vagy az üzemelési magasság elérésének számított helye;

Megjegyzés: Ha a ballonokat sorozatosan bocsátják fel, azokat az idõket kell feltüntetni, amikor az elsõ és utolsó ballon eléri a megfelelõ magasságot (pl.: 122136 UTC - 130330 UTC).

k) a repülés befejezésének várható dátuma és idõpontja, valamint a várható földet érés helye.

Ha a ballon repülése várhatóan hosszú ideig tart és ezért a repülés befejezésének idejét, valamint a várható földet érés helyét nem lehet elõre meghatározni, a "hosszú idõtartam" kifejezést kell használni.

Megjegyzés: Amennyiben egynél több földet érési helyet állapítanak meg, minden egyes helyszínt a várható földet érési idõvel együtt kell feltüntetni. Amennyiben sorozatos földet érés várható, azokat az idõpontokat kell feltüntetni, amikor a sorozat elsõ és utolsó ballonja várhatóan földet ér (pl.: 070330-072300. UTC).

5.2.2. Az 5.2.1. pont alapján továbbított tájékoztatás bármely változását legalább 6 órával, kritikus idõpontú zavarok vizsgálata céljából történõ felbocsátások esetén legalább 30 perccel a tervezett felbocsátás elõtt be kell jelenteni Budapest ATS központ számára.

5.2.3. Az üzemeltetõnek azonnal értesítenie kell az LRI AMC-t, amint ismeretessé válik, hogy az 5.2.1. pontban elõírtak alapján elõzetesen bejelentett "közepes" vagy "nehéz" kategóriájú személyzet nélküli szabad ballon repülését törlik.

5.3. A felbocsátás bejelentése

5.3.1. "Közepes" vagy "nehéz" kategóriájú, személyzet nélküli szabad ballon felbocsátása után az üzemeltetõnek azonnal értesítenie kell Budapest ATS központot, és a következõket kell megadnia

a) a ballon azonosító jelzését;

b) a felbocsátás helyét (földrajzi koordinátában);

c) a felbocsátás tényleges idejét;

d) a FL600 (18 000 m STD) magasság keresztezésének,

vagy ha az üzemelési magasság FL600 vagy kevesebb, az üzemelési magasság elérésének várható idejét, helyét, valamint

e) az elõzetes tájékoztatásban megadottól történõ eltérések a g) és h) alpontok vonatkozásában.

6. A ballon repülésének követése és helyzetjelentések

6.1. A "nehéz", személyzet nélküli szabad ballon üzemeltetõjének figyelemmel kell kísérnie a ballon repülési útját és Budapest ATS központ kívánságának megfelelõen, jelentenie kell a ballon helyzetét.

Amennyiben az ATS központ gyakoribb helyzetjelentést nem kér, az üzemeltetõnek 2 óránként jelentenie kell a ballon helyzetét.

6.2. Amennyiben a ballon helyzetét a 6.1. pontban elõírtak szerint nem lehet megállapítani, az üzemeltetõnek errõl azonnal értesítenie kell az ATS központot. Ennek az értesítésnek tartalmaznia kell a ballon utolsó megállapított helyzetét. Amikor a ballon követését ismét végre tudják hajtani, errõl azonnal értesíteni kell az ATS központot.

6.3. A "nehéz", személyzet nélküli szabad ballon tervezett süllyedésének megkezdése elõtt egy órával az üzemeltetõnek értesíteni kell az ATS központot a ballonnal kapcsolatos következõ adatokról

a) a jelenlegi földrajzi helyzet;

b) a jelenlegi repülési magasság (nyomásmagasság);

c) amennyiben lehetséges, a FL600 (18 000 m STD) magasság keresztezésének várható idõpontja;

d) a földet érés várható ideje és helye.

6.4. A "nehéz" vagy "közepes", személyzet nélküli szabad ballon üzemeltetõjének értesítenie kell Budapest ATS központot a repülési feladat befejezésérõl.

"E." Függelék

I. RÉSZ

A REPÜLÉSI TERV CÉLJA ÉS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. A repülési terv célja

Megjegyzés: A "repülési terv" kifejezés jelentheti a teljes repülési tervet, amely tartalmazza a repülési terv leírásban szereplõ valamennyi információt a repülés teljes útvonalára, vagy lehet korlátozott tájékoztatás, amely akkor alkalmazható, ha a benyújtás célja, pl. egy ellenõrzött repülõtérrõl történõ indulási, leszállási vagy ellenõrzött légtér keresztezésére vonatkozó engedély beszerzése.

1.1. A repülési terv a légijármû-vezetõnek valamely repülés végrehajtására vonatkozó szándékát tartalmazza, olyan részletességgel, amely a nyújtott légiforgalmi szolgáltatások szempontjából szükséges.

1.2. A repülési terv benyújtásának elsõdleges célja a légiforgalmi szolgálati egységek elõzetes értesítése egy tervezett repülés lényeges adatairól annak érdekében, hogy a légijármû számára légiforgalmi szolgálatokat biztosíthassanak, beleértve a légijármû kényszerhelyzete, eltûnése esetén a szükséges intézkedések megtételét, illetve a kutatás-mentés kellõ idõben történõ megindítását is.

1.3. A repülési terv benyújtásával nem elégíthetõ ki a rendeltetési repülõtér elõzetes tájékoztatási igénye (pl. földi kiszolgálás, vám, határõrség). Az elõzetes tájékoztatás szükségességét és módját a repülõterek határozzák meg, és általában a légiforgalmi tájékoztató kiadványokban (AIP) teszik közzé. Közzététel hiányában célszerû a repülõtérrel ezt elõzetesen egyeztetni.

1.4. A repülési terv alkalmazási céljaiból eredõen:

- több leszállással tervezett útvonalrepülések esetén minden egyes repülési szakaszra külön repülési tervet kell benyújtani;

- ugyanannak a repülési útvonalnak többszöri lerepüléséhez külön repülési terveket kell benyújtani. Kivételt képeznek ezen szabály alól a le-felszállásokat végrehajtó gyakorló repülések, amelyekre egyetlen repülési tervet kell benyújtani;

- ugyanazon légijármûre ugyanazon indulási és rendeltetési repülõtérre azonos tervezett indulási idõvel, de eltérõ útvonal megadásával repülési terveket nem lehet benyújtani;

- a repülési tervben szereplõ idõadatoknak kellõen pontosaknak kell lenniük, általános kifejezések, pl. "napnyugta" nem alkalmazhatók, valamint

- kerüljék ugyanazon légijármûvel, azonos tervezett indulási idõvel, de különbözõ rendeltetési repülõtérre szóló repülési tervek benyújtását.

Ugyancsak tilos valamely IFR szerint mûködõ légijármûre - az indulási és rendeltetési repülõterektõl függetlenül - olyan idõtartamú repülésre tervet benyújtani, amely az elõzõ repülési terve alapján még levegõben tartózkodik a második repülési terv szerinti kezdési idõpontban.

2. Repülési tervek aktivizálása és lezárása

2.1. Az ATS egységek általi felhasználásuk során a repülési tervek a repülés megkezdésérõl kapott információt követõen "aktív" állapotba kerülnek. A levegõbõl benyújtott repülési tervek azonnal "aktív" állapotúak.

A repülés befejezésével, vagy a légijármû vezetõje zárásra vonatkozó jelentésével a repülési tervek "lezárt" állapotba kerülnek.

2.2. Ha egy aktív állapotú repülési terv zárása információ hiányában bizonyos idõn túl elmarad, az ATS egységek intézkedéseket tesznek a kutatás és mentés megkezdésére. A szükségtelen és költséges kutatási tevékenység elkerülése érdekében rendkívül fontos, hogy a repülési tervet benyújtó légijármû-vezetõk a repülési terv lezárására vonatkozó elõírásoknak maradéktalanul eleget tegyenek.

2.2.1. Azokon a repülõtereken, ahol ATS egység mûködik (repülõtéri irányító torony vagy AFIS egység), a repülési tervet a repülõtéri ATS egység a légijármû felszállásakor automatikusan aktivizálja, illetve leszálláskor lezárja, a légijármû vezetõjének ezzel kapcsolatban külön feladata nincs.

2.2.2. Ha a repülési tervet benyújtott légijármû ATS egység nélküli repülõtéren hajtja végre a felszállást, a repülési terv aktivizálása a repülés megkezdésének rádión vagy telefonon keresztüli bejelentésével is megtehetõ Budapest ATS Központ repüléstájékoztató egységéhez.

Ha a repülési tervet benyújtott légijármû nincs rádióberendezéssel felszerelve, a felszállás tényét a légijármû vezetõje által megbízott földi személy is elvégezheti, illetve ha erre nincs mód, a légijármû vezetõjének kell telefonon közölnie a várható indulási idõt közvetlenül a felszálláshoz történõ gurulás megkezdése elõtt.

2.2.3. Ha a légijármû ATS egység nélküli repülõtéren, vagy terepen kíván leszállni, a repülési tervet a légijármû vezetõje a leszállás megkezdésének jelentését tartalmazó rádióközlemény segítségével zárhatja le, ha a tervezett leszállás helyét látja és biztos benne, hogy a leszállás elvégezhetõ.

2.2.4. Ha a levegõbõl történõ lezárásra nincs mód - pl. a légijármû nincs rádiókészülékkel felszerelve, vagy a rádió-összeköttetés megszakadt -, a leszállási jelentést a légijármû vezetõjének telefonon kell továbbítania amilyen gyorsan csak lehetséges, de mindenképpen a tervezett leszállási idõt követõ 30 percen belül Budapest ATS Központ számára.

2.2.5. Ha várható, hogy a repülési terv lezárását a leszállást követõ 30 percen belül nem tudják megtenni, a repülési terv "Egyéb tájékoztatások" rovatában nyílt szöveggel tüntessék fel a lezárási jelentés legkésõbbi idõpontját.

2.3. Ha egy repülési tervet benyújtott, ellenõrzött légtéren kívül mûködõ, repülési terv benyújtására egyébként nem kötelezett légijármû vezetõje úgy határoz, hogy a továbbiakban repüléstájékoztató és riasztószolgálat biztosítását nem igényli, szándékát a "zárom a repülési tervemet" kifejezéssel kell továbbítania a légijármûvel rádió-összeköttetésben lévõ ATS egységnek.

3. A repülési tervek benyújtási szabályai

3.1. Ismétlõdõ repülési tervek (RPL) használata

3.1.1. Általános rész

Ismétlõdõ repülési terveket csak olyan IFR repülésekre lehet használni, amelyek rendszeresen közlekednek egymást követõ hetek azonos napján vagy napjain legalább tíz alkalommal, vagy egy legalább tíznapos idõszak minden egyes napján. Az egyes repülési tervelemek minél szélesebb körû állandóságát kell biztosítani.

Megjegyzés: Az egynapi üzemelést érintõ - az RPL lista módosításával nem járó - módosításokat a 3.1.2.4.2. pont tartalmazza.

Az RPL-eknek a teljes repülésre kell vonatkozniuk, az indulási repülõtértõl kezdve egészen a rendeltetési repülõtérig. Az RPL eljárások csak akkor alkalmazhatók, amikor az adott repülések kezelésében illetékes valamennyi ATS hatóság hozzájárult az RPL-ek elfogadásához.

A nemzetközi repülésekre vonatkozó RPL-ek államok által történõ használatának feltétele az, hogy az érintett szomszédos államok már használjanak RPL-eket, vagy ezek használatát egy idõben vezetik majd be.

RPL nem nyújtható be december 25-én tervezett repülésekre. Erre a napra egyedi repülési tervet kell benyújtani valamennyi repülésre.

3.1.2. A légijármû üzemben tartók RPL benyújtási eljárásai

3.1.2.1. Az RPL-nek a következõ tájékoztatásokat kell tartalmaznia

- a repülési terv érvényességi ideje,

- a repülés napjai,

- a légijármû azonosító jele,

- a légijármû típusa és turbulencia kategóriája,

- MLS képesség,

- indulási repülõtér,

- fékoldási idõ,

- utazósebesség(ek),

- utazómagasság(ok),

- követendõ útvonal,

- rendeltetési repülõtér,

- teljes számított repülési idõ,

- annak a helynek megnevezése, ahonnan a következõ tájékoztatások, kérésre, késedelem nélkül beszerezhetõk:

= kitérõ repülõterek,

= üzemanyagkészlet,

= személyek száma a fedélzeten,

= kényszerhelyzeti felszerelések,

= egyéb tájékoztatások.

3.1.2.2. Az RPL adatok megadása "új lista" vagy "módosító lista" formájában történhet.

Az "új lista" (NLST) olyan benyújtás, amely csak új információkat tartalmaz (tipikusan új téli vagy nyári idõszak kezdetén).

A "módosító lista" (RLST) olyan bejelentés, amely megváltozott információkat tartalmaz egy korábban benyújtott lista tekintetében. A megváltozott vagy módosuló tájékoztatás egyaránt lehet módosítás, törlés vagy kiegészítõleg új repülés adatainak megadása.

3.1.2.3. Új lista (NLST) benyújtása

Az RPL-eket külön erre a célra tervezett RPL lista nyomtatványon, vagy más, elektronikus adatfeldolgozás céljaira is megfelelõ formában kell benyújtani.

Budapest FIR-ben vagy a 9. pontban megadott IFPS zónában tervezett repülések RPL-jeit tervlistanyomtatványon, vagy mágneslemezen általában csak az EUROCONTROL-nak kell benyújtani. A mágneslemezen történõ benyújtásra vonatkozó elõírásokat az EUROCONTROL CFMU Kézikönyv IFPS Users Manual tartalmazza.

1. Megjegyzés: Egyes IFPS zónán belüli államok az EUROCONTROL-nak történõ benyújtáson túl megkövetelhetik az RPL adatok számukra történõ benyújtását is, amelyre vonatkozóan az államok AIP-I adhatnak eligazítást.

2. Megjegyzés: Jelen függelék III. része egy kitöltött RPL mintanyomtatványt tartalmaz.

Az IFPS zónán kívüli útvonalszakaszon is mûködõ repülésekre vonatkozó RPL-eket az érvényben lévõ eljárásoknak megfelelõen párhuzamosan az EUROCONTROL-hoz és a zónán kívüli államok nemzeti hatóságaihoz is be kell nyújtani.

Megjegyzés: A repülés útvonala szerint zónán kívül esõ valamennyi érintett nemzeti ATS hatóságnak hozzá kell járulnia az RPL-ek használatához.

Az RPL adatok kezelését az EUROCONTROL erre kijelölt "RPL Team" egysége végzi. Az RPL Team hétfõtõl péntekig 08.00-17.15 (helyi idõ) között mûködik, beleértve az ünnepnapokat is, kivéve december 25-ét. Az RPL-ek feladói vegyék figyelembe ezt a munkaidõt, amikor RPL adatokat nyújtanak be az EUROCONTROL-hoz.

Az NLST-k elsõ benyújtását és a listák további menetrendi idõszakra szóló, bármilyen, újbóli benyújtását elegendõ idõvel az életbelépés elõtt kell elvégezni, hogy az ATS szervezetnek elegendõ ideje legyen az adatok megfelelõ szétosztására. Az ilyen benyújtások idõpontját az érintett hatóságok AIP-ben teszik közzé. Ez az idõpont nem lehet kevesebb két hétnél.

Az NLST-ket legalább 14 nappal a tervezett elsõ repülés elõtt kell az EUROCONTROL-nak megkapnia.

A tájékoztatásoknak általában meg kell felelniük a 3.1.2.1. pontban felsoroltaknak azzal a különbséggel, hogy a hatóságok megkövetelhetik a repüléstájékoztató körzethatárok számított idejének és az elsõdleges kitérõ repülõtérnek feltüntetését is. Ha megkövetelik, akkor az ilyen tájékoztatást úgy kell megadni, ahogy ez a külön erre a célra tervezett ismétlõdõ repülési tervlistaûrlapon jelezve van.

A kitérõ repülõtérre/repülõterekre és a kiegészítõ repülési tervadatokra vonatkozó tájékoztatásokat (amelyeket az ICAO repülési terv nyomtatvány 19. rovata tartalmaz) a légijármûvet üzemben tartóknak az indulási repülõtéren, vagy más, egyeztetett helyen, könnyen hozzáférhetõ módon kell tárolnia abból a célból, hogy az ATS egységek kérésére ezek az adatok késedelem nélkül megadhatók legyenek. Az RPL listán fel kell tüntetni annak az egységnek a nevét, ahonnan a jelzett adatok beszerezhetõk.

Az EUROCONTROL képes több mint egy téli/nyári idõszakra vonatkozó RPL adatokat elfogadni, de a benyújtónak kell az ilyen adatok óraidõvel kapcsolatos (pl. nyári/téli idõszámítás) bárminemû változását közölni.

Az RPL adatállományok vételét az EUROCONTROL SITA-n vagy telefaxon elküldött válaszközleménnyel nyugtázza. Ha a benyújtó 2 munkanapon belül nem kap visszaigazolást, vegye fel a kapcsolatot az RPL Teammel, egyeztetés céljából.

A visszaigazolást követõen az RPL Team feldolgozza az adatállományt, és csak akkor lép kapcsolatba a benyújtóval, ha bármilyen problémát tapasztalt, pl. az útvonal vagy érvényességi idõszak tekintetében. Ha az EUROCONTROL nem kezdeményezett semminemû egyeztetést, a benyújtó feltételezheti, hogy az adatállományát sikeresen dolgozták fel az RPL adatbázisba.

A légijármû-üzemeltetõ címében vagy telefonszámában bekövetkezett bárminemû változásról (pl. a kiegészítõ tájékoztatást megadni képes szervezet cím vagy telefonszám változása), az RPL Teamet haladéktalanul tájékoztatni kell.

3.1.2.4. Az RPL listák módosítása

3.1.2.4.1. Állandó jellegû módosítások

Az állandó jellegû módosításokat tartalmazó listákat a légiforgalmi szolgálatok érintett szerveinek a módosítás életbelépése elõtt legalább 7 munkanappal meg kell kapniuk.

Az RLST-t az EUROCONTROL-nak úgy kell megkapnia, hogy:

- legalább 7 munkanap legyen az állomány EUROCONTROL-nál történõ vétele és a módosítás által érintett elsõ repülés között, és

- két hétfõi napnak kell lennie az adatállomány vétele és a módosítás által érintett elsõ repülés között.

Valamely RPL felfüggesztése csak a feladó által küldött tájékoztatás alapján történhet. Felhívjuk a feladók figyelmét, hogy egy repülés nem függeszthetõ fel három napnál rövidebb idõszakra. Abban az esetben, ha a felfüggesztés három napnál rövidebb lenne, a feladónak naponta egyedi törlõ közleményt kell küldenie az EUROCONTROL (Integrált Elõzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszer), Integrated Initial Flight Plan Processing System (IFPS) számára annak érdekében, hogy az ATC kapacitás ne terhelõdjön a CFMU és ATC adatbázisokban hagyott "szellem"-repülésekkel.

A felfüggesztést kérõ közleményt az EUROCONTROL-nak a legkorábbi érintett repülés EOBT-je elõtt legalább 48 órával korábban meg kell kapnia. Amennyiben ez nem adható meg idõben, az érintett napokon egyedi CNL közleményekkel kell a repülést törölni.

Valamely RPL érvényességének visszaállítását az RPL feladójának SITATEX-en, vagy telefaxon kell kérnie az RPL Team-tõl. Az érvényesség visszaállítását kérõ közleményt az EUROCONTROL-nak a legkorábbi érintett repülés EOBT-je elõtt legalább 48 órával korábban meg kell kapnia. Amennyiben ez nem adható meg idõben, egyedi FPL közleményt kell kitölteni.

Egy RPL adott napra történõ törlése a feladó által mindkét IFPS egységnek és szükség esetén a többi külsõ ATS egységnek küldött normál ICAO CNL közleménnyel történik. Ilyen repülés esetén a törlési közleményt nem korábban, mint 20 órával a repülés EOBT-je elõtt kell az IFPS egységeknek megküldeni. Ugyanaz a szabály vonatkozik a módosító (CHG) vagy késési (DLA) közleményekre, mivel az RPL az EOBT elõtt 20 órával kerül át az IFPS-hez, és válik FPL-lé.

Ahol az RPL listákat eredetileg elektronikus adatfeldolgozás céljaira megfelelõ formában nyújtották be, a légijármû üzemben tartója és az illetékes szervek kölcsönös megállapodása alapján, az egyes módosítások RPL lista ûrlapon is benyújthatók.

Valamennyi RPL módosítást az RPL listák elkészítésére vonatkozó elõírások szerint kell benyújtani.

Az EUROCONTROL-hoz csak módosításokat, törléseket és kiegészítéseket (pl. "-" és "+") tartalmazó RLST-t is be lehet nyújtani. A változatlan (azaz jelölés nélküli) repülések adatait nem kell megadni.

A "-" tételek meg kell, hogy elõzzék a "+"-okat.

Törlés vagy módosítás esetén, a "-" tétel pontos másolata kell hogy legyen az eredeti "+" tételnek, annak érdekében, hogy a törlést az RPL feldolgozó rendszer elfogadja.

Az NLST-ket és RLST-ket folyamatosan kell számozni, mivel ez teszi lehetõvé az EUROCONTROL-nak, hogy a listák helyes sorrendben kerüljenek az RPL adatbázisba. Ez a hiányzó benyújtásokra vonatkozó második ellenõrzést is lehetõvé tesz. Az idõszak elsõ NLST-jének sorszáma 001, majd ezt követõ minden további lista függetlenül attól, hogy az NLST vagy RLST, folyamatosan sorszámozandó.

Megjegyzés: A benyújtott RPL-ek sorszámozása a diskette adatállomány nulladik sorának (küldõ rekord) 37. karakterével kezdõdik, míg az ICAO papír formátumú RPL esetén az "E" rovatban történik.

3.1.2.4.2. Ideiglenes jellegû módosítások

Az ideiglenes érvényû, egyszeri alkalomra szóló, a légijármû típusára, turbulencia kategóriájára, sebességére és/vagy utazómagasságára vonatkozó RPL módosításokat az egyes repülések esetében legkorábban 20 órával, de nem késõbb, mint 30 perccel a tervezett indulási idõ elõtt közölni kell az indulási repülõteret kiszolgáló légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodájával, vagy az IFPS-el. A csak az utazómagasság módosítását, az ATS egységgel történõ elsõ rádió-összeköttetés során is lehet közölni.

RPL-k szerint mûködõ légijármûvek esetén feltételezik, hogy a légijármû 8,33 kHz frekvenciaosztású rádiókészülékkel rendelkezik. Ha a légijármû nincs ilyen rádiókészülékkel felszerelve, a mûködés napjára vonatkozóan RPL-jét CHG közleménnyel módosítani kell (az EOBT-t megelõzõ 20 órán belül).

A légijármû azonosító jelének, az indulási repülõtérnek, az útvonalnak és/vagy a rendeltetési repülõtérnek esetleges megváltoztatása esetén az arra a napra szóló RPL-t törölni kell és egyedi repülési tervet kell benyújtani.

Amikor a járató szerint várható, hogy egy bizonyos járat, amelyre korábban RPL-t nyújtottak be, a repülési tervben szereplõ fékoldási idõhöz képest 30 percet, vagy többet késik, errõl az indulási repülõteret kiszolgáló ATS egységet azonnal értesítenie kell.

1. Megjegyzés: A szigorú áramlásszervezési követelmények miatt, a késés bejelentésének a járatók részérõl történõ elmulasztása egy, vagy több érintett ATS egységnél az RPL automatikus törlésével járhat.

2. Megjegyzés: Az IFPS zónán belüli repülések tekintetében lásd az EUROCONTROL Központi Áramlás Szervezõ Egység Kézikönyvet (CFMU Handbook) is.

Amikor a légijármû üzemben tartója tudomására jut, hogy egy olyan járatát törölték, amelyre RPL-t nyújtott be, errõl értesítenie kell az indulási repülõteret kiszolgáló ATS egységet.

A légijármûvet üzemben tartóknak biztosítaniuk kell, hogy a repülést érintõ legfrissebb repülésiterv-információk, beleértve az állandó és ideiglenes módosításokat, amelyeket az illetékes ATS egységnek megfelelõen bejelentettek, a légijármû-parancsnok rendelkezésére álljanak.

3.1.3. RPL eljárások ATS egységek részére

3.1.3.1. A légijármû üzemben tartók által összeállított és az EUROCONTROL IFPS-hez eljuttatott RPL listákat az IFPS tárolja és dolgozza fel.

Az RPL-t használó egyes államok kérhetik az IFPS-t, hogy részükre az õket érintõ RPL állományokat meghatározott gyakorisággal és formában - biztonsági célból - továbbítsák.

Ettõl függetlenül az IFPS az RPL-ekbõl a repülés napján egyedi FPL-t állít össze, majd szétosztja azokat az érintett ATS egységek számára. A szétosztást az IFPS úgy végzi, hogy elegendõ idõ maradjon az adatoknak az illetékes ATS egység részére megfelelõ formában történõ megjelenítésére, hogy az a helyzetet elemezhesse és irányítói feladatát elláthassa.

3.1.3.2. Amennyiben az illetékes ATS hatóság különleges körülmények miatt az RPL eljárásokat ideiglenesen felfüggeszti, errõl az érintetteket lehetõség szerint a legkorábban és a körülményeknek legjobban megfelelõ formában tájékoztatnia kell.

3.1.3.3. Az RPL szerint üzemelõ egyes repülésekkel kapcsolatos ATS közleményeket úgy kell összeállítani és az érintett ATS egységek számára megcímezni, mint az egyedi repülési tervek szerint üzemelõ repülésekre vonatkozó közleményeket.

3.2. Levegõbõl benyújtott repülési tervek (AFIL)

3.2.1. Budapest FIR-n belül AFIL-t az alábbi egyes, egyedi repülésekre lehet benyújtani:

- sürgõs betegszállítást, orvosi segítségnyújtást végzõ repülésekre,

- kutató-mentõ repülésekre,

- határõrizeti és rendészeti célú repülésekre,

- a nem ellenõrzött légtérbõl elõre nem tervezhetõ esetben ellenõrzött légtérbe belépõ VFR légijármûvekre (pl. zivatarkerülés),

- vitorlázó felhõrepülésekre.

Ugyancsak lehet AFIL-t benyújtani, ha az indulás helyén a földrõl történõ benyújtás feltételei nem biztosítottak, vagy ellenõrzött légtéren kívüli VFR repülés során, ha a repülési körülményekben beálló változások miatt a légijármû vezetõje a továbbiakban repüléstájékoztató és riasztószolgálat biztosítását igényli.

Nemzetközi repülésre AFIL-t csak a szomszédos országgal erre vonatkozóan érvényben lévõ egyezményben (pl. osztrák-magyar kutatási-mentési és betegszállítási egyezmény) meghatározottak szerint lehet benyújtani.

3.2.2. Ha egy ellenõrzött légtéren kívül mûködõ légijármû ellenõrzött légtérbe kíván belépni, a belépéshez irányítói engedély szükséges. Az engedélykéréshez levegõbõl benyújtott repülési tervet (AFIL) kell továbbítani az érintett légtérben légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó egység számára, egyidejûleg a belépési engedély kérésével. Az AFIL-t legalább 10 perccel az ellenõrzött légtér határának számított elérése elõtt kell benyújtani.

Ez az elõírás nem vonatkozik Budapest TMA oldalhatárain belül lévõ repülõterekrõl induló, az ellenõrzött légtérben ejtõernyõs ugratást végrehajtó légijármûvekre. Ilyen esetekben a repülés tervezett adatait Budapest ATS Központtal elõzetesen egyeztetni kell.

3.2.3. Ha az ellenõrzött légtéren kívül mûködõ légijármû vezetõje repüléstájékoztató és riasztószolgálat igénybevétele céljából AFIL-t kíván benyújtani, az AFIL-t az érintett légtérben repüléstájékoztató és riasztószolgálatot ellátó egység számára kell rádión továbbítani.

3.2.4. AFIL közlésekor elõször a repülésiterv-benyújtási szándékot kell jelezni. A fogadás jelzését követõen az alábbi adatokat kell megadni

1. hívójel és SSR kód,

2. repülési szabályok,

3. a légijármû típusa,

4. indulási repülõtér,

5. útvonal,

6. rendeltetési repülõtér,

7. helyzet, következõ útvonalpont elérésének számított ideje,

8. magasság,

9. egyéb, az ATS egység, vagy a légijármû-vezetõ által szükségesnek ítélt kiegészítõ adatok, pl.: ETA, személyek száma.

3.3. Egyedi repülési tervek (FPL) benyújtása

3.3.1. Általános eljárások

3.3.1.1. Az egyedi repülési tervet (FPL) a légijármû személyzete, vagy üzemben tartójának kijelölt képviselõje nyújthatja be az FPL-k átvételére kijelölt egységnél. Ha a repülési tervet nem a légijármû személyzete nyújtja be, az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légijármû személyzete a benyújtott és elfogadott repülési terv tartalmát részletesen ismerje.

3.3.1.2. Az FPL-k átvételére kijelölt egységek a következõk:

(i) az FPL-k gyûjtésére és szétosztására kialakított nemzetközi egységek (IFPS);

Ezek az egységek csak IFR és GAT repülések, valamint vegyes repülések terveit kezelik, tiszta VFR és OAT repülési terveket nem.

(ii) az indulási repülõtéren lévõ légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodája;

(iii) ha az indulási repülõtéren a forgalom sûrûsége nem indokolja a külön repülésbejelentõ létesítését:

- más helyi ATS egység (pl. a repülõtéri irányító torony, vagy a repülõtéri repüléstájékoztató egység), vagy

- az adott körzetet kiszolgáló, más repülõtéren lévõ regionális repülésbejelentõ iroda.

Megjegyzés: A Budapest FIR-ben történõ FPL benyújtási szabályokat a 3.3.2. pont tartalmazza.

3.3.1.3. Az FPL-k benyújtása az FPL-k átvételére kijelölt szerv által meghatározottak szerint, az alábbi módok valamelyikével történhet

- személyesen, FPL ûrlap kitöltésével,

- telefonon keresztül,

- AFTN-en,

- egyéb távközlési csatornán (pl.: SITA) keresztül, vagy

- faxon.

3.3.2. FPL-ek benyújtása Budapest FIR-ben

Megjegyzés: Jelen elõírások csak a polgári repülõterekrõl induló légijármûvek repülési terveinek összegyûjtési és szétosztási szabályait tartalmazza. A katonai repülõterekrõl induló légijármûvek repülési terveinek összegyûjtése és szétosztása az illetékes katonai szervek elõírásai szerint történik.

3.3.2.1. Budapest FIR-ben az FPL-ket az alábbiak szerint lehet benyújtani:

(i) valamennyi külföldi légijármû üzemben tartó, valamint azok a hazai üzemben tartók, amelyek a szükséges technikai és szakmai feltételeknek megfelelnek, IFR/GAT, valamint vegyes repüléseikrõl szóló FPL-jeiket közvetlenül továbbíthatják az IFPS számára AFTN, SITA vagy egyéb távközlési eszköz segítségével.

A hazai üzemben tartók errõl írásban kötelesek tájékoztatni a Légügyi Igazgatóságot.

VFR vagy OAT repülések esetén ezen üzemben tartóknak is az alábbi ii), iii), vagy iv) pontban leírt eljárásokat kell követniük.

(ii) a Budapest/Ferihegy repülõtérrõl induló légijármûveknek lehetõségük van FPL-jeik benyújtására a ferihegyi repülésbejelentõ irodán keresztül. Ezt személyesen, az FPL ûrlap kitöltésével tehetik meg;

(iii) az AFIS egységgel rendelkezõ repülõterekrõl induló légijármûvek vezetõi FPL-t a repülõtéri repüléstájékoztató egységnél nyújthatnak be személyesen, az FPL ûrlap kitöltésével, vagy telefonon;

(iv) az AFIS egységgel nem rendelkezõ repülõtérrõl tervezett indulás esetén a légijármû vezetõjének a repülési tervet telefonon vagy telefaxon kell továbbítania:

- belföldi VFR repülés esetén Budapest ATS Központ repüléstájékoztató egysége,

- nemzetközi, vagy IFR, illetve vegyes repülés esetén a Ferihegyi repülõtér repülésbejelentõje számára.

3.3.2.2. Írásban történõ benyújtás esetén külön erre a célra szolgáló formanyomtatványt (FPL ûrlap) kell használni és ezt - a telefaxon történõ benyújtás esetét kivéve - két példányban kell kitölteni.

Megjegyzés: Az FPL ûrlap kitöltésére vonatkozó elõírásokat jelen anyag II. része tartalmazza.

3.3.2.3. Kiegészítõ tájékoztatások (19. rovat megadása)

Írásban vagy telefonon benyújtott FPL-k esetén a kiegészítõ tájékoztatásokat is meg kell adni.

AFIL benyújtása esetén az ATS egységek nem minden esetben kérik a kiegészítõ repülési tervadatokat, a légijármû vezetõje azonban bármikor közölheti ezeket.

3.3.2.4. Annak érdekében, hogy az AFIS egységek a repülõtéri forgalom, valamint a repülõtér légterét átrepülõ légijármûvek számára megfelelõ forgalmi tájékoztatást tudjanak nyújtani, a repülési tervet be nem nyújtott induló légijármûveknek az alábbi eljárásokat kell követniük:

a) A repülõtér munkaterületén történõ mûködés megkezdése, illetve a felszállás végrehajtása csak az AFIS egységnek a "K." Függelékben leírt, rádión történõ tájékoztatása mellett hajtható végre. A rádióval fel nem szerelt légijármûveknek a mûködés megkezdését az AFIS egységgel szóban kell egyeztetniük.

b) A repülõtér közelében, illetve kijelölt légterében egyedi légijármûvel végrehajtott helyi repülés esetén közölni kell a légijármû hívójelét, típusát, a tervezett indulási és leszállási idõt, valamint a feladat jellegét is.

c) A több légijármûvel tervezett azonos repülési feladatot végrehajtó sorozatos helyi repülések (pl. csörlõzéses iskolakörözés) esetén az AFIS egység számára meg kell adni a feladat jellegét, valamint a mûködés tervezett/tényleges kezdési és befejezési idõpontjait.

3.3.3. FPL-ek elfogadása

3.3.3.1. Az IFPS-hez benyújtott repülési terveket az IFPS formai és tartalmi szempontból ellenõrzi, és a feladót a közlemény elfogadásáról ACK, a manuális feldolgozás szükségességérõl MAN, az esetleges elutasításról REJ közleménnyel tájékoztatja.

Megjegyzés: Az IFPS az elfogadást követõen meghatározza az IFPS zónán belül az IFR/GAT repüléseket felügyelõ ATS egységeket és részükre, valamint a közleményben feltüntetett egyéb címzettek számára az FPL-t továbbítja. Mindaddig, míg a feladott repülési tervet az IFPS ACK közleménnyel nem nyugtázza, az érintett ATS egységek a légijármûrõl FPL-el nem rendelkeznek és a légijármû nem kezdheti meg repülését!

3.3.3.2. Ha az FPL-t nem közvetlenül az IFPS-hez nyújtják be, az FPL-t átvevõ egység feladata

- a lehetõség szerinti tartalmi és formai ellenõrzés,

- a benyújtó figyelmének felhívása az észlelt hibákra, és segítségnyújtás az FPL helyes kitöltésében,

- a tervezett repülés adminisztratív végrehajthatóságának lehetséges mértékû ellenõrzése,

Megjegyzés: A repülés adminisztratív végrehajthatóságának ellenõrzése nem foglalja magába a légijármû földi kiszolgálási lehetõségének, vámvizsgálat megszervezésének stb. ellenõrzését.

- az FPL elfogadásának jelzése a feladó számára, valamint

- gondoskodás a repülési terv elõírás szerinti továbbításáról, illetve szétosztásáról az érintettek számára.

Ha a repülési tervet a ferihegyi repülésbejelentõn keresztül az IFPS számára továbbítják, érdeklõdni kell a repülési terv elfogadásáról. A benyújtott FPL elfogadását a repülésbejelentõ az IFPS-tõl származó elfogadási tájékoztatást követõen szóban jelzi.

Megjegyzés: A repülési terv elfogadása nem menti fel a légijármû vezetõjét az ellenõrzött légterekben, illetve ellenõrzött repülõtereken történõ mûködéshez az irányítói engedély beszerzésével kapcsolatos és a repülésre történõ megfelelõ felkészülés felelõssége alól.

3.3.4. Az FPL benyújtásának idõpontja

3.3.4.1. Ha különleges körülmények nem indokolják, az FPL-t nem korábban, mint 24 órával és nem késõbb, mint 60 perccel a felszálláshoz történõ gurulás megkezdése elõtti idõpontig (EOBT) kell benyújtani, a légiforgalmi áramlás szervezési (ATFM) intézkedések hatálya alá esõ repüléseket kivéve, ahol ez az idõminimum EOBT - 3 óra.

Állami légijármûvel végrehajtott belföldi repülések esetén az FPL-t legkésõbb EOBT - 30 perccel kell benyújtani.

ATFM korlátozás nemzetközi repülést végzõ IFR/GAT (vagy vegyes) repülésekre vonatkozhat. Ilyen repülés elõtt a légijármû személyzetének felelõssége ellenõrizni, hogy repülésére ATFM intézkedések vonatkoznak-e. Errõl az indulási repülõtér repülésbejelentõje, vagy egyéb ATS egysége, illetve Budapest ATS Központ Áramlás Szervezõ Csoportja adhat tájékoztatást.

Légiforgalom áramlás szervezéssel kapcsolatos további információkat az AIP tartalmaz.

3.3.4.2. IFR és vegyes repülésekre FPL-t a repülést megelõzõ 6 nappal korábban benyújtani nem lehet.

Budapest ATS Központ számára csak a 24 órán belül tervezett VFR repülések FPL-jei továbbíthatók.

Ha az FPL-t több mint 24 órával az EOBT elõtt nyújtják be, a repülési tervben fel kell tüntetni a közlekedés tervezett dátumát.

3.3.5. FPL-k törlése, módosítása

3.3.5.1. A repülési terv benyújtójának törölnie kell a repülési tervet annál az egységnél, ahova eredetileg benyújtotta, ha

- nem fog közlekedni,

- a repülését a benyújtott repülési tervben közölt indulási idõ elõtt kívánja megkezdeni, vagy

- az indulási vagy rendeltetési repülõteret, vagy a légijármû azonosító jelét megváltoztatni kívánják.

Az utóbbi esetekben a megváltozott adatokkal új repülési tervet kell benyújtani.

3.3.5.2. Ha valamely repülésre RPL-t vagy egyedi repülési tervet nyújtottak be és az EOBT-t megelõzõ 4 órán belül úgy határoznak, hogy az indulási és rendeltetési repülõtér között az eredetitõl eltérõ útvonalat választanak (pl. ATFM okok miatt):

1. a korábbi repülési terv közlemény valamennyi címzettje számára "DD" sürgõsségi jellel repülési terv törlõ közleményt (CNL) kell továbbítani,

2. alternatív repülési tervet (RFP) kell továbbítani, ugyanazt a légijármû azonosító jelet tartalmazó FPL közlemény formájában, a CNL közleményt követõ legkésõbb 5 percen belül,

3. az RFP egyéb tájékoztatások rovatának elsõ elemeként az "RFP/Qn" rövidítést kell feltüntetni, ahol az RFP az alternatív repülési tervet (Replacement Flight Plan) jelzi, az "n" pedig az alternatív repülési terv sorszámát tartalmazza, azaz "1" az elsõ ilyen repülési terv, a "2" a második stb.,

4. az utolsó RFP-t az EOBT elõtt legalább 30 perccel kell feladni.

Megjegyzés: Az alternatív repülési tervet úgy kell elfogadni, hogy azzal az államok által esetlegesen megkívánt, repülésrõl szóló elõzetes tájékoztatási kötelezettség (diplomáciai engedély) is teljesüljön.

3.3.5.3. A repülési tervet benyújtónak tájékoztatnia kell azt az egységet, ahova repülési tervét eredetileg benyújtotta, ha

- a repülés várhatóan 30 percet (áramlás szervezési intézkedések hatálya alá tartozó repülések esetén 15 percet), vagy ezt meghaladóan késni fog az indulással. Ha egy induló légijármûrõl az EOBT-t követõ 2 óra múlva sem érkezik mozgásra vonatkozó tájékoztatás, pl. gurulás, felszállás, vagy EOBT módosítás, az ATS egységek a repülési tervet automatikusan törlik; vagy

- a korábban benyújtott repülési terv egyéb adatait (pl. típus, utazósebesség, utazómagasság) módosítani kívánják.

Megjegyzés: Ha csak az utazómagasságot kívánják módosítani, ez az ATS egységekkel történõ rádió-összeköttetés során is megtehetõ.

3.3.5.4. A törlésre vagy módosításra vonatkozó tájékoztatást nem lehet korábban megtenni, mint EOBT-20 óra.

3.3.5.5. A törlésekrõl, illetve módosításokról a fentiek szerint tájékoztatott egységnek értesítenie kell mindazon egységeket, amelyek számára az eredeti FPL-t továbbította.

4. Közbensõ leszállásokkal végrehajtott repülések és visszaúti repülések tervei

Az IFPS által szétosztandó repülési tervek vonatkozásában az FPL bármely repülési szakaszra benyújtható, a feladónak a közleményben fel kell tüntetnie az IFPS címeit és az esetleges egyéb címzetteket. Az FPL megfelelõ idõben történõ szétosztásáról az IFPS gondoskodik.

Ha a légijármû személyzete az IFPS-hez nem továbbítandó, közbensõ útvonalra, vagy visszaútra vonatkozó FPL-t nyújt be a ferihegyi repülõtér repülésbejelentõjénél a repülés további szakaszaira, illetve a visszaútra vonatkozó FPL-t el kell juttatni a további indulási repülõterek repülésbejelentõi számára, amelyek a kapott FPL-t ugyanúgy kezelik, mintha azt náluk nyújtották volna be.

5. Különleges kezelés igénylése

Meghatározott esetekben a légijármû a légiforgalmi szolgálatoktól különleges kezelést igényelhet, pl. elsõbbség biztosítása, áramlás szervezési intézkedések alóli felmentés. Az erre vonatkozó igénylést a 18. rovatban (STS/...) kell feltüntetni a megadott kulcsszavak használatával.

Különleges kezelés igénylésére az alábbi repülések jogosultak:

- kényszerhelyzetben lévõ repülések,

- humanitárius célú repülések,

- az élet mentésével kapcsolatos mentõrepülések, beleértve a beteg- és sebesültek tényleges szállítását végzõ repüléseket, valamint az ezeknek a rendeltetési repülõtérrõl történõ elszállítása céljából végzett repüléseket. Ugyancsak idetartoznak az átültetendõ szervek, vérplazma és gyógyszerek szállításai, valamint ezek elszállítása érdekében végzett repülések,

- kutató-mentõ repülések,

- államfõt/miniszterelnököt szállító repülések, valamint

- egyéb, állami hatóságok által erre feljogosított repülések.

A kulcsszavakat jogosulatlanul használni tilos.

6. FPL-ek címzése

6.1. A repülési tervet az érintett egységek számára történõ továbbítás érdekében meg kell címezni, és a rendelkezésre álló távközlési eszközök segítségével a címzettek számára el kell juttatni. Érintett egységeknek az indulási, valamint a rendeltetési repülõterek ATS egységei, valamint a repülés tervezett útvonalán légiforgalmi szolgálatokat nyújtó ATS egységek és a légiforgalom áramlását szervezõ egységek minõsülnek. Ezen túlmenõen bizonyos repülések számára az illetékes ATS hatóságok, a légijármû üzemben tartók, vagy a repülõterek, a repülési tervek továbbítását egyéb címzettek részére is elõírhatják.

Megjegyzés: Az egyes államokban alkalmazandó címzési eljárásokat a nemzeti AIP-k tartalmazzák.

6.2. IFPS zónát érintõ repülések

Megjegyzés: Az IFPS zónába tartozó FIR-ek felsorolását a 9. pont tartalmazza.

6.2.1. Az IFPS zónát érintõ repülések vonatkozásában az IFR/GAT repülésekre vonatkozó repülési terveket a zónán belüli IFR/GAT repüléseket kezelõ egyedi ATS egységek helyett csak az IFPS hareni (Brüsszel) és bretigny-i (Párizs) egységei számára kell megcímezni. Ezek az egységek az IFPS zónán belül érintett ATS egységek részére az FPL közleményt eljuttatják.

Vegyes repülések esetén (IFR/VFR és/vagy OAT/GAT) a VFR és OAT repülési szakaszokat kezelõ IFPS zónán belüli ATS egységek címeit külön meg kell adni.

6.2.2. Az IFPS egységekhez eljuttatandó repülési terv közleményeknél ún. kettõs címzési módszert kell alkalmazni, amelynek jellemzõje, hogy a címzettek rovatba csak az IFPS egységek címeit kell belefoglalni, az egyéb címzetteket pedig a feladóra vonatkozó tájékoztatásokat követõen, a szövegrész elsõ elemeiként kell feltüntetni.

Megjegyzés: A kettõs címzési rendszer részletes leírását az EUROCONTROL CFMU Kézikönyv tartalmazza.

6.3. A repülési tervek szétosztásával megbízott szervek AFTN, vagy SITA hálózatokon továbbított repülési terv közlemények helyes címzéséért az alábbiak szerint felelõsek:

a) az FPL-t az IFPS-hez közvetlenül benyújtó légijármû üzemben tartó felelõs az FPL közlemény helyes megcímzéséért

- az IFPS egységek számára,

- az IFPS zónán kívüli repülési szakaszon az érintett ATS egységek számára,

- az IFPS zónán belüli VFR vagy OAT repüléseket felügyelõ egységek számára, ha vegyes repülést hajt végre, valamint

- az illetékes ATS hatóságok, a légijármû üzemben tartó és a repülõterek által esetlegesen elõírt egyéb címzettek számára;

b) egyéb esetekben a repülési tervet szétosztó szerv felelõs a valamennyi érintett ATS egység számára történõ megcímzésért. Ha azonban a repülés jellegétõl függõen az illetékes ATS hatóság, a légijármû üzemben tartó, vagy a repülõtér a repülési terv továbbítását egyéb címzettek számára is elõírja, a repülési terv benyújtójának felelõssége a külön kért címzettek megadása.

7. Repülési tervek (FPL) összegyûjtése és szétosztása Budapest FIR-ben

7.1. Az IFPS-hez a légijármû üzemben tartó által közvetlenül eljuttatott FPL-k esetében az IFPS gondoskodik a közlemény eljuttatásáról az IFPS zónán belül érintett valamennyi ATS egység, az Európai Áramlás Szervezõ Központ, valamint az üzemben tartó által a közleményben feltüntetett egyéb címzettek számára.

7.2. A ferihegyi repülésbejelentõ irodához benyújtott repülési tervek esetén az iroda gondoskodik az FPL eljuttatásáról az érintettek számára.

7.3. Az AFIS egységekkel rendelkezõ repülõtereken benyújtott repülési terveket a repülõtéri repüléstájékoztató egységnek az alábbiak szerint kell továbbítania:

a) ha AFTN terminál rendelkezésre áll:

(i) belföldi VFR repülések FPL-jeit az alábbi egységek/címzettek számára kell eljuttatni

- Budapest ATS Központ (LHCCZIZX),

- az útvonalon érintett egyéb, AFTN terminállal rendelkezõ AFIS egységek, ha azok illetékességi légterét a légijármû várhatóan átrepüli,

- a Magyar Honvédség Repülési Adatfeldolgozó és Tájékoztató Szolgálat (RATSz) (LHCCYWYX). Taszár légterének tervezett átrepülése esetén az FPL-t a RATSz-on kívül a taszári katonai ATS egység számára (LHTAZTZX) is meg kell címezni,

- a rendeltetési repülõtér, ha az fel van szerelve AFTN terminállal,

- a rendeltetési repülõtér által elõírt, vagy a légijármû vezetõje által kért egyéb címzettek.

(ii) nemzetközi, vagy IFR, vagy vegyes (IFR/VFR) repülések FPL-jeit a ferihegyi repülésbejelentõ (LHBPZPZX) számára kell továbbítani.

b) Ha AFTN terminál nem áll rendelkezésre, a repülési tervet elsõdlegesen telefaxon, ennek hiányában telefonon kell továbbítani:

(i) belföldi VFR repülés esetén Budapest ATS Központ,

(ii) nemzetközi, vagy IFR, vagy vegyes (IFR/VFR) repülés esetén a ferihegyi repülésbejelentõ számára.

7.4. A rendeltetési repülõtér ATS egységének értesítése egy tervezett repülés adatairól az alábbiak szerint történik:

Megjegyzés: Ha a rendeltetési repülõtéren ATS egység nincs, a légijármû vezetõjének felelõssége a repülõtér megfelelõ tájékoztatása.

Ha a rendeltetési repülõtéren AFTN terminál rendelkezésre áll, a rendeltetési repülõtér számára az AFTN-n keresztül feladott FPL-ket ugyancsak AFTN-n keresztül továbbítják.

Telefaxon feladott, vagy telefonon közölt repülési terv esetén Budapest ATS Központ telefonon továbbítja az eredeti repülési terv adatait a rendeltetési repülõtér ATS egysége számára.

Ha a rendeltetési repülõtéren AFTN terminál nem áll rendelkezésre, a rendeltetési repülõtér számára az eredeti repülési tervet ugyancsak telefonon keresztül továbbítják. Elõfordulhat azonban, hogy a külföldrõl érkezõ légijármûrõl Budapest ATS Központ eredeti repülési tervadatokat elõzetesen továbbítani nem tud, mivel a központban a beérkezõ repülési tervek feldolgozása automatikusan, az ATS személyzet által nem látható módon történik.

A fentiektõl függetlenül, a repülés megkezdése után a légijármû várható érkezésérõl/átadásáról az átadó ATS egység számított érkezési adatok megadásával az átadási pontra számított idõ elõtt legalább 15 perccel telefonon tájékoztatja az AFIS egységet.

8. Telefon- és telefaxszámok

 

 

 

 

 Telefon

 Telefax

 Budapest ATS Központ Supervisor

 (061) 291-6252

 (061) 291-6252

 

 FPL benyújtás

 (061) 296-9143

 (061) 296-9150
(061) 296-9151

 

 Repüléstájékoztató egység (FIC)

 FPL lezárása, elõzetes tájékoztatás kérés

 Kelet

 (061) 296-9103

 -

 

 

 

 Nyugat

 (061) 296-9102

 -

 

 Áramlás Szervezõ Csoport

 (061) 296-9193

 (061) 296-9152

 Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodája
(repülésbejelentõ)
Budapest/Ferihegy

 
(061) 296-6844

 
(061) 296-6925

9. Az IFPS zónába tartozó FIR-ek

 

 

 

 

 Ország

 FIR/UIR

 ICAO kódjel

 Ország kódjel

 Albánia

 Tirana

 LATI

 LA

 Ausztria

 Wien

 LOVV

 LO

 Belgium

 Brussels

 EBBU

 EB

 Bulgária

 Sofia

 LBSR

 LB

 

 Varna

 LBWR

 LB

 Horvátország

 Zagreb

 LDZO

 LD

 Ciprus

 Nicosia

 LCCC

 LC

 Cseh Köztársaság

 Praha

 LKAA

 LK

 Dánia

 Copenhagen

 EKDK

 EK

 Finnország

 Tampere

 EFES

 EF

 

 Rovaniemi

 EFPS

 EF

 Franciaország

 Paris

 LFFF

 LF

 

 Reims

 LFEE

 LF

 

 Brest

 LFRR

 LF

 

 Bordeaux

 LFBB

 LF

 

 Marseille

 LFMM

 LF

 Németország

 Bremen

 EDWW

 ED

 

 Dusseldorf

 EDLL

 ED

 

 Frankfurt

 EDFF

 ED

 

 Munchen

 EDMM

 ED

 

 Berlin

 EDBB

 ED

 

 Rhein

 EDDU

 ED

 

 Hannover

 EDDV

 ED

 Görögország

 Athinai

 LGGG

 LG

 Magyarország

 Budapest

 LHCC

 LH

 Írország

 Shannon

 EISN

 EI

 

 Sota

 EISN

 EI

 Olaszország

 Roma

 LIRR

 LI

 

 Brindisi

 LIBB

 LI

 

 Milano

 LIMM

 LI

 Luxemburg

 Brussels

 EBBU

 EL

 Macedónia

 Skopje

 LWSS

 LW

 Málta

 Malta

 LMMM

 LM

 Monaco

 Marseille

 LFMM

 LN

 Hollandia

 Amsterdam

 EHAA

 EH

 Norvégia

 Oslo

 ENOS

 EN

 

 Stavanger

 ENSV

 EN

 

 Trondheim

 ENTR

 EN

 

 Bodo

 ENBD

 EN

 

 Bodo Oceanic

 ENOB

 EN

 Lengyelország

 Warszawa

 EPRL

 EP

 Portugália

 Lisboa

 LPPC

 LP

 Románia

 Bucuresti

 LRBB

 LR

 Szlovákia

 Bratislava

 LZBB

 LZ

 Szlovénia

 Ljubljana

 LJLA

 LJ

 Spanyolország

 Barcelona

 LECB

 LE

 

 Madrid

 LECM

 LE

 

 Canarias

 GCCC

 GC

 Svédország

 Stockholm

 ESOS

 ES

 

 Malmo

 ESMM

 ES

 

 Sundsvall

 ESUN

 ES

 Svájc

 Switzerland

 LSAS

 LS

 Törökország

 Ankara

 LTAA

 LT

 

 Istanbul

 LTBB

 LT

 Egyesült Királyság

 London

 EGTT

 EG

 

 Scottish

 EGPX

 EG

 Jugoszlávia

 Belgrade

 LYBA

 LY

II. RÉSZ

A REPÜLÉSI TERV ÛRLAP KITÖLTÉSE

1. Az FPL ûrlap jellemzõi

Az egyedi repülési tervek írásban történõ benyújtására szolgáló FPL ûrlap három részbõl áll:

- a címzettek és a feladással kapcsolatos adatok feltüntetésére szolgáló fejrész. Ezt a részt az FPL-t átvevõ egység tölti ki, azonban az FPL benyújtója itt feltüntetheti az általa külön kért egyéb címzetteket,

- az alapvetõ repülési tervadatokat tartalmazó középsõ rész, amelyet valamennyi címzetthez továbbítanak,

- kiegészítõ tájékoztatások feltüntetésére szolgáló rész. Ez a rész általában nem kerül továbbításra a címzettek számára, az itt közölt információk az esetlegesen szükséges kutatás és mentés szempontjából bírnak fontossággal és ezeket csak külön kérésre továbbítják.

Az ûrlapon az egyes repülési adatok beírására rovatok szolgálnak, egy rovat több elembõl is állhat. Az egyes rovatok/elemek neve két nyelven (angol-magyar) van megadva.

Az egyes rovatok számozottak (nem egymást követõ számozással), a számozás és az írásjelek csak a repülési terv AFTN-en történõ továbbítása és a rendeltetési oldalon történõ feldolgozás szempontjából fontosak.

A kitöltött FPL ûrlap alapján a repülési tervet átvevõ egység az AFTN-en történõ továbbítás érdekében ún. FPL közleményt szerkeszt. A kapott FPL közlemények feldolgozása a címzettek által javarészt automatikusan, számítógépes eszközökkel történik. Rendkívül fontos, hogy a közlemény alapjául szolgáló FPL ûrlapot annak benyújtója az elõírt módon és formában töltse ki.

2. Az FPL ûrlap kitöltése

2.1. Általános elõírások

Hacsak az egyes mezõk viszonylatában külön jelezve nincs, valamennyi mezõt ki kell tölteni.

Az adatokat az elsõ rendelkezésre álló karakterhelytõl kezdve kell beírni, a fennmaradó helyeket üresen kell hagyni.

Az óra-idõket 24 órás idõrendszert használva, 4 számjeggyel (órák és percek), UTC-ben kell beírni. A számított repülési idõt ugyancsak 4 számjeggyel (órák és percek) kell beírni.

A repülési tervben használt "repülõtér" kifejezés olyan területet is jelenthet, amely nem kiépített repülõtér, de meghatározott típusú légijármûvek (pl. helikopterek, ballonok) is használhatják.

Az ûrlapot jól olvasható nyomtatott nagybetûkkel kell kitölteni, faxon történõ továbbítás esetén a kitöltéshez fekete színû íróeszközt (vagy írógépet) kell használni.

2.2. Az FPL ûrlap rovatainak és mezõinek kitöltése

7. rovat: LÉGIJÁRMÛ AZONOSÍTÓ JELE

Min. 2, max. 7 karakterrel írja be:

kereskedelmi repülés esetén a járatszámot, ha ilyen van, pl.:MAH101

vagy a légijármû lajstromjelét, pl.: HAANB

Szóközt, vagy írásjelet használni nem lehet!

A késõbbi rádióösszeköttetések során a beírt azonosító jelet kell használni.

Az egyes járatok rádió-távbeszélõ hívójeleit az ICAO Doc 8585 kiadványa (Designators for aircraft operating agencies, aeronautical authorities and services) tartalmazza.

Kötelékrepülés esetén a vezérgép, illetve az ATS-el rádió-összeköttetést tartó légijármû azonosító jelét kell feltüntetni, és a 18. rovatban REG/jelölést használva adja meg a kísérõ légijármûvek lajstromjelét.

8. rovat: REPÜLÉSI SZABÁLYOK ÉS A REPÜLÉS TÍPUSA

Repülési szabályok (1 karakter)

Írja be a repülési szabályokat az alábbiak szerint:

I ha IFR,

V ha VFR,

Y ha elõször IFR majd VFR,

Z ha elõször VFR majd IFR,

"Y" és "Z" használata esetén a 15. rovatban tüntesse fel azt a pontot/pontokat, ahol a repülési szabályok megváltoztatását tervezik.

Repülés típusa (1 karakter)

Írja be a repülés típusát az alábbiak szerint:

S menetrend szerinti kereskedelmi repülés,

N nem-menetrend szerinti repülés,

M katonai repülés,

G általános célú repülés, beleértve a sport, magán és taxi repüléseket,

X egyéb, beleértve a VIP, mentõ, rendõrségi, kalibráló, gyakorló, munkarepüléseket stb.

Katonai repülések esetén:

- teljes egészében OAT repülések esetén 18. rovatban STS/jelölést követõen tüntesse fel a repülés jellegét,

- vegyes repülés esetén a 15. rovatban tüntesse fel azt a pontot/pontokat, ahol a katonai repülés jellegének (GAT vagy OAT) megváltoztatását tervezik.

Megjegyzés: GAT repüléseknek a polgári szabályoknak megfelelõen végrehajtott repülések minõsülnek. OAT repüléseknek a katonai repülési eljárásokat követõ speciális katonai repülések minõsülnek, ezeket általában a katonai ATC egységek irányítják.

"X" használata esetén STS/ vagy RMK /jelölést használva adja meg a repülés jellegét.

9. rovat: LÉGIJÁRMÛVEK SZÁMA, TÍPUSA ÉS TURBULENCIA KATEGÓRIÁJA

Légijármûvek száma (1 vagy 2 karakter):

Írja be a légijármûvek számát, ha az egynél nagyobb, tehát csak kötelékrepülés esetén kell kitölteni.

Légijármû típusa (2-4 karakter):

Írja be a légijármû típusát az ICAO "Légijármû Típus Jelölések" (Doc 8643) címû kiadványban megadottak szerint.

Megjegyzés: A kiadvány szerint a vitorlázógépekre a "GLID", a ballonokra a "BALL", a léghajóra a "SHIP" és az ultrakönnyû légijármûvekre az "ULAC" jelöléseket kell használni.

Ha a légijármû típus részére ilyen jelölést nem osztottak ki, írjon be ZZZZ-t és a 18. rovatban TYP/-t követõen nyílt szöveggel adja meg a légijármû típusát.

Kötelékrepülés esetén a légijármû azonosító jele rovatban megadott légijármû típusjelölését tüntesse fel, és ha a kötelék különbözõ típusokból áll, a 18. rovatban TYP/jelölés után adja meg a kötelékben részt vevõ egyéb légijármûvek típusjelöléseit, illetve típusait olyan sorrendben, ahogy azok azonosító jeleit REG/-t követõen megadta.

Turbulencia kategória (1 karakter):

Írja be a törtvonás után a következõ betûk valamelyikét a légijármû turbulencia kategóriájának jelzésére:

H ha az engedélyezett maximális felszállósúly (MTOW) 136 000 kg vagy több,

M ha az MTOW kisebb mint 136 000 kg, de több mint 7000 kg,

L ha az MTOW 7000 kg, vagy kisebb.

10. rovat: BERENDEZÉSEK (kommunikációs, navigációs és megközelítési)

A mezõ elsõ részébe (max. 10 karakter) írjon be egy karaktert az alábbiak szerint:

S ha az útvonal lerepüléséhez és a megközelítés végrehajtásához szükséges alapvetõ kommunikációs és navigációs berendezések rendelkezésre állnak és mûködõképesek, vagy

N ha az útvonal lerepüléséhez és a megközelítés végrehajtásához a szükséges kommunikációs és navigációs berendezések nem állnak rendelkezésre, vagy üzemképtelenek, vagy a légijármû vezetõje nincs feljogosítva a légijármûbe szerelt alapvetõ navigációs berendezések használatára,

és/vagy írjon be az alábbi betûkbõl egyet vagy többet a rendelkezésre álló és mûködõ berendezések jelzésére:

1. Megjegyzés: Budapest FIR-ben alapvetõ kommunikációs és navigációs berendezésen az URH rádiókészülék, rádióiránytû, VOR és ILS vevõ értendõ.

2. Megjegyzés: Nemzetközi repülés esetén az S betû csak fedélzeti RNAV berendezés megléte esetén használható.

C LORAN C

D DME

F Rádióiránytû

G GNSS R

H HF rádió

I Inerciális berendezés

J Adatkapcsolat (data link)

K MLS

L ILS

M Omega

O VOR

R RNP képesség

T TACAN

U UHF rádió

V VHF rádió

Y 8,33 kHz frekvenciaosztású rádiókészülékkel való felszereltség

Z Egyéb berendezések

Megjegyzések:

- a "J" használata esetén a 18. rovatban DAT/jelölést használva egy vagy több karakterrel adja meg a rendelkezésre álló berendezést,

- az "R" jelölés a területi navigációs (RNAV) repülési képesség (RNP5) jelzésére használandó,

- RNAV képességgel nem rendelkezõ állami légijármûvek EUR(opa) körzeten belül történõ repülés során az "S" és "R" jelöléseket nem használhatják. RNAV képességgel nem rendelkezõ, és ez alól felmentést kapott állami légijármûveknek a felmentést a 18. rovatban STS/-t követõen kell jelezni,

- a "Z" használata esetén a 18. rovatban COM/ és/vagy NAV/ jelölést használva fel kell tüntetni az egyéb berendezéseket.

A 8,33 kHz-es rádiókészülékkel történõ felszereltséget "S" használata esetén is külön jelezni kell. Ha a légijármû ilyen rádiókészülékkel nincs felszerelve, az "Y"-t értelemszerûen nem kell beírni.

Ha a légijármû számára a 8,33 kHz frekvenciaosztású rádiókészülékkel történõ felszereltségi követelmény nem vonatkozik, a felmentést a 18. rovatban STS/-t követõen kell jelezni.

A mezõ végén található törtvonalat követõen:

a fedélzeti válaszadóra (transzponder) vonatkozó információt kell megadni, az alábbi egykarakteres jelölések valamelyikének feltüntetésével:

N nincs transzponder, vagy üzemképtelen,

A "A" mód 4096 kód beállítási lehetõségû transzponder,

C "A" és "C" mód 4096 kód beállítású lehetõségû transzponder,

S "S" módú transzponder légijármû azonosító jel és nyomásmagasság továbbítással,

I "S" módú transzponder légijármû azonosító jel továbbítással, de nyomásmagasság továbbítás nélkül,

P "S" módú transzponder nyomásmagasság továbbítással, de légijármû azonosító jel továbbítása nélkül,

X "S" módú transzponder légijármû azonosító jel és nyomásmagasság továbbítás nélkül.

A transzponderre utaló jelölés után közvetlenül egy karakterrel jelezhetõ, hogy a légijármû fel van szerelve fedélzeti navigációs berendezésektõl származó adatok automatikus továbbítását végzõ berendezéssel (ADS).

D ADS berendezéssel felszerelt.

13. rovat: INDULÁSI REPÜLÕTÉR ÉS IDÕ

Indulási repülõtér (4 karakter):

Írja be az indulási repülõtér 4-betûs ICAO helységjelölését, pl.: LHSK, EGKK.

Ha az indulási repülõtérnek nem osztottak ki helységjelölést, vagy a légijármû tereprõl hajtja végre a felszállást, írjon be ZZZZ -t,

és a 18. rovatban DEP/jelölést használva adja meg az indulás helyét.

Budapest FIR-bõl történõ indulás esetén az indulás helyét földrajzi koordinátákkal vagy az ahhoz legközelebb esõ - a magyar AIP mellékletét képezõ ICAO 1:500 000 Légiforgalmi Térképen feltüntetett - település nevével kell megadni.

Megjegyzés: A belföldi repülõterek jelölésére alkalmazható 4 betûs jelöléseket jelen melléklet "I." Függeléke tartalmazza.

Idõ (4 karakter):

Írja be a számított fékoldási idõt (EOBT), azaz azt az idõpontot, amikorra a forgalmi elõtérrõl a felszálláshoz történõ elgurulást tervezik.

Megjegyzés: A levegõbõl benyújtott repülési tervek vétele során a földi ATS egységek szükség szerint ugyancsak ezt a formanyomtatványt használják. Kitöltéskor az indulási repülõtér mezõt az AFIL betûkkel töltik ki és a 18. rovatban DEP/jelölést használva tüntetik fel az indulási repülõtér helységjelölését, vagy nevét, ahonnan a kiegészítõ tájékoztatások beszerezhetõk. Az idõmezõbe pedig a repülési útvonal elsõ pontjának várható, vagy tényleges átrepülésének idõpontját írják.

15. rovat: ÚTVONAL

Utazósebesség (max. 5 karakter):

Írja be a tényleges önsebességet (TAS) a repülés elsõ, vagy teljes szakaszára az alábbi mértékegységek és módok alkalmazásával:

- csomókban történõ megadás esetén N és négy számjegy, pl.: N0355

- kilométer/órában történõ megadás esetén K és négy számjegy, pl.: K0830

- Machban történõ megadás esetén M és három számjegy, pl.: 0,82 Mach = M082

Megjegyzés: Machban történõ sebesség megadás csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett ország légügyi hatósága ezt külön engedélyezi.

Utazómagasság (max. 5 karakter):

Írja be a tervezett utazómagasságot a repülés elsõ, vagy teljes szakaszára az alábbi mértékegységek alkalmazásával:

- repülési szintben történõ megadás esetén F és három számjegy, pl.: F330,

- lábban kifejezett tengerszint feletti magasság szerinti megadás esetén A és három számjegy (100 lábas egységek), pl.: A045 (4500 láb QNH magasság),

- méter standardben történõ megadás esetén S és négy számjegy (10 méteres egységek), pl.: S1130 (11300 méter standard),

- méterben kifejezett tengerszint feletti magasság szerinti megadás esetén M és négy számjegy (10 méteres egységek), pl.: M0060 (600 méter QNH magasság),

- ellenõrzött légtéren kívül végrehajtott VFR repülések esetén ebbe a mezõbe VFR betûket is lehet írni.

Ha nemzetközi repülés során olyan FIR határt terveznek keresztezni, ahonnan a korábbitól eltérõ mértékegységrendszert kell használni, az útvonalmezõben meg kell adni azt a pontot, ahonnan az új mértékegységrendszert használják, az új mértékegység-rendszerben kifejezett adatokkal együtt (az eljárás megegyezik a sebesség/magasság megváltoztatás módjával).

Budapest FIR-ben az utazómagasságokat:

- az átváltási szinten, vagy felette tervezett repülések esetén: repülési szintek szerint, pl.: F110

- az átváltási magasságon, vagy alatta tervezett repülések esetén: pedig lábban, vagy méterben kifejezett tengerszint feletti magasságban, pl.: A025, vagy M0075 kell megadni.

Útvonalmezõ (karakterszám nem meghatározott)

Útvonal elemek

Az útvonalmezõ csak meghatározott elemeket tartalmazhat. Az útvonal leírás egyes elemeit szóközzel kell elválasztani.

Az egyes elemek a következõk lehetnek:

1. útvonal kódjelölés (2-7 karakter): az útvonalra, vagy útvonalszakaszra kiosztott kód jelölés, beleértve az ATS útvonalak kódjelölését, a szabvány mûszeres indulási eljárásokat (SID) és szabvány érkezési eljárásokat (STAR) ahol ezek alkalmazhatók (pl.: A4, UW42, H26, SPI1A), és egyéb egyeztetett kódjelöléseket, (pl. OAT repülési útvonal kódjelölése).

Megjegyzés: Európai repülõterek esetén, ha a helyi elõírások másképp nem rendelkeznek, SID-ket és STAR-okat ne foglaljanak bele az útvonalleírásba.

2. fontos pont jelölése, ami lehet:

- a pont számára kiosztott kódjelölés (2-5 karakter), pl.: MN, TPS, BALVA,

- csak fokokat tartalmazó földrajzi koordináta (7 karakter), pl.: 47N021E, 23S037W,

- fokokat és perceket tartalmazó földrajzi koordináta (11 karakter) pl.: 4712N02135E, 3612S04512W,

- irányszög és távolság valamely navigációs berendezéstõl (8 vagy 9 karakter).

Az elsõ két vagy három karakter a VOR vagy NDB jele, melyet szóköz nélkül, a mágneses irányt és a tengeri-mérföldben mért távolságot jelzõ 3-3 számjegy követ, pl.: BUG-tól 90 fokra és 30 NM-re lévõ pont jelölése: BUG090030,

- az ICAO 1:500 000 Légiforgalmi Térképen feltüntetett település neve (csak ellenõrzött légtéren kívül tervezett VFR repülési szakasz leírásához).

A számjegyek elõírt számát nulla beiktatásával kell kialakítani, ha szükséges.

3. utazósebesség és/vagy utazómagasság változtatás helye (max. 21 karakter): az a pont, ahol az utazósebesség, és/vagy utazómagasság megváltoztatását tervezik, amit egy törtvonás és az utazósebesség, valamint az utazómagasság értékei követnek, még akkor is, ha csak az egyik érték változik. Szóközt használni nem lehet.

Pl.: MN/N0420F350, OBETA/N0435F330,

4602N02135E/N0450F330, BUG120025/N0250F130

4. repülés jellegének megváltoztatási helye (max. 20 karakter): az a pont, ahol a repülés jellegének (GAT - polgári szabályok szerint végzett repülések, OAT - speciális katonai repülések) megváltoztatását tervezik, amit egy törtvonás és az új repülési jelleg megadása követ. Szóközt használni nem lehet.

Pl.: BUG/OAT, NORAH/N0350F110/GAT

5. repülési szabályok megváltoztatása (3 karakter): a pont nevének, illetve helyének megadását követõen egy szóköz után:

VFR betûk, ha a változtatás IFR-rõl VFR-re és

IFR betûk, ha a változtatás VFR-rõl IFR-re történik.

Pl.: BUG VFR, TPS/N0200F120 IFR, NORAH / N0180A025/GAT VFR

6. utazóemelkedés jelzése (max. 28 karakter): C betût követõ törtvonás után az utazó-emelkedés megkezdésének pontja, majd ismét törtvonás, utána az utazóemelkedés közbeni sebesség, az utazóemelkedési réteg két szélsõ magassága, vagy az a magasság, amely felett az utazóemelkedést tervezik és utána a PLUS betûk. Szóközt használni nem lehet.

Pl.: C/48N050W/M082F290F350, C/48N050W/ M082F290PLUS

Budapest FIR-n belüli repülési szakaszokra utazóemelkedést nem lehet jelezni.

A repülési útvonal leírásának általános szabályai

Nemzetközi repülések esetén, ha indulás elõtt a légijármû személyzete arra számít, hogy a repülés végrehajtási körülményeitõl függõen (pl. üzemanyag-mennyiség) repülés közben dönti el, hogy a repülést egy módosított rendeltetési repülõtérig folytatja, a repülési tervet az eredeti rendeltetési repülõtérig terjedõ szakaszra kell kitölteni és az egyéb tájékoztatások rovatban kell jelezni a módosított rendeltetési repülõteret és ha lehet, az oda vezetõ útvonalat.

Kijelölt ATS útvonalakon történõ repülések:

Az útvonal kezdetének megadásához írja be:

- annak a fontos pontnak a kódjelölését, ahol a SID befejezõdik és az azt követõ ATS útvonal jelölését,

pl. TORNO UG1..., SUI UR232..., vagy

- ha az indulási repülõtéren SID-k nincsenek kijelölve, a DCT (direkt) betûket, az elsõ ATS útvonalhoz való csatlakozás pontját és az ATS útvonal jelölését,

Ezt követõen be kell írni minden olyan pontot, ahol:

- az útvonal,

- az utazósebesség vagy utazómagasság,

- a repülési szabályok, vagy

- a repülés jellegének megváltoztatását

tervezik.

Az ATS útvonal alacsonylégtéri és magaslégtéri átmenetének pontját nem kell külön jelezni. Ügyelni kell azonban arra, hogy a megadott utazómagasságnak megfelelõen az ATS útvonal alacsony-, illetve magaslégtéri kód jelölését tüntessék fel.

Megjegyzések:

Utazósebességnek, illetve utazómagasságnak a repülés jelentõs szakaszán tartott sebesség, illetve magasság minõsül. Az utazósebességre történõ gyorsítás, illetve a leszálláshoz történõ lassítás, valamint az utazómagasságra történõ emelkedés, illetve süllyedés változásokat nem kell feltüntetni.

Utazósebesség változtatásnak az 5%-ot elérõ sebesség változtatás minõsül.

Ezután minden esetben be kell írni:

- a következõ ATS útvonalszakasz jelölését, még akkor is, ha ez megegyezik az elõzõvel, vagy

- a DCT betûket, ha a következõ pontra történõ repülés nem kijelölt ATS útvonalon történik. Ugyancsak DCT betûket kell használni az azonosító jelölés nélküli ún. "ATS" útvonalat kijelölõ két pont között.

Földrajzi koordinátákkal vagy irányszöggel és távolsággal megadott pontok között DCT-t nem kell használni.

Az útvonal befejezésének megadásához írja be az indulásnál leírtakhoz hasonlóan:

- annak a fontos pontnak a kódjelölését, ahonnan a rendeltetési repülõtérre vezetõ STAR kezdõdik, pl. ... UG104 ALB, UG18 LARKI, vagy

- ha a rendeltetési repülõtéren STAR-ok nincsenek kijelölve, az utolsó ATS útvonal jelölése után az útvonal elhagyásának pontját és a DCT betûket. Az elhagyás pontjaként:

- a TMA belépõpontot, pl.: ...R22 PUSTA DCT, vagy

- a rendeltetési repülõteret kiszolgáló rádiónavigációs berendezést egyaránt fel lehet tüntetni, pl.: ...R22 TPS DCT,

Megjegyzés: Budapest/Ferihegy repülõtérre STAR-ok nem kerültek kijelölésre.

Példák az ATS útvonalon végrehajtott repülések útvonalának leírására:

DCT NYKER UB1 ERL UB9 LNZ UG104 SNU UG4 ABETI G101 VELAT DCT

SPI UG1 RDG UB9 LNZ UG104 SNU UG4 ABETI G101 FOM DCT

DCT TMS R23 NIT/N0270F210 A4 TPS DCT

BKD DCT PODUS UR6 TGL DCT SUI/K0846F370 UR232 KSC UL618 LOMOS/N0456F370 UL618 RODOP/N0454F390 UV63 PEREN/N0457F370 UJ60 MES UG18 LARKI

DCT NORAH R22 SAG VFR DCT NCS DCT

Kijelölt ATS útvonalakon kívül végrehajtott repülések

Írjon be általában nem több, mint 30 perc repülési idõnyi távolságra, vagy maximum 200 NM távolságra lévõ pontokat, beleértve azokat a pontokat is, ahol sebesség, utazómagasság, útirány, repülési jelleg, vagy a repülési szabályok megváltoztatását tervezik. Az egyes pontok közé írja be a DCT betûket, hacsak a két érintett pontot nem földrajzi koordinátákkal, vagy irányszöggel és távolsággal határozzák meg.

Megjegyzés: Bizonyos területeken, pl. óceánok feletti repülésekre az illetékes ATS hatóságok egyéb pontok feltüntetését is elõírhatják.

Budapest FIR-re vonatkozó egyedi elõírások

Valamennyi Budapest FIR határát keresztezõ repülés esetén a repülési tervben fel kell tüntetni a FIR határra vonatkozó teljes számított repülési idõt (EET).

A nem ellenõrzött légtérbõl ellenõrzött légtérbe történõ belépés pontját az útvonal leírása során fel kell tüntetni.

Az államhatár menti korlátozott légtérben tervezett repülésekre benyújtott FPL-ken a 18. rovatban RMK/ADIZFLIGHT jelölést kell használni, kiegészítve a Katonai Légügyi Hivatal engedélyezõ határozatának számával.

Egyéb elõírások VFR repülések számára

Ha a VFR jelentõpont név-kódja az 5 karaktert meghaladja, csak az elsõ 5 karaktert kell feltüntetni, pl. VELENCE helyett VELEN. A rádió-összeköttetés során azonban a teljes név-kód használandó!

Belföldi VFR repülések esetén, illetve belföldi VFR repülési szakaszokra a DCT betûk elhagyhatók.

OAT repülések útvonal leírása

Az OAT repülések útvonalának, vagy az OAT útvonalszakasz leírását az alábbiak szerint lehet végrehajtani:

- a katonai és polgári szervek között egyeztetett kódjelölés használatával,

Megjegyzés: OAT repülésekre egyeztetett kódjelölések egyelõre nincsenek.

- földrajzi koordináták segítségével.

Vegyes jellegû repülések esetén az OAT, illetve GAT repülési szakaszok átmeneti pontjai csak nemzetközileg közzétett fontos pontok lehetnek, pl. BUG/OAT, ROMKA/GAT.

Speciális repülési feladatok útvonalleírása

Helyi IFR GAT gyakorló repülések esetén a repülés útvonalát az érintett navigációs berendezések megadásával lehet leírni. Pl. DCT TPS DCT.

Ha egy útvonalrepülés során navigációs berendezés berepülésére is sor kerül, ezt a 18. rovatban kell külön jelezni, pl. ...NORAH R22 SAG R22 NORAH DCT (RMK/SAG VOR kalibrálás 15 kms körökkel).

Megjegyzés: Gyakorló és kalibráló repülések esetén repülés típus jelzõ karakterként az "X"-t kell használni.

A rendõrségi helikopterek közúti forgalomellenõrzése céljából végrehajtott repülései esetén a Budapest területe fölötti repülést a "FOREL" szóval jelezzék a repülési terv útvonal rovatában, és a 18. rovatban, RMK/-t követõen lehet nyílt szöveggel megadni az ellenõrzés pontos helyét.

Példák az ATS útvonalakon kívül végrehajtott belföldi repülések útvonalának leírására:

 

 

 

 Dunakeszi-Gödöllõ:

 DCT

 (VFR vagy IFR repülés)

 Ferihegy-Nyíregyháza:

 JBR NCS

 (VFR repülés)

 Szeged-Budaörs:

 BUG OTSA MOLNA

 (VFR repülés)

 Budaörs-Siófok:

 DCT PUSTA DCT SVR DCT

 (IFR repülés)

 Ferihegyi gyakorló repülés (IFR):

 DCT TPS DCT

 

16. rovat: RENDELTETÉSI REPÜLÕTÉR ÉS TELJES SZÁMÍTOTT REPÜLÉSI IDÕ, KITÉRÕ REPÜLÕTÉR(EK)

Rendeltetési repülõtér (4 karakter):

Írja be a rendeltetési repülõtér négybetûs ICAO helységjelölését, pl.: EDDF, LHBP.

Ha a rendeltetési repülõtérnek nem osztottak ki helységjelölést, vagy a légijármû terepre tervezi a leszállás végrehajtását, írjon be ZZZZ-t, és a 18. rovatban DEST/jelölést használva adja meg a rendeltetési repülõtér/leszállás helyét.

Budapest FIR-ben történõ leszállás esetén a leszállás helyét földrajzi koordinátákkal, vagy az ahhoz legközelebb esõ - az ICAO 1:500 000 Légiforgalmi Térképen feltüntetett - település nevével kell megadni.

Teljes számított repülési idõ (4 karakter)

Írja be:

- IFR repülések esetén azt a számított idõtartamot, amely a felszállástól addig a navigációs berendezéssel meghatározott pontig szükséges, ahonnan a mûszeres megközelítési eljárás megkezdését tervezik, vagy ha a rendeltetési repülõtéren ilyen navigációs berendezés nincs, akkor azt az idõtartamot, amely a felszállástól a rendeltetési repülõtér fölé érkezésig szükséges.

- VFR repülések esetén azt a számított idõtartamot, amely a felszállástól a rendeltetési repülõtér fölé való érkezésig szükséges.

Le-felszállásokat gyakorló helyi repülések esetén az elsõ felszállástól az utolsó leszállásig terjedõ idõt kell beírni.

AFIL esetén a teljes számított repülési idõt a belépõ ponttól kell számítani.

Kitérõ repülõtér/repülõterek (4-4 karakter)

Írja be a kitérõ repülõtér vagy repülõterek négy-betûs ICAO helységjelölését. Legfeljebb két kitérõ repülõtér adható meg, de egy kitérõ repülõteret meg kell adni.

Ha a kitérõ repülõtérnek nem osztottak ki helységjelölést, írjon be ZZZZ-t, és a 18. rovatban ALTN/jelölést használva adja meg a kitérõ repülõtér nevét.

18. rovat: EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

0-t (nullát) írjon be, ha semmilyen egyéb tájékoztatást nem tüntet fel ebben a rovatban.

A szükséges, vagy szükségesnek ítélt egyéb tájékoztatásokat az alább javasolt elsõbbségi sorrendben, az alábbi rövidítések használatával, törtvonalat követõen kell megadni:

RFP/Qn Alternatív repülési terv jelzése, ahol "n" helyére az alternatív FPL sorszámát kell írni, pl.: RFP/Q1

EET/ Fontos pontok és/vagy FIR határ jelölések és az ezekre számolt teljes repülési idõk, ha az ATS hatóságok ezek megadását elõírják, pl.: EET/OKI0220 vagy EET/LYBA0040 LHCC0150 LOVV0215

RIF/ Módosított rendeltetési repülõtérre vezetõ útvonaladatok, amelyet a módosított rendeltetési repülõtér négybetûs ICAO jelölése követ (a módosított rendeltetési repülõtérre történõ repülés külön útvonalengedély függvénye), pl.: RIF/TPS UR22 DOBOR B144 SW R22 UUEE

REG/ A légijármû lajstromjele, ha az eltér a 7. rovatban feltüntetett légijármû azonosító jeltõl, pl.: REG/HALCB, vagy kötelékrepülés esetén a kísérõ légijármûvek lajstromjelei

SEL/ SELCAL kód

OPR/ Az üzemben tartó neve, ha az a 7. rovatban megadott légijármû azonosító jelbõl nem egyértelmûen nyilvánvaló, pl.: OPR/AIR SERVICE

STS/ Speciális kezelés igénylése az ATS-tõl és ennek oka,

- humanitárius célú repülések: STS/HUM

- mentõrepülések: STS/HOSP

- kutató-mentõ repülések: STS/SAR

- államfõt, miniszterelnököt szállító repülések: STS/HEAD

- egyéb, állami hatóságok által kért különleges kezelés: STS/STATE

- a repülési tervhez csak az érintettek jussanak hozzá: STS/PROTECTED

- kényszerhelyzetben lévõ repülések (pl.: AFIL esetén): STS/EMER

Többszörös jelölés ugyancsak alkalmazható. Ilyen esetben az egyes jelöléseket, különálló STS után kell feltüntetni, pl.: STS/HEAD STS/PROTECTED.

STS után szükség szerint nyílt szöveg ugyancsak használható.

A speciális kezelés igénylésére vonatkozó elõírásokat lásd az I. részben.

A teljes egészében OAT repülést "STS/OAT" feltüntetésével kell jelezni.

Ha a légijármû felmentést kapott a 8,33 kHz frekvenciaosztású rádiókészülékkel való felszereltség alól, ezt "STS/EXM833"-el kell jelezni.

Az RNAV képesség alól felmentett állami légijármûveknek a felmentést "STS/NONRNAV" feltüntetésével kell jelezni.

TYP/ A légijármû(vek) típusa(i), amelyet szükség esetén a légijármûvek száma elõz meg, ha a 9. rovatban ZZZZ-t használtak, vagy kötelékrepülés esetén a kísérõ légijármûvek típusai

PER/ A légijármû teljesítményadatai, ha ennek közlését az érintett ATS hatóság külön elõírta

COM/ Kommunikációs berendezésekre vonatkozó lényeges adatok, ha a 10. rovatban Z-t használtak

DAT/ Adatkapcsolatra vonatkozó lényeges adatok, az S, H, V és M betûk egyikének, vagy több betû használatával. Pl.: DAT/S mûholdas adatkapcsolat, DAT/H rövidhullámú adatkapcsolat, DAT/V URH adatkapcsolat, DAT/M S-módú adatkapcsolat

NAV/ Navigációs berendezésekre vonatkozó lényeges adatok, ha a 10. rovatban Z-t használtak

DEP/ Az indulási repülõtér megjelölése, ha a 13. rovatban ZZZZ-t használtak, pl.: DEP/4657N02053E vagy DEP/GYOMA, illetve AFIL esetén azon ATS egység helyének ICAO kód jelölése, ahonnan a kiegészítõ repülési tervadatok beszerezhetõk

DEST/ A rendeltetési repülõtér megjelölése, ha a 16. rovatba ZZZZ-t írtak, pl.: DEST/4640N01857E vagy DEST/MADOCSA

ALTN/ Rendeltetési kitérõ repülõtér/repülõterek neve, ha a 16. rovatba ZZZZ-t írtak

RALT/ Útvonali kitérõ repülõtér/repülõterek neve(i)

CODE/ A légijármû adatcíme (hat hexadecimális karakterrel kifejezve), ha ennek feltüntetését valamely érintett FIR ATS hatósága külön elõírta

DOF/ A közlekedés dátuma, hat számjegyû (év-hó-nap) jelöléssel, pl.: DOF/941223 A közlekedés dátumának az EOBT dátuma minõsül.

RVR/ Minimálisan szükséges futópálya menti látástávolság a leszálláshoz

RMK/ Egyéb nyílt-szövegû megjegyzés. Itt kell feltüntetni esetlegesen:

- a repülés célját, pl.: gyakorló repülés, mûszaki berepülés, ejtõernyõs ugratás, fotózás, földi navigációs berendezések kalibrálása, transzparens vontatás;

- a diplomáciai és speciális engedélyek meglétét,

- az államhatár menti korlátozott légtérben tervezett repülések esetén az erre való utalást, valamint az engedélyezõ határozat számát,

- a repülés végrehajtásával kapcsolatban kért speciális tájékoztatásokat, pl.: leszállási közlemény továbbításának kérése megadott címre,

- az illetékes ATS hatóság által kért egyéb kiegészítõ tájékoztatásokat, valamint

- a légijármû vezetõje által hasznosnak ítélt bármely egyéb tájékoztatást.

Nemzetközi repülések esetén a nyílt szövegû részekhez angol nyelvet kell használni, belföldi repülések esetén a magyar nyelv használata megengedett.

Megjegyzés: Az ATS egységek által kezelt repülési tervek 18. rovata az IFPS-tõl származó alábbi kiegészítõ tájékoztatásokat is tartalmazhatja:

IFP/ERROUTOS A kért útvonal nem egyezik meg a forgalom áramlási tervvel (TOS).

IFP/ERROUTWE A kért útvonal nem egyezik meg a hétvégi útvonal felhasználási szabályokkal.

IFP/ERROUTSRS A kért útvonalleírás nem egyezik meg a szabvány útvonaltervvel (SRS).

IFP/ERROUTE A kért útvonalleírás valamilyen egyéb okból nem megfelelõ, pl. valamely útvonalszakasz a kért repülési iránnyal ellentétes.

IFP/ERRTYPE A légijármû típus valószínûleg hibásan van megadva.

IFP/ERRLEVEL A kért magasság nem megfelelõ, pl. alacsonylégtéri útvonalra a légijármû nagy magasságot töltött.

SRC/RQP A repülési tervet az IFPS RQP közleményre válaszolva küldte.

AWR/Rn A repülési terv a légijármû üzemben tartónak a CFMU terminálon keresztül módosított útvonalát tartalmazza.

IFP/NON833 A légijármû nem rendelkezik 8,33 kHz frekvenciaosztású képességgel, de az FPL-t nem lehetett visszautasítani, mert az indulási repülõtér kívül esik az IFPS zónán.

IFP/833UNKNOWN Ismeretlen 8,33 kHz frekvenciaosztású képesség, mivel az IFPS a repülési adatokat a légijármû felszállása után kapta.

ORGN/ Az IFPS-tõl kapott közlemény eredeti feladója.

19. rovat: KIEGÉSZÍTÕ TÁJÉKOZTATÁSOK

Üzemanyag

E/ után írjon be egy 4 számjegybõl álló csoportot, amely az üzemanyag mennyiségét jelzi órákban, és percekben kifejezve.

Személyek száma a fedélzeten

P/ után írja be a fedélzeten lévõ személyek összlétszámát (utasok plusz személyzet). Írja be a TBN betûket (,,to be notified" - késõbb közlendõ), ha a benyújtás idõpontjában a személyek száma nem ismert.

Vész- és mentõfelszerelések

R/ kényszerhelyzeti rádió:

X-elje (törölje) ki:

az U-t, ha 243,0 MHz UHF,

a V-t, ha 121,5 MHz VHF

az E-t, ha kényszerhelyzeti helyjeladó (ELT) nem áll rendelkezésre.

S/ mentõfelszerelések:

X-elje ki azokat, amelyek nem állnak rendelkezésre az alábbi mentõfelszerelések közül:

P - sarki

D - sivatagi

M - tengeri

J - dzsungel

J/ mentõmellények:

X-elje ki valamennyit, ha mentõmellények nincsenek a fedélzeten.

Ha mentõmellények vannak:

X-elje ki azokat a jellemzõket, amelyekkel a mentõmellények nem rendelkeznek:

L - jelzõfény

F - fluoreszkáló anyag

U - UHF rádió

V - VHF rádió

D/ csónakok:

X-elje ki a D és C jelöléseket, ha mentõcsónakok nincsenek a fedélzeten.

Ha vannak, írja be a mentõcsónakok számát, és

- írja be a befogadóképesség mezõbe a mentõcsónakokban összesen szállítható személyek számát,

- X-elje ki a C jelölést, ha a mentõcsónakok nem fedettek,

- írja be a mentõcsónakok színét.

Légijármû színe és jelzései

A/ Írja be a légijármû színét és feltûnõ jelöléseit (ha vannak ilyenek).

Megjegyzések

N/ X-elje ki az N jelölést, ha a mentõfelszerelésekre vonatkozóan egyéb megjegyzése nincs, illetve írja be a mentõfelszerelésre vonatkozó egyéb megjegyzéseit.

Légijármû parancsnoka

C/ Írja be a légijármû parancsnokának nevét.

Benyújtotta

Írja be a repülési tervet kitöltõ szerv, vagy személy nevét.

3. Az FPL ûrlap képe

III. RÉSZ

AZ ISMÉTLÕDÕ REPÜLÉSI TERV FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE

1. RPL kitöltési szabályok

1.1. Általános elõírások

Csak IFR szerint mûködõ repülések tervei vehetõk fel a listára (a Repülési Terv - FPL - formátumban a repülési szabályok I-vel vannak jelölve).

Alapértelmezés szerint valamennyi légijármû menetrendszerû járatként üzemel (a repülés típusa S-el jelölve az FPL formátumban), az ettõl eltérõ repülés típust a Q (megjegyzés) rovatban fel kell tüntetni.

Alapértelmezés szerint az RPL szerint mûködõ valamennyi légijármû A és C módú 4096 kódbeállítási lehetõséggel rendelkezõ transzponderrel van felszerelve. Az ettõl való eltérést a Q (megjegyzés) rovatban fel kell tüntetni.

A repülési terveket az indulási repülõterek ICAO helységjelöléseinek ABC sorrendje szerint, az egyes indulási repülõterek vonatkozásában pedig a számított fékoldási idõk sorrendjében tüntesse fel.

Szigorúan tartsa be az FPL ûrlapra megállapított adatszabályokat, hacsak a jelen rész 1.4. pontja errõl kifejezetten másképp nem rendelkezik.

Valamennyi óraidõ adatot UTC-ben, négy számjeggyel adjon meg.

Valamennyi számított repülési idõadatot négy számjeggyel adjon meg (órák és percek).

Az egy vagy több közbensõ leszállással járó repülések egyes szakaszaira vonatkozó adatokat külön sorba írja, azaz az egyik indulási repülõtértõl a következõ rendeltetési repülõtérig terjedõen még akkor is, ha a légijármû rádió hívójele vagy járatszáma a repülés valamennyi szakaszán változatlan marad.

Pontosan jelölje meg az új bejegyzéseket és törléseket a H rovatra megadottak szerint. A késõbbi listák a javított és hozzáadott adatokat fogják tartalmazni, a törölt repülési tervek nem fognak bennük szerepelni.

Számozza meg az oldalakat oly módon, hogy jelölje meg az oldalszámot és az összes oldalak számát.

Használjon több sort az ismétlõdõ repülési terv leírásához, ha az O és a Q rovatok számára egy sorban rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul.

1.2. Egy repülést a következõképpen kell törölni:

(1) Írjon a H rovatba mínusz jelet, és ezután írja be a törölt járat adatait;

(2) Végezzen el új bejegyzést a H rovatban + jellel megjelölve, a J rovatban tüntesse fel az utolsó járat dátumát és a törölt járat többi adatait változatlan formában írja be.

1.3. Egy repülés módosítását a következõképpen kell elvégezni:

(1) Hajtsa végre a járat törlését az 1.2. pontban leírtaknak megfelelõen; és

(2) A harmadik sorban adja meg az új repülési tervet az egyes rovatokat szükség szerint módosítva, és jelezze az érvényességi idõt az I és J rovatokban.

Megjegyzés: - Az ugyanarra a repülésre vonatkozó valamennyi bejegyzést a fent meghatározott sorrendben kell megtenni.

1.4. Utasítások az ismétlõdõ repülési tervadatok beírásához

Az A-tól Q-ig terjedõ rovatokat az alábbiak szerint töltse ki.

A ROVAT: LÉGIJÁRMÛ ÜZEMBEN TARTÓ

ÍRJA BE: a légijármû üzemben tartó nevét

B ROVAT: CÍMZETT (EK)

ÍRJA BE: azoknak az államok által kijelölt szerveknek a nevét, amelyek a repülés útvonalán lévõ FIR-ekre vagy illetékességû területekre vonatkozó ismétlõdõ repülési terveket kezelik.

C ROVAT: INDULÁSI REPÜLÕTÉR (EK)

ÍRJA BE: az indulási repülõtér(ek) helység jelölésé(i)t.

D ROVAT: DÁTUM

ÍRJA BE: mindegyik oldalra azt a dátumot (év, hó, nap) 6 számjegybõl álló csoporttal, amikor a listát benyújtják.

E ROVAT: SOROZATSZÁM

ÍRJON BE: két számból álló sorozatszámot, amelynek elsõ száma az év utolsó két számjegyét jelenti, ezután kötõjellel a jelzett évben történt benyújtás sorszámát (minden új évet 1-es sorszámmal kezdjen).

F ROVAT: OLDALSZÁM

TÜNTESSE FEL: az oldalszámot és a benyújtott összes oldal számát.

G ROVAT: KIEGÉSZÍTÕ ADATOK BESZERZÉSI HELYE

ÍRJA BE: annak az egységnek a nevét, ahol a repülési terv (FPL) 19. rovatának tartalma rendelkezésre áll, és ahonnan az késedelem nélkül beszerezhetõ.

H ROVAT: A BEJEGYZÉS TÍPUSA

ÍRJON BE: mínusz (-) jelet arra a repülési tervre, amelyet a listából törölni kíván,

ÍRJON BE: plusz (+) jelet minden olyan repülési terv elé, amelyet elsõ ízben szerepeltet a listán, és késõbbi benyújtások esetében azon repülési tervek elé, amelyek a korábbi beterjesztésen nem szerepeltek.

Megjegyzés: - Jelen rovatban nem kell megjelölni azokat a repülési terveket, amelyek az elõzõ benyújtáshoz képest változatlanok.

I ROVAT: ÉRVÉNYES ...-TÓL

ÍRJA BE: az elsõ dátumot (év, hó, nap), amelyen a repülést megkezdeni tervezik.

J ROVAT: ÉRVÉNYES ...-IG

ÍRJA BE: az elsõ dátumot, (év, hó, nap), amelyen a repülést a megadott adatok szerint befejezni tervezik, vagy

ÍRJON BE: UFN-t, ha a befejezés dátuma nem ismert.

K ROVAT: A KÖZLEKEDÉS NAPJAI

ÍRJA BE: a hét napjának megfelelõ számot a megfelelõ oszlopba;

hétfõ = 1-tõl vasárnap = 7-ig,

ÍRJON BE: 0-t azokba az oszlopokba, amely napokon a járat nem közlekedik.

L ROVAT: LÉGIJÁRMÛ AZONOSÍTÓ JELE

(az ICAO repülési terv 7. rovata)

ÍRJA BE: a légijármû azonosító jelét, amelyet a repülés során használni fognak (lásd jelen Függelék II. rész 2 pontját a kitöltési szabályra vonatkozóan).

M ROVAT: A LÉGIJÁRMÛ TÍPUSA ÉS TURBULENCIA KATEGÓRIÁJA

(az ICAO repülési terv 9. rovata)

ÍRJA BE: az ICAO Doc8643 Légijármû típus jelölésekben megadott megfelelõ ICAO jelölést;

ÍRJON BE: H, M vagy L jelölést az alábbiak szerint:

H - HEAVY (NEHÉZ), olyan légijármû típus jelzésére, amelynek engedélyezett legnagyobb felszállósúlya 136 000 kg, vagy több;

M - MEDIUM (KÖZEPES), olyan légijármû típus jelzésére, amelynek engedélyezett legnagyobb felszállósúlya 136 000 kg-nál kevesebb, azonban több, mint 7000 kg;

L - LIGHT (KÖNNYÛ), olyan légijármû típus jelzésére, amelynek engedélyezett legnagyobb felszállósúlya 7000 kg, vagy kevesebb.

N ROVAT: INDULÁSI REPÜLÕTÉR ÉS IDÕ

(az ICAO repülési terv 13. rovata)

ÍRJA BE: az indulási repülõtér helység jelölését;

ÍRJA BE: a fékoldási idõt, azaz azt a számított idõpontot, amikor a légijármû az induláshoz történõ gurulást megkezdi.

O ROVAT: ÚTVONAL

(az ICAO repülési terv 15. rovata)

(a) UTAZÓSEBESSÉG

ÍRJA BE: a tényleges önsebességet (TAS) a repülés elsõ vagy teljes szakaszára az ICAO repülési terv 15 (a) rovatának megfelelõen.

(b) UTAZÓMAGASSÁG

ÍRJA BE: a tervezett utazómagasságot az útvonal elsõ szakaszára vagy a teljes útvonalra az ICAO repülési terv 15 (b) rovatának megfelelõen.

(c) ÚTVONAL

ÍRJA BE: a teljes útvonalat az ICAO repülési terv 15 (c) rovatának megfelelõen.

P ROVAT: RENDELTETÉSI REPÜLÕTÉR ÉS TELJES SZÁMÍTOTT REPÜLÉSI IDÕ

(az ICAO repülési terv 16. rovata)

ÍRJA BE: a rendeltetési helység jelölését,

ÍRJA BE: a teljes számított repülési idõt.

Q ROVAT: MEGJEGYZÉSEK

ÍRJA BE: az illetékes ATS hatóság által megkívánt információelemeket és azokat az információkat, amelyeket az ICAO repülési terv 18. rovatában feltüntetnek, valamint mindazt, amely a repülésre vonatkozóan jelentõséggel bír a légiforgalmi szolgálatok számára.

2. Példa kitöltött RPL formanyomtatványra

 

 REPETITIVE FLIGHT PLAN LISTING

 

 A OPERATOR

 B ADRESSEE(S)

 C DEPARTURE AERODROME(S)

 D DATE

 E SERIAL

 F PAGE OF

 

 BRITISH AIRWAYS

 UK STORED FLIGHT PLAN
OFFICE EGTXZBZX
9 rue de Champagne
91205 Athismons France

 EGLL

 800305

 NO. 80-12

 3/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
+
-

 I
 
 
 
 
 
 
VALID FROM yymmdd

 J
 
 
 
 
 
 
VALID UNTIL yymmdd

 K

 L
 
 
 
 
 
AIRCRAFT
IDENTIFI-
CATION
(Item 7)

 M
 
TYPE OF
AIRCRAFT
AND
WAKE
TURBU-
LENCE
CATEGORY
(Item 9)

 N
 
 
 
 
DEPARTURE
AERODROME
AND
TIME
(Item 13)

 O

 P
 
 
 
DESTINATION AERODROME AND TOTAL ESTIMATED ELAPSED TIME (Item 16)

 Q
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARKS

 

 

 

 

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 

 

 

 

 

 CRUISING
SPEED
LEVEL
ROUTE

  
 
LEVEL

 
 
ROUTE

 

 

 

 

 +

 800401

 811031

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 BAW004

 HS21

 M

 EGLL

 0700

 N0440

 F210

 A1E UA1E DPE UA 16 MAN

 LFPG

 0045

 

 

 +

 800401

 800731

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 BAW032

 HS21

 M

 EGLL

 1800

 N0440

 F210

 A1E UA1E DPE UA 16 MAN

 LFPG

 0045

 

 

 +

 800801

 811031

 1

 0

 3

 0

 5

 0

 7

 BAW032

 HS21

 M

 EGLL

 1800

 N0440

 F210

 A1E UA1E DPE UA 16 MAN

 LFPG

 0045

 

 

 +

 800601

 800930

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7

 BAW082

 HS21

 M

 EGLL

 1805

 N0450

 F270

 A1S UA2S RBT UA3 MTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UA3 W STP PCT GL

 LLFMN

 0130

 

 

 -

 800103

 800930

 0

 0

 0

 0

 0

 6

 7

 BAW092

 B737

 M

 EGLL

 1810

 N0430

 F190

 A1E UA1E DPE UA 16 MAN

 LFPG

 0400

 CHARTERED ACFT

 

 -

 800103

 800315

 0

 0

 0

 0

 0

 6

 7

 BAW092

 B737

 M

 EGLL

 1810

 N0430

 F190

 A1E UA1E DPE UA 16 MAN

 LFPG

 0400

 CHARTERED ACFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"F." Függelék

NAPKELTE-NAPNYUGTA TÁBLÁZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 JANUÁR

 FEBRUÁR

 MÁRCIUS

 ÁPRILIS

 MÁJUS

 JÚNIUS

 

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 01

 06:32

 15:03

 06.12

 15.43

 05.25

 16.28

 04.23

 17.13

 03.28

 17.55

 02.51

 18.33

 05

 06.32

 15.07

 06.07

 15.50

 05.17

 16.34

 04.15

 17.19

 03.21

 18.01

 02.49

 18.37

 10

 06.31

 15.12

 06.00

 15.58

 05.08

 16.42

 04.05

 17.26

 03.14

 18.08

 02.47

 18.40

 15

 06.28

 15.19

 05.52

 16.05

 04.58

 16.49

 03.56

 17.33

 03.07

 18.14

 02.46

 18.43

 20

 06.25

 15.25

 05.43

 16.13

 04.48

 16.56

 03.47

 17.40

 03.01

 18.20

 02.47

 18.45

 25

 06.20

 15.33

 05.34

 16.21

 04.37

 17.03

 03.38

 17.47

 02.56

 18.26

 02.48

 18.46

 

 JÚLIUS

 AUGUSZTUS

 SZEPTEMBER

 OKTÓBER

 NOVEMBER

 DECEMBER

 

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 NK

 NNY

 01

 02.51

 18.45

 03.22

 18.19

 04.03

 17.26

 04.43

 16.25

 05.28

 15.28

 06.11

 14.56

 05

 02.53

 18.44

 03.27

 18.14

 04.08

 17.18

 04.48

 16.17

 05.34

 15.22

 06.16

 14.54

 10

 02.57

 18.42

 03.33

 18.06

 04.15

 17.08

 04.55

 16.07

 05.41

 15.15

 06.21

 14.53

 15

 03.02

 18.38

 03.40

 17.58

 04.21

 16.58

 05.03

 15.58

 05.09

 15.09

 06.25

 14.54

 20

 03.07

 18.34

 03.47

 17.49

 04.28

 16.48

 05.10

 15.48

 05.56

 15.04

 06.29

 14.55

 25

 03.13

 18.28

 03.53

 17.40

 04.35

 16.37

 05.17

 15.40

 06.03

 14.59

 06.31

 14.58

A fenti idõértékek Budapestre (472600 É 0191400 K) vonatkoznak.

Az ország északi és déli területei közötti különbséget nem kell figyelembe venni.

A keleti és nyugati területek között az idõkülönbségek az alábbi ábra alapján határozhatók meg:

"G." Függelék

MÉRTÉKEGYSÉGEK

 

 

 

 

 Mértékegység

 Megnevezés

 nemzetközi

 megengedett

 Navigációs távolságokban, helyzetjelentésekben használt nagyobb távolságok

 tengeri mérföld és tized

 kilométer és tized

 Rövidebb távolságok (pl. futópálya hosszúságok)

 méter

 méter

 Magasságok

 láb

 méter

 Vízszintes irányú sebesség, beleértve a szélsebességet

 csomó

 kilométer/óra

 Függõleges irányú sebesség

 láb/perc

 méter/másodperc

 Szélirány (le- és felszálláshoz)

 Fok (mágneses É-tól)

 fok (mágneses É-tól)

 Szélirány (általános)

 Fok (földrajzi É-tól)

 fok (földrajzi É-tól)

 Vízszintes látástávolság (beleértve a futópálya menti látástávolságot)

 kilométer, méter

 kilométer, méter

 Magasságmérõ beállítás

 hekto Pascal

 Hgmm

 Hõmérséklet

 fok (Celsius)

 fok (Celsius)

 Tömeg

 tonna, kilogramm

 tonna, kilogramm

"H." Függelék

FEDÉLZETI VÁLASZJELADÓK (TRANSZPONDER) ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. A "C" mód beállítási lehetõséggel rendelkezõ transzpondert minden esetben ilyen módban kell üzemeltetni, ha az ATS egységek kifejezetten más utasítást nem adnak.

Megjegyzés: Az ATS egységek számára megjelenített "C" módból származó magassági információ tûrése 300 láb. 300 láb, vagy ezt meghaladó eltérés esetén az ATS egységek kérhetik a "C" módú információ adásának megszüntetését. Amennyiben a transzponder mûszaki sajátosságai következtében a "C" mód kikapcsolása az "A" módú üzemet is megszakítja, erre a légijármû vezetõjének figyelmeztetnie kell az érintett ATS egységet.

2. Ha az érintett repülõtérre vonatkozóan másképp nem írják elõ, felszállás elõtt a mód/kód beállítása után a transzpondert bekapcsolt állapotba helyezni csak közvetlenül a felszállás elõtt szabad. A készüléket külön felszólítás nélkül ki kell kapcsolni, vagy készenléti helyzetbe kell kapcsolni a leszállás végrehajtása után.

Budapest/Ferihegy repülõtérrõl/re történõ üzemelés esetén az induló légijármûvek transzponderüket a forgalmi elõtérrõl történõ elguruláskor kell bekapcsolniuk és leszállás után az állóhelyre történõ begurulásig bekapcsolva kell tartaniuk!

3. GAT repülés végrehajtása közben a transzpondert folyamatosan üzemeltetni kell.

4. Amennyiben a légijármû vezetõjének az ATS nem adott egyedi kód beállítására utasítást, az alábbi kódokat kell beállítani:

Ellenõrzött légtérben történõ mûködés esetén: A/C 2000.

Ellenõrzött légtéren kívüli repülés esetén a légijármû osztályba sorolásának megfelelõen:

 

 

 Légijármû osztály

 SSR kód

 hajtómûvel felszerelt repülõgépek
(kivéve a hajtómûvel felszerelt vitorlázógépeket)

 
A/C 7000

 helikopterek

 A/C 7001

 vitorlázógépek
(beleértve a hajtómûvel felszerelt vitorlázógépeket is)

 
A/C 7002

 ballonok

 A/C 7003

5. Speciális kódok használata

a) jogellenes beavatkozás esetén állítson 7500-at, vagy a körülményektõl függõen 7700-as kényszerhelyzeti kódot,

Megjegyzés: A 7500 beállítását követõen az ATC a kód megerõsítését kéri. A válasz elmaradását az ATC úgy értelmezi, hogy nem véletlen téves kódbeállításról van szó.

b) rádióhiba esetén állítson 7600-at,

c) kényszerhelyzet esetén, ha a légijármû számára egyedi kódot jelöltek ki, tartsa meg a kiosztott kódot mindaddig, míg az ATC egyéb utasítást nem ad. Ennek ellenére a légijármû vezetõje a kényszerhelyzet jellegétõl függõen transzponderét a 7700-s kódra bármikor átállíthatja, ha ez tûnik a legmegfelelõbb eljárásnak.

Megjegyzés: Bekapcsolt állapotban a 75, 76 vagy 77-el kezdõdõ kódokra történõ átállítások a földi egységeknél riasztást okozhatnak.

6. SPI-t (speciális helyzetazonosítás) csak az ATS egységek utasítására szabad kapcsolni.

7. Fedélzeti válaszjeladó repülés közbeni meghibásodása

A légijármû-vezetõ tájékoztassa a vele rádió-összeköttetésben lévõ ATS egységet a meghibásodásról.

Ha a repülést ellenõrzött légtéren kívül, 4000'-on vagy felette hajtja végre, süllyedjen 4000' alá (kivéve, ha TIZ-ben végez helyi repülést).

A légijármû-parancsnok leszállás után intézkedjen a transzponder mielõbbi megjavításáról.

"I." Függelék

REPÜLÕTEREK ADATAI

A *-gal jelölt repülõterek hívhatók a megadott frekvencián és/vagy a 129,000 MHz frekvencián is.

 

 Vonatkozási pont

 Futópálya

 Repülõtér neve
ICAO
helység jelölés

 koordinátái
(fok/perc/mp)

 magassága
(m/láb AMSL)

 irány
(mágn.)

 méret
(m)

 
felület

 rádióállomás
frekvencia

 
postacím telefon/fax

 

 Békéscsaba LHBC

 464036É
0210938K

 90 m/295'

 090°/270°
180°/360°

 1500 x 30
800 x 200

 fû

 123,250

 5600 Békéscsaba, Gyulai út
(66) 323-411, 323-249 (66)
325-616 (fax)

 

 Budaörs LHBS

 472701É
0185908K

 126 m/413'

 090°/270°
090°/270°

 1080 x 40
980 x 60

 fû

 124,500

 1518 Budapest Pf. 114
466-5609, 466-9819
485-0977 (fax)

 

 Budapest-Ferihegy LHBP

 4726 21,58É
01915 42,51K

 151 m/495'

 132°/312°
132°/312°

 3700 x 45
3010 x 60

 beton
beton

 118,100

 1675 Budapest/Ferihegy Pf. 53

 

 Debrecen LHDC

 4729 20,10É
02136 55,10K

 109 m/358'

 030°/230°

 2500 x 40

 beton

 125,900

 4002 Debrecen Pf. 187
(52) 411-510
(52) 410-165 (fax)

 

 Dunakeszi LHDK

 473704É
0190836K

 126 m/413'

 120°/300°

 700 x 400

 fû

 129,800

 2120 Dunakeszi Pf. 12
(27) 341-790
(27) 342-703 (fax)

 

 Dunaújváros LHDV

 465343É
0185510K

 123 m/404'

 110°/290°

 950 x 60

 fû

 130,800

 2401 Dunaújváros Pf. 161
(25) 277-005
(25) 278-220 (fax)

 

 Esztergom LHEM

 474544É
0184404K

 109 m/358'

 020°/200°

 1000 x 80

 fû

 127,600

 2500 Esztergom Pf. 66
(33) 441-443
(33) 314-479 (fax)

 

 Farkashegy LHFH

 472923É
0185437K

 215 m/705'

 150°/330°

 1000 x 200

 fû

 125,600

 2092 Budakeszi Farkashegy,
Repülõtér Pf. 29
(23) 450-694 (tel./fax)

 

 Fertõszentmiklós LHFM

 4735 01,18É
01650 41,71K

 134 m/440'

 160°/340°

 985x23

 aszfalt

 124,450

 9444 Fertõszentmiklós
(99) 381-680, (99) 381-690

 

 Gödöllõ LHGD

 473425É
0191957K

 218 m/715'

 130°/310°
040°/220°

 1000 x 100
500 x 80

 fû

 118,650

 2100 Gödöllõ, Repülõtér Pf. 20
(28) 410-099
(28) 420-099 (fax)

 

 Gyöngyös-Pipishegy LHGY

 474846É
0195837K

 350 m/1148'

 140°/320°

 760 x 120

 fû

 124,900

 3201 Gyöngyös, Pf. 47
(37) 312-393 (tel./fax)

 

 Hajdúszoboszló LHHO

 472732É
0212344K

 102 m/335'

 050°/230°
090°/270°

 1000 x 250
900 x 250

 fû

 124,200

 4200 Hajdúszoboszló Repülõtér
(52) 362-673 (tel./fax)

 

 Hármashatár-hegy LHHH

 473307É
0185832K

 296 m/971'

 130°/310°

 1000 x 100

 fû

 120,300

 1028 Budapest, Arad u. 9.
Hármashatárhegyi repülõtér
376-5110 (tel./fax)

 

 Jakabszállás LHJS

 464452É
0193619K

 111 m/364'

 140°/320°

 800 x 30

 fû

 125,200

 6078 Jakabszállás, Repülõtér Pf. 8
(76) 382-177 (tel.)

 

 Kaposvár LHKV

 462400É
0174400K

 156 m/512'

 170°/350°
170°/350°
100°/280°

 620 x 18
1200 x 150
800 x 200

 beton

 

 7400 Kaposvár Pf. 127
(82) 313-140
(82) 315-327 (fax)

 

 Kecel LHKC (HEL)

 463210É
0191430K

 103 m/338'

 

 42 x 50/
10 x 10

 beton

 135,700

 6237 Kecel, Rákóczi F. u. Ipartelep
(78) 321-199 (tel.)

 

 Kecskemét* LHKE (MIL)

 465503É
0194457K

 113,7 m/379'

 120°/300°

 2560 x 60

 beton

 135,750

 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ
Harcászati Repülõezred
6004 Kecskemét Pf. 320
(76) 510-800/25-38
(76) 510-821/fax

 

 Kecskéd LHKD

 473053É
0181936K

 174 m/571'

 154°/334°
023°/203°

 1200 x 50
1000 x 50

 fû

 120,600

 2801 Tatabánya Pf. 1267
(34) 360-365 (tel/fax)

 

 Kiskunfélegyháza LHKH

 464406É
0195305K

 97 m/318'

 100°/280°
170°/350°

 800 x 160
600 x 140

 fû

 118,850

 6100 Kiskunfélegyháza Pf. 12
(76) 466-057 (76) 466-601 (fax)

 

 Miskolc LHMC

 480816É
0204734K

 119 m/390'

 130°/310°
160°/340°

  850 x 100
800 x 100

 fû

 132,200

 3526 Miskolc, Repülõtéri u. 7.
(46) 325-254 325-256
(46) 325-271 (fax)

 

 Nyíregyháza LHNY

 475856É
021415K

 103 m/338'

 180°/360°
180°/360°

 1000 x 20
1000 x 60

 aszfalt

 127,600

 4400 Nyíregyháza, Repülõtér 1.
(42) 430-136, 430-205,
(42) 430-202 (fax)

 

 Õcsény LHOY

 461843É
0184547K

 88 m/289'

 170°/350°

 1600 x 300

 fû

 127,900

 7143 Õcsény Repülõtér
(74) 496-264 (tel./fax)

 

 Pápa* LHPA (MIL)

 472150É
0173002K

 145 m/476'

 159°/339°
159°/339°

 2400 x 60
2300 x 100

 beton

 131,250

 HM 47. Pápa Harcászati
Repülõezred
8501 Pápa Pf. 35
(89) 324-011/82-77
(89) 324-011/89-00 (fax)

 

 Pécs/Pogány LHPP

 455928É
0181429K

 201 m/659'

 1G0°/340°

 1530 x 45

 fû

 126,900

 7666 Pogány Repülõtér
(72) 447-016
(72) 450-619 (fax)

 

 Pér LHPR

 473735É
0174824K

 103 m/338'

 120°/300°
030°/210°

 2700 x 400
700 x 800

 fû

 129,900

 9099 Pér Repülõtér
(96) 476-016
(96) 472-913 (fax)

 

 Sármellék LHSM

 4641 10,85É
01709 32,56K

 125 m/410'

 170°/350°

 2500 x 60

 beton

 127,600

 8391 Sármellék, Pf. 4
(83) 355-551, 354-906,
(83) 355-500 (fax)

 

 Siófok-Kiliti LHSK

 4651 29,13É
01805 44,29K

 127 m/416'

 150°/330°

 2500 x 50

 fû

 125,800

 8600 Siófok-Kiliti, Repülõtér
(84) 322-655
(84) 322-101 (fax)

 

 Szeged LHUD

 4614 54,97É
02005 26,43K

 80 m/262'

 180°/360°
090°/270°

 1500 x 50
1200 x 50

 fû

 122,800

 6728 Szeged, Bajai út
Repülõtér
(62) 466-585, 466-205,
(62) 491-670 (fax)

 

 Szentes LHSZ

 463642É
0201659K

 90 m/295'

 150°/330°

 750 x 150

 fû

 123,950

 6600 Szentes, Csongrádi u. 8.
Pf. 217
(63) 380-436
(63) 312-504 (fax)

 

 Szentkirályszabadja* LHSA (MIL)

 470440É
0175806K

 280 m/919'

 158°/338°
158°/338°

 2000 x 60
1700 x 50

 aszfalt

 127,000

 MH 87. Bakony
Harcihelikopter Ezred
8202 Szentkirályszabadja Pf. 16
(88) 543-099/23-94
(88) 543-099/23-08/fax
(88) 543-031/fax

 

 Szolnok* LHSN (MIL)

 470722É
0201407K

 89 m/296'

 022°/202°
020°/202°

 1980 x 70
2000 x 100

 beton

 130,250

 MH 89. Szolnok
Vegyes Szállítórepülõ Ezred
5008 Szolnok Pf. 5
(56) 379-422/56-04/tel/fax
(56) 379-422/54-74; 55-69/fax
(56) 412-083/fax

 

 Szolnok-Szandaszõlõs LHSS

 470838É
0201130K

 85 m/279'

 010°/190°

 1050 x 200

 fû

 134,300

 5001 Szolnok, Baross u. 20. Pf. 70
(56) 372-181, 343-760
(56) 343-761 (fax)

 

 Szombathely LHSY

 471634É
0163732K

 223 m/732'

 160°/340°

 1600 x 500

 fû

 119,700

 9701 Szombathely Pf. 387
(94) 349-310, (94) 329-162

 

 Taszár* LHTA (MIL)

 462335É
0175503K

 155,6 m/518'

 162°/342°

 2500 x 70

 beton
(nem üz.)

 132,050

 MH Kapos Bázisrepülõtér
7261 Taszár Pf. 3
(82) 412-351/41-91
(82) 413-351/43-23/fax

 

 

 

 

 1162°/342°

 2500 x 60

 beton
(üzemelõ)

 123,00
130,625
120,825

 

 

 

 

 

 162°/342°

 2500 x 80

 fû
(nem üz.)

 

 

 

"J." Függelék

LÉGIJÁRMÛVEK OSZTÁLYOZÁSA

Megjegyzés: A motoros vitorlázó és motoros sárkány levegõnél nehezebb, hajtómûvel felszerelt repülõgépnek minõsül.

"K." Függelék

AFIS EGYSÉGGEL RENDELKEZÕ REPÜLÕTEREKEN TÖRTÉNÕ MÛKÖDÉS SZABÁLYAI

1. AFIS

1.1. A Magyar Köztársaság egyes nem ellenõrzött repülõterein repülõtéri repüléstájékoztató szolgálatot (Aerodrome Flight Information Service - AFIS) nyújtanak. A szolgálatot ún. AFIS egységek nyújtják.

1.2. Az AFIS egységek a légijármûvek számára ismert forgalomra, meteorológiai viszonyokra és repülõtéri állapotokra vonatkozó tájékoztatásokat adnak. Légiforgalmi irányítói engedélyeket nem adnak.

1.3. Az AFIS egységek rádió-távbeszélõ hívójele a repülõtér nevébõl és az ezt követõ "INFO" szóból áll.

1.4. A repülések biztonságos és hatékony végrehajtása érdekében, az AFIS egységek tájékoztatásokat és javaslatokat adnak:

- a repülõtéri forgalom és a repülõtér kijelölt légterében mûködõ légijármûvek számára;

- mûszer szerinti megközelítést végrehajtó légijármûvek számára (azokon a repülõtereken, ahol mûszer szerinti megközelítési eljárásokat kidolgoztak).

1.5. Az AFIS egységek a fenti légijármûvek számára riasztószolgálatot is nyújtanak.

1.6. Az AFIS egységeknek ugyancsak feladatuk az ATC engedélyek beszerzése, és ezek továbbítása az érintett légijármûvek számára, ha az induló légijármû felszállás után a repülõteret elhagyva, ellenõrzött légtérben tervezi repülését folytatni.

1.7. Azokon a repülõtereken, ahol mûszer szerinti megközelítési eljárások végrehajtása is lehetséges, az AFIS egység az érkezõ VFR légijármûvet a kijelölt belépési pontnál várakoztathatja, ha ez egy mûszer szerinti megközelítést végrehajtó IFR légijármû biztonsága érdekében szükséges.

2. Javasolt futópálya

Az AFIS egységek a felszállni, vagy leszállni készülõ légijármûvek számára meghatározott futópályát javasolnak.

A "JAVASOLT FUTÓPÁLYA" (SUGGESTED RUNWAY) kifejezés azt a futópályát jelöli, amelyet az AFIS egység a legmegfelelõbbnek tart az érintett légijármû számára, figyelembe véve a talajszelet, a futópálya hosszát, a megközelítési navigációs berendezéseket, valamint a forgalmi helyzetet. Általában azt a futópályát javasolják, amely a széliránynak a legjobban megfelelõ. Elõfordulhat azonban, hogy a forgalmi helyzetet és a rendelkezésre álló megközelítési berendezéseket figyelembe véve, ettõl eltérõ pálya használatát javasolják. A légijármû vezetõje azonban nem mentesül azon felelõssége alól, hogy eldöntse, a javasolt futópálya minden vonatkozásban megfelel-e a biztonságos üzemelés követelményeinek, figyelembe véve légijármûvének technikai jellemzõit. Ha az érintett légijármû vezetõje a légijármû jellemzõi miatt a javasolt futópályát elfogadni nem tudja, errõl amilyen hamar csak lehetséges - tájékoztassa az AFIS egységet.

3. Induló légijármûvek számára adott tájékoztatások

Az elõtéren: javasolt futópálya, talajszél, légnyomás, és lényeges helyi forgalomra vonatkozó tájékoztatást adnak.

A futópálya várópontján: a légijármû "felszállásra kész" bejelentését követõen a légijármû "ISMERT FORGALOM NINCS" (NO REPORTED TRAFFIC) tájékoztatást, vagy ismert forgalomra vonatkozó tájékoztatást kap. Ha a korábban ismertetett okok miatt a légijármû részére ATC engedély közvetítésére van szükség, az ATC engedélyt legkésõbb ennél a pontnál továbbítják. Az ATC engedély továbbítására az "ATC ENGEDÉLYEZI ÖNNEK..." (ATC CLEARS YOU TO...) kifejezést használják.

A futópályára történõ kiguruláskor: a "PÁLYA SZABAD" (RUNWAY FREE), kifejezéssel tájékoztatja az AFIS egység a légijármûvet a felszállás végrehajthatóságáról, vagy ismert forgalomra vonatkozó tájékoztatást ad, ha ez korábban nem volt lehetséges.

Felszállás után: frekvenciaváltásra történõ felszólítás, ha ez szükséges.

4. Leszálló légijármûvek számára adott tájékoztatások

A rádióösszeköttetés elsõ ízben történõ felvételekor: javasolt futópálya, forgalmi tájékoztatás, meteorológiai tájékoztatás és futópálya állapotok (az AFIS egység javasolhatja az érkezõ VFR légijármûnek, hogy kijelölt pont felett várakozzon).

A hosszúfalon, alapfalon vagy végsõ egyenesen: "PÁLYA SZABAD" (RUNWAY FREE), vagy a futópályán, vagy annak közelében mozgó egyéb légijármûvekrõl, akadályokról stb. szóló tájékoztatás.

Leszállás után a futópályán: ha szükséges, gurulással kapcsolatos információk megadása.

Begurulás közben: Parkolásra vonatkozó információk, ha szükséges.

5. Induló, illetve érkezõ légijármûvektõl megkívánt jelentések

Annak érdekében, hogy az AFIS egység folyamatosan ismerje a forgalmi helyzetet és, hogy korrekt és folyamatos tájékoztatást tudjon adni valamennyi légijármû számára, szükséges, hogy minden légijármû a szükséges mértékben jelentse be szándékait és repülési manõvereit, pl.:

Induló légijármûvek:

- felszálláshoz történõ gurulási szándék;

- használandó futópálya;

- felszállás utáni útvonal;

- felszállásra kész jelentés;

- kigurulás a futópályára;

- bármely egyéb szándék vagy manõver, amely egyéb légijármûvek forgalmát befolyásolhatja.

Érkezõ légijármûvek:

- helyzete, magassága és érkezésének számított idõpontja a kijelölt belépõ pontra, vagy a repülõtérre;

- IFR repülés esetén a kért futópálya és a megközelítési eljárás;

- jobb forgalmi körbe történõ belépési szándék, ha a repülési szabályok szerint bal iskolakörrel kellene a megközelítést és leszállást végrehajtani;

- várakozás megkezdése vagy befejezése;

- mûszer szerinti megközelítési eljárás megkezdése, vagy belépés a forgalmi körbe;

- fontos pontok keresztezése, pl. a távoli irányadó átrepülése a mûszer szerinti megközelítés során;

- alapfalra, vagy végsõ egyenesre történõ fordulás;

- gurulás az elõtérre, vagy a parkolóhelyre leszállás után;

- megszakított megközelítés;

- egyéb, más szándék vagy manõver, amely más légijármûvek mûködését befolyásolhatja.

6. A repülõtér légterét átrepülõ légijármûvek

Annak a légijármûnek, amely egy forgalmi tájékoztató körzetet (TIZ) leszállási szándék nélkül átrepülni kíván, az alábbiakról kell tájékoztatnia a repülõtéri AFIS egységet a légtér határának átrepülése elõtt:

- helyzet és magasság;

- útvonal, illetve a légtér átrepülésének szándéka;

- számított belépési idõ, illetve a repülõtér vagy kijelölt navigációs berendezés feletti átrepülés tényleges idõpontja.

Az érintett légtér átrepülése során a bejelentett magasságot, vagy útvonalat megváltoztatni csak az AFIS egység elõzetes tájékoztatása és annak nyugtázása után szabad.

Az átrepülõ légijármû számára az AFIS egység következõ tájékoztatásokat nyújtja:

- forgalmi tájékoztatás, lényeges helyi forgalom;

- bármely egyéb, a légijármû számára fontosnak ítélt tájékoztatás.

Az átrepülés bejelentésével továbbított repülési tervadatokból nem következik, hogy a légijármû számára ezt követõen a rendeltetési repülõtéren történõ leszállásig automatikusan riasztószolgálatot biztosítanak.

7. A "PÁLYA SZABAD" kifejezés használata

A "PÁLYA SZABAD" kifejezést akkor továbbítják az induló vagy leszálló légijármû számára, ha más légijármû nem tartózkodik a futópályán, vagy nem várakozik, vagy gurul a futópálya szélétõl számított 50 m távolságon belül (illetve 30 m távolságon belül, ha a futópálya hossza a 900 m-t nem haladja meg).

8. Légijármûvek gurulása

Ha egy légijármû a repülõtér területén felszállással vagy leszállással kapcsolatban nem álló gurulást kíván végrehajtani, szándékát jelentse be az AFIS egységnek, amely szükség szerint lényeges forgalomról szóló tájékoztatást ad.

9. Várakozás kigurulás elõtt

A felszálláshoz történõ kigurulás elõtti várakozást a kijelölt váróponton kell végrehajtani, ha ilyet kijelöltek. Ha kijelölt várópont nincs, az AFIS egységtõl információt kell kérni a várakozás helyére vonatkozóan.

10. Légijármû-vezetõk közötti közleményváltások

Ha az AFIS egység elõnyösnek ítéli, felkérheti az érintett légijármûvek vezetõit, hogy közvetlenül tájékoztassák egymást, illetve egymás között koordinálják repülési mûveleteiket az összeütközések megelõzése érdekében. Ilyen közvetlen rádió-összeköttetést a légijármûvek vezetõi is kezdeményezhetnek.

11. Fény- és pirotechnikai jelzések

Az AFIS egység, ha egyéb módon nem lehetséges, egy légijármû számára fény- vagy pirotechnikai eszközök segítségével is adhat tájékoztatást.

A szaggatott vörös fényjelek, vagy vörös rakéta valamilyen veszélyrõl történõ figyelmeztetésül szolgálnak a légijármû vezetõje számára.

Az ilyen jelzések egyike sem jelent irányítói engedélyt vagy utasítást.

"L." Függelék

VFR ELJÁRÁSOK A FERIHEGYI REPÜLÕTÉRI IRÁNYÍTÓ KÖRZETBEN ÉS BUDAPEST TMA-BAN

Megjegyzés: A ferihegyi repülõtéri irányító körzet (CTR) és Budapest TMA leírását a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet 2. sz. melléklete, és az 1 : 500 000 léptékû légiforgalmi térkép tartalmazza.

1. VFR eljárások a ferihegyi CTR-ben

1.1. Általános elõírások

1.1.1. Idõjárási minimum:

- látástávolság 5 km;

- felhõalap 1500 láb (450 m).

Megjegyzés:

a) A CTR-ben a "Légiforgalmi irányító szolgálat ellátásának szabályai" címû elõírás 2. sz. melléklet IV. rész 17. pontja alapján különleges VFR repülések engedélyezhetõk, amennyiben a látástávolság legalább 1,5 km.

b) Helikopterek különleges VFR repülése engedélyezhetõ, amennyiben a vízszintes látás legalább 750 m, azzal a feltétellel, hogy azok olyan sebességgel repülnek, amely lehetõvé teszi, hogy az akadályokat kellõ idõben észleljék, az összeütközés elkerülése érdekében.

1.1.2. A CTR-ben hajtómû nélküli légijármûvek repülése tilos.

1.1.3. A CTR-ben kijelölt végsõ megközelítési területre csak a ferihegyi repülõtérre történõ leszállás, vagy speciális repülõ feladat végrehajtása esetén lehet berepülni. A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtására kiadott 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 22. §-ának (2) bekezdése alapján a repülõtér közvetlen környezetében (végsõ megközelítési területén belül) légijármû rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely nem létesíthetõ.

A végsõ megközelítési területet a földfelszíntõl 2000' (600 m) AMSL magasságig tart és az alábbi koordinátákat összekötõ vonalak határolják:

473358 É 0191018 K - 472918 É 0191418 K

472528 É 0192012 K - 472204 É 0193042 K

471620 É 0192300 K - 472336 É 0191600 K

472624 É 0191145 K - 472924 É 0190309 K

473358 É 0191018 K

Speciális repülõ feladatnak minõsülnek: az állam- és vagyonvédelemmel, kutatással és mentéssel, valamint a sürgõs betegszállítással kapcsolatos repülések, továbbá a munkarepülések (pl.: navigációs berendezések légi ellenõrzése, mezõgazdasági-, erdõ- és vízgazdálkodási repülések, vezeték ellenõrzés, teheremelés). A taxi és utasrepültetések, valamint transzparens vontatások nem minõsülnek speciális repülõ feladatnak.

1.2. A repülések végrehajtása

1.2.1. A nem ellenõrzött légtérbõl belépni szándékozó légijármûveknek fel kell venniük a rádió-összeköttetést a TWR-rel (118,1 MHz) a CTR határ átrepülése elõtt, és engedélyt kell kérniük a belépésre.

1.2.1.1. A belépést kijelölt belépõ pontok felett kell végrehajtani.

1.3. Megközelítési eljárás a ferihegyi repülõtéren

1.3.1. A belépõ pont engedélyezett átrepülése után közeledjen a TWR utasítása szerint és:

- lépjen be a kijelölt várakozási légtérbe; vagy

- hajtsa végre a megközelítést és leszállást.

Várakozás: Maximum 1500 láb (450 m) tengerszint feletti magasságon.

1.3.2. Leszállás

1.3.2.1. A leszállást a futópályákra, valamint 7000 kg-nál könnyebb repülõgépek esetében az A3-A4-A5 és B2 gurulóút szakaszokra is végre lehet hajtani.

1.3.2.2. A leszállás helyét a repülõtéri irányító torony a rádió-összeköttetés felvételekor közli. A leszállás helyének kijelölésekor a TWR figyelembe veszi a futópályák kijelölésére vonatkozó elõírásokat.

Megjegyzés: A helikopter leszállóhely a 13R/31L futópályától DNy-ra, az "A" és "B" gurulóutak között található.

1.3.3. Rádió-összeköttetés megszakadásakor követendõ eljárás

Közeledjen az engedély szerint, és ha nem kapott leszállási engedélyt, a kijelölt várakozási légtérben várakozzon 5 percet és hajtsa végre a leszállást a használatos futópályára.

Rádió-összeköttetés megszakadása esetén a TWR meg fogja kísérelni az engedélyek, illetve utasítások továbbítását az "A." Függelékben szereplõ fényjelek segítségével.

1.3.4. Földi mozgás

Ha a TWR más utasítást nem ad, a gurulást a "FOLLOW ME" beállító gépkocsi utasítása szerint kell végrehajtani.

1.4. Induló légijármûvek

1.4.1. Induló légijármûvek a felszállást az 1.3.2. pontban megadott leszállóhelyekrõl hajthatják végre.

1.4.2. Indulási eljárások

Hagyja el a CTR-t a TWR által adott útvonalengedély szerint.

1.4.3. Rádió-összeköttetés megszakadásakor követendõ eljárás

a) ha a felszállás elõtt szakad meg a rádió-összeköttetés, felszállni tilos;

b) ha felszállás után szakad meg a rádió-összeköttetés, folytassa a repülést és járjon el jelen szabályzat 2. Fejezetében leírt, a rádió-összeköttetés elvesztése esetén követendõ szabványeljárások szerint.

2. VFR eljárások Budapest TMA-ban

2.1. Általános elõírás

2.1.1. A TMA-ban végrehajtandó gyakorló- és munkarepülésekhez, valamint ejtõernyõs ugratás végzéséhez Budapest ATS Központ (tel: (061) 296-9122) elõzetes hozzájárulása szükséges.

2.2. Belépési eljárás

2.2.1. Budapest TMA alatt lévõ repülõterekrõl történõ felszállás esetén a repülõtér forgalmi körének elhagyásakor a légijármûnek fel kell vennie a rádió-összeköttetést Budapest ATS Központ APP szektorával.

2.3. Repülési magasságok

A légijármûvek repülési magasságának ellenõrzése az átváltási magasságon, vagy az alatt végrehajtott repülések esetén lábban kifejezett tengerszint feletti magasságok szerint, a legalacsonyabb használható repülési szinten, vagy a fölött végrehajtott repülések esetében pedig repülési szintek szerint történik.

Az átváltási rétegben utazómagasságot nem jelölnek ki.

A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendeletben a vitorlázó légterekben használható magasságok szigorú betartása rendkívül fontos, tekintettel arra, hogy az ATC a légterek és az általa kezelt IFR légijármûvek között 500 láb (150 m) függõleges elkülönítést biztosít.

3. Ejtõernyõs ugrások Gödöllõ repülõtéren

3.1. 1500 láb (450 m) tengerszint feletti magasságot meghaladó magasságokon történõ ejtõernyõs ugratás végzéséhez az ATC elõzetes engedélye szükséges.

3.2. A légijármûvek 1500 láb (450 m) tengerszint feletti magasság felett csak az ATC-vel tartott folyamatos rádió-összeköttetés fenntartása mellett és rádión kapott egyedi engedélyeknek megfelelõen üzemelhetnek.

3.3. 1500 láb (450 m) tengerszint feletti magasság feletti repülés csak ejtõernyõs ugratás céljából hajtható végre.

3.4. A repülések magasságának ellenõrzése az ATC által tengerszint feletti magasságok, vagy repülési szintek szerint történik.

"M." Függelék

RÁDIÓ-ÖSSZEKÖTTETÉS ELVESZTÉSE

1. Általános eljárások

Ha egy légijármû nem képes összeköttetést létesíteni valamely ATS szektorral a kijelölt frekvencián, a beállított frekvencia ellenõrzése után ellenõrizze, hogy rádióberendezése megfelelõen mûködik-e.

Megjegyzés: A vevõkészülék mûködése az egyéb rádió-közleményváltások vagy folyamatos rádióadások (VOLMET, ATIS) figyelésével ellenõrizhetõ.

Ha a rádiókészülék adó és vevõ egységei megfelelõen mûködnek, az érintett ATS frekvencián mûködõ egyéb légijármûveket fel kell kérni, hogy közvetítsenek a légijármû és az érintett ATS egység között, ha pl.: a földrajzi viszonyok akadályozzák az összeköttetés felvételét.

Ha ez az eljárás sikertelen, a légijármû próbáljon meg összeköttetést létesíteni az érintett ATS egység egyéb szektorai által használt frekvenciákon, és kérje fel azokat a közlemény továbbítására. Ha a kísérlet eredménytelen, próbálja meg a rádió-összeköttetés felvételét egyéb ATS egységgel.

Ha az érintett ATS szektor másodlagos frekvenciával is rendelkezik, a légijármû elõször próbáljon meg összeköttetést létesíteni az érintett szektorral a másodlagos frekvencián.

Ha a fedélzeti rádióvevõ és/vagy adóberendezés meghibásodott, és a légijármû transzponderrel rendelkezik, megfelelõ kód beállításával jelezze a rádióhibát.

2. Vevõkészülék meghibásodása

Ha egy légijármû állomás vevõkészülék hiba miatt nem tud összeköttetést létesíteni, a "TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE" (VAKADÁS VEVÕKÉSZÜLÉK HIBA MIATT) kifejezést követõen továbbítson jelentéseket a használatos frekvencián a tervezett idõpontokban, illetve földrajzi helyeken. A közlemény leadása után azt teljes terjedelmében meg kell ismételni, és közölni kell a következõ adás tervezett idõpontját.

"N." Függelék

VULKÁNI TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ KÜLÖNLEGES LÉGIJELENTÉS (VAR) ÛRLAP

MODEL VAR: to be used for post-flight reporting

"O." Függelék

LÉGIFORGALMI ESEMÉNY JELENTÉS ÛRLAP

1. Az ûrlap képe

2. A Légiforgalmi Esemény Jelentés Ûrlap kitöltése

Megjegyzés: Az elõzetesen rádión leadott jelentések tartalmazzák a formanyomtatvány satírozott részeiben feltüntetett elemeket!

2.1. Rovatok

A - A jelentést tevõ légijármû azonosító jele.

B - Az esemény típusa.

Megjegyzés: Az AIRPROX jelentést azonnal adják le rádión.

C - Az esemény leírása.

C1 - Dátum/idõpont (UTC-ben), és

- helyzet (irányszög és távolság) valamely navigációs berendezéstõl, vagy földrajzi szélesség/hosszúság.

C2 - A jelentést tevõ légijármûre vonatkozó tájékoztatások leírása, pl.: C2 c)-nél: FL 350/1013 hPa, vagy 2500 ft/QNH 1007 hPa, vagy 1200 ft QFE 998 hPa, valamint a megfelelõ rovatok kipipálása: ().

C3 - A másik, az eseményben érintett légijármûrõl szóló tájékoztatások leírása, valamint a megfelelõ rovatok kipipálása: ().

C4 - A légijármûvek közötti legkisebb vízszintes/függõleges távolság.

C5 - A repülés meteorológiai körülményei.

C6 - Bármely egyéb, a légijármû parancsnoka által fontosnak ítélt tájékoztatás leírása. Szükség szerint további külön lapok használhatók az esemény leírására. A légijármûvek helyzeteinek megjelöléséhez a mellékelt ábrák felhasználhatók.

D - Minden egyéb más tájékoztatás.

D1 - A jelentõ légijármûre vonatkozó egyéb tájékoztatások pl.: D1 f)-nél, az ATS egység állami hovatartozása, a dátum és az idõpont UTC-ben.

D1 g)-nél, a jelentés kitöltési dátuma és idõpontja UTC-ben.

D2 - A jelentést tevõ személy beosztása, címe és aláírása.

D3 - A jelentést vevõ személy beosztása és aláírása.

E - Az érintett ATS egység kiegészítõ tájékoztatásai.

E1 - A jelentés vételének módja.

E2 - Az ATS egység tevékenységének leírása, beleértve a nyújtott szolgálatot, a rádiófrekvenciát, a kijelölt SSR kódok, magasságmérõ beállítás és a kiadott engedély. Az eseményt radaron/szabad szemmel észlelték, a légijármû fedélzeti rendszere/ATS figyelmeztetést adott, és az erre történõ érdeklõdésre kapott magyarázat leírása.

Használja a mellékelt ábrát a légijármûvek helyzetének jelzésére és szükség szerint csatoljon további lapokat az esemény leírásához.

"P." Függelék

ACAS IMPLEMENTATION MONITORING PILOT REPORT FORM

(Fill in blanks/Circle correct answers)

"Q." Függelék

MEGHATÁROZÁSOK

Megjegyzés: A jelen melléklet szövegében a "szolgálat" kifejezés mindvégig funkciók, vagy nyújtott szolgáltatás megjelölésére vonatkozó elvont fogalmat, míg az "egység" kifejezés egy szolgálatot ellátó kollektív testületet jelent.

A jelen melléklet szövegében használt kifejezések jelentése a következõ:

1. ACK közlemény - ACK message

Közlemény elfogadását jelzõ válaszközlemény, amelyet az Eurocontrol IFPS egysége továbbít a számára eljuttatott közlemény feladójának.

2. AFIL

Levegõbõl benyújtott repülési terv jelölésére használt rövidítés.

3. AIP

Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány jelölésére használt rövidítés.

4. AIS

Légiforgalmi tájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés.

5. AIS egység - AIS unit

Meghatározását lásd a "Légiforgalmi tájékoztató szolgálati egység" alatt.

6. AMC

A Légtérgazdálkodó Csoport jelölésére használt rövidítés.

7. AMSL

Közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használatos rövidítés.

8. ATS egység - ATS unit

Meghatározását lásd a "Légiforgalmi szolgálati egység" alatt.

9. ATS útvonal - ATS route

A forgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg.

1. Megjegyzés: az ATS útvonal kifejezést a tanácsadói útvonal, az ellenõrzött vagy nem-ellenõrzött útvonal, érkezési vagy indulási útvonal stb. jelzésére felváltva használják.

2. Megjegyzés: egy ATS útvonalat az ATS útvonal nevével, a fontos pontoktól (út-pontok), illetve ezekre tartó útiránnyal, a fontos pontok közötti távolsággal, jelentési kötelezettséggel és az illetékes légügyi hatóságok által megállapított legkisebb biztonságos repülési magassággal határoznak meg.

10. Államhatár menti korlátozott légtér

A Magyar Köztársaság határa mentén a magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben meghatározott 10 km-es mélységben kijelölt sáv. A benne folyó repülésekre külön elõírások vonatkoznak.

11. Állami légijármû - State aircraft

Honvédelmi, vagy rendvédelmi célokat szolgáló légijármû.

12. Általános célú repülés - General aviation

A kereskedelmi és munkarepülések körébe nem tartozó valamennyi, polgári légijármûvel végzett repülés.

13. Általános légiforgalom (GAT) - General air traffic (GAT)

Az állami polgári légügyi hatóságok által kiadott szabályoknak és eljárásoknak megfelelõen végrehajtott, a polgári ATC szervezet által irányított, vagy annak fennhatósága alá tartozó repülések.

14. Belépési/belépõ pont - Entry point

Navigációs berendezéssel vagy fontos ponttal meghatározott elsõ jelentõpont, amely fölött a légijármû átrepül, vagy várható, hogy át fog repülni valamely repüléstájékoztató körzet, vagy irányítói körzetbe történõ belépésekor.

15. Belföldi repülés - Domestic flight

Államhatárt nem keresztezõ repülés, függetlenül attól, hogy magyar, vagy idegen lajstromjelû légijármûvel hajtják végre.

16. Benyújtott repülési terv - Filed flight plan

A repülési terv, ahogyan azt a légijármû vezetõje, vagy kijelölt képviselõje benyújtotta egy ATS egységnél, minden esetleges késõbbi módosítás nélkül.

17. Bevezetõ irányító egység - Approach control office

Egy vagy több repülõtér érkezõ, vagy induló ellenõrzött forgalma számára, légiforgalmi irányító szolgálat ellátása céljából létesített egység.

18. Bevezetõ irányító szolgálat - Approach control service

Érkezõ vagy induló ellenõrzött forgalom részére nyújtott légiforgalmi irányító szolgálat.

19. Budapest FIR

A Magyar Köztársaság államhatára által körbezárt terület, amely a földfelszíntõl a légiközlekedésre igénybe vehetõ legnagyobb magasságig terjed.

20. Elkülönítés - Separation

Légijármûvek, magasságok vagy repülési útvonalak közötti térköz.

21. Ellenõrzött légtér - Controlled airspace

Meghatározott kiterjedésû légtér, amelyen belül a repülések részére a légtér osztályba sorolásának megfelelõ légiforgalmi irányító szolgálatot biztosítanak.

Megjegyzés: Az ellenõrzött légtér gyûjtõfogalom, amely az A, B, C, D és E osztályú ATS légtereket foglalja magába.

22. Ellenõrzött repülés - Controlled flight

Bármilyen repülés, amelynek mûködése légiforgalmi irányítói engedély függvénye.

23. Ellenõrzött repülõtér - Controlled aerodrome

Olyan repülõtér, ahol a repülõtéri forgalom részére légiforgalmi irányító szolgálatot nyújtanak.

Megjegyzés: Az "ellenõrzött repülõtér" kifejezés azt jelenti, hogy a repülõtéri forgalom számára légiforgalmi irányító szolgálatot nyújtanak, de nem jelenti szükségszerûen, hogy ott repülõtéri irányító körzetet létesítenek.

24. Elõírt navigációs pontosság (RNP) - Required navigational performance (RNP)

Egy meghatározott légtérben történõ repülés végrehajtásához szükséges navigációs/útvonaltartás pontossági szint.

25. Elõtér - Apron

Szárazföldi repülõtéren a légijármûvek kiszolgálására, utasok ki- és beszállítására, posta vagy áru ki- és berakására, üzemanyag-felvételre, parkolásra, vagy karbantartásra kijelölt terület.

26. Elõtérügyeleti szolgálat - Apron management service

Az elõtéri tevékenység, valamint a légijármûvek és jármûvek elõtéri mozgásának szabályozására és ellenõrzésére biztosított szolgálat.

27. Elsõdleges (légtérellenõrzõ) radar (PSR) - Primary surveillance radar (PSR)

Visszavert rádiójeleket használó radar-rendszer.

28. Engedélyhatár - Clearance limit

Az a pont, ameddig egy légijármûnek légiforgalmi irányítói engedélyt adtak.

29. EOBT

Számított fékoldási idõ jelölésére használatos rövidítés.

30. Érvényes repülési terv - Current flight plan

Az a repülési terv, amely a késõbbi engedélyekbõl eredõ módosításokat is magába foglalja - ha vannak ilyenek.

31. Fedélzeti válaszjeladó - Transponder

Meghatározását lásd a "Transzponder" címszó alatt.

32. Felelõs légiforgalmi szolgálati egység

Idõszakosan korlátozott légtérben a légiforgalmi szolgálatok biztosításáért az üzemidõ alatt átmenetileg felelõs egység.

33. FL (F)

Repülési szint jelzésére használatos rövidítés.

34. Fontos pont - Significant point

Meghatározott földrajzi hely, amelyet valamely ATS útvonal, vagy egy légijármû repülési útvonalának meghatározásához, valamint egyéb navigációs és ATS célokra használnak.

35. Forgalmi tájékoztatás - Traffic information

Légiforgalmi szolgálati egység által a légijármû-vezetõ figyelmének felhívása céljából adott tájékoztatás olyan egyéb ismert, vagy észlelt légiforgalomról, amely a légijármû közelében, vagy annak tervezett útvonalán mûködhet, hogy ezáltal segítse a légijármû vezetõjét az összeütközés elkerülésében.

36. Forgalmi tájékoztató körzet (TIZ) - Traffic information zone (TIZ)

Nem ellenõrzött repülõterek körül kijelölhetõ, meghatározott méretû légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztószolgálatot az érintett repülõtér repülõtéri repüléstájékoztató egysége nyújtja.

37. Futópálya - Runway

Egy szárazföldi repülõtéren meghatározott derékszögû terület, amelyet légijármûvek fel- és leszállása céljából készítettek.

38. Futópálya menti látástávolság (RVR) - Runway visual range (RVR)

Az a távolság, ameddig a futópálya középvonalán álló légijármû vezetõje a futópálya felületi jelöléseit, vagy a futópálya szélét kijelölõ, vagy középvonalát azonosító fényeket látja.

39. Futópálya várópont - Runway-holding position

Futópálya, akadálykorlátozási felület, vagy ILS/MLS kritikus/érzékenységi terület védelme céljából kijelölt hely, amelynél a guruló légijármûveknek és egyéb jármûveknek meg kell állniuk, és várakozniuk kell, ha a repülõtéri irányító torony egyéb módon nem rendelkezik.

40. Függõleges elkülönítés - Vertical separation

Légijármûvek közötti elkülönítés függõleges távolságban kifejezve

41. GND

Földfelszín jelölésére használatos rövidítés.

42. Gurulás - Taxiing

Egy légijármûnek a repülõtér felszínén saját hajtómûve segítségével végzett mozgása, a fel- és leszállás eseteit kivéve.

43. Gurulóút - Taxiway

Szárazföldi repülõtéren kijelölt, a légijármûvek gurulására és a repülõtér egyes területeinek összekapcsolására létesített út, beleértve:

a) Légijármû állóhely gurulási nyomvonal:

Az elõtér azon része, melyet gurulóútként jelöltek ki, kizárólag a légijármû állóhelyek megközelítése céljából.

b) Elõtéri gurulóút:

A gurulóút rendszer azon része, amely az elõtéren halad keresztül, hogy az elõtéren való átgurulásokhoz útvonalat biztosítson.

c) Gyors-legurulóút:

A futópályához hegyesszögben csatlakozó gurulóút, amely lehetõvé teszi a leszálló repülõgépeknek nagyobb sebességgel való legurulását, más leguruló utakkal ellentétben, ily módon csökkentve a futópálya foglaltsági idõt.

44. Hajózó személyzet tagja - Flight crew member

A személyzetnek érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ olyan tagja, akinek munkája nélkülözhetetlen repülés közben a légijármû üzemeltetéséhez.

45. Helység jelölés - Location indicator

Az ICAO által elõírt szabályoknak megfelelõen kialakított és valamely légiforgalmi állandóhelyû állomás helységére kijelölt négybetûs kódcsoport.

46. Helyi kényszerhelyzeti szolgálatok - Local emergency services

Repülõtéren nyújtott tûzoltó, mentõ, mûszaki mentõ stb. szolgálatok, amelyeket alapvetõen a repülõtéren, illetve annak közelében bekövetkezõ repülõbalesetek következményeinek felszámolása érdekében biztosítanak.

47. Hosszirányú elkülönítés - Longitudinal separation

Légijármûvek közötti elkülönítés idõben, vagy útirányon mért távolságban kifejezve.

48. ICAO

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet jelölésére használt rövidítés.

49. Idõjárás elõrejelzés - Forecast

Várható meteorológiai körülmények megállapítása meghatározott idõpontra, vagy idõtartamra és meghatározott területre, vagy légtér szakaszra.

50. Idõszakosan korlátozott légtér (TSA) - Temporary Segregated Area (TSA)

Meghatározott kiterjedésû légtér, amelyen belül idõszakosan olyan katonai repülés folyik, amely veszélyt jelent az adott repülési tevékenységben részt nem vevõ más repülések számára.

51. IFR

A mûszer szerinti repülési szabályok jelölésére használt rövidítés.

52. IFR repülés - IFR flight

Mûszer szerinti repülési szabályok szerint végrehajtott repülés.

53. Illetékes légiforgalmi szolgálati egység - Appropriate ATS unit

Kijelölt légtérben légiforgalmi szolgálatok biztosításáért felelõs egység.

54. Illetékes légügyi (ATS) hatóság - Appropriate ATS authority

Az érintett légtérben a légiforgalmi szolgálatok ellátásáért felelõs állam által erre a célra kijelölt hatóság.

deMegjegyzés: A Magyar Köztársaságban a polgári repülésekkel kapcsolatban az illetékes légiközlekedési/légügyi hatóság I. fokon a Légügyi Igazgatóság és II. fokon a Légügyi Fõigazgatóság, az állami repülésekkel kapcsolatban I. fokon a HM Katonai Légügyi Hivatal, II. fokon a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály.

55. IMC

Mûszeres meteorológiai körülmények jelölésére használt rövidítés.

56. Indulási repülõtér - Departure aerodrome

Repülõtér, ahonnan a felszállás történt.

57. Irányítás átadás - Transfer of control

A légiforgalmi irányító szolgálat ellátásával járó felelõsség átadása.

58. Irányítás átadási pont - Transfer of control point

A légijármû repülési útvonalán lévõ azon meghatározott pont, amelynél a légijármûnek nyújtott légiforgalmi irányító szolgálat ellátásának felelõsségét átadják az egyik irányító egységtõl, vagy irányító munkahelytõl a következõnek.

59. Irányítói körzet - Control area

A földfelszín feletti meghatározott határtól felfelé terjedõ, ellenõrzött légtér.

60. Irányítói szektor - Control sector

Kijelölt irányítói körzet része, amelyen belül a felelõsséget egy irányítóra, vagy az irányítók kis csoportjára ruházzák.

61. Ismeretlen forgalom - Unknown traffic

A radarernyõn megjelenõ minden olyan radar helyzetjel, amely feltételezhetõen légijármûtõl ered, de nem vonatkoztatható ismert forgalomra.

62. Ismert forgalom - Known traffic

Adott légtérben mûködõ forgalom, amelynek tényleges repülési adatai, valamint szándéka az érintett légiforgalmi szolgálati egység számára ismert, közvetlen rádió-összeköttetés vagy koordináció révén.

63. Ismétlõdõ repülési terv (RPL) - Repetitive flight plan (RPL)

Gyakran ismétlõdõ, rendszeresen üzemeltetett, azonos alapvetõ jellemzõkkel rendelkezõ repülések repülési terve, amelyet a légijármû üzemben tartója nyújt be az ATS egységek által történõ tárolásra és ismétlõdõ felhasználásra.

64. ITU

A Nemzetközi Távközlési Unió jelölésére használt rövidítés.

65. Jelentõpont - Reporting point

Meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légijármû helyzetét jelenteni lehet.

66. Kereskedelmi repülés - Commercial flight

Anyagi ellenszolgáltatásért légijármûvel végzett utas, áru vagy posta szállítása.

67. Kilépési pont - Exit point

Navigációs berendezéssel vagy fontos ponttal meghatározott utolsó jelentõpont, amely fölött a légijármû átrepül, vagy várható, hogy át fog repülni valamely repüléstájékoztató, vagy irányítói körzetbõl történõ kilépésekor.

68. Kitérõ repülõtér - Alternate aerodrome

A repülési tervben meghatározott olyan repülõtér, amelyet a légijármû a rendeltetési repülõtér alkalmatlanná válása esetén leszállásra igénybe vehet.

A kitérõ repülõterek fajtái az alábbiak:

Felszállási kitérõ repülõtér:

Az a kitérõ repülõtér, ahol egy légijármû leszállhat, ha ez a felszállást követõ rövid idõn belül szükségessé válik és az indulási repülõtér erre nem használható.

Útvonali kitérõ repülõtér:

Az a repülõtér, ahol egy útvonalrepülés során bekövetkezõ rendellenes mûködés, vagy kényszerhelyzet esetén, a légijármû képes leszállni.

Rendeltetési kitérõ repülõtér:

Az a kitérõ repülõtér, amelyet egy légijármû a rendeltetési repülõtér alkalmatlanná válása esetén leszállásra igénybe vehet.

Megjegyzés: - Útvonali, vagy rendeltetési kitérõ repülõtér az indulási repülõtér is lehet.

69. Koordinálás - Coordination

Engedélyekre, irányítás átadásra, valamint a légijármûveknek kiadandó és tájékoztatásokra vonatkozó megegyezési folyamat, amely a légiforgalmi szolgálati egységek között, vagy ezen egységeken belül az irányítói munkahelyek között váltott tájékoztatások útján történik.

70. Korlátozott légtér - Restricted area

Egy állam területe, vagy felségvizei feletti meghatározott kiterjedésû légtér, amelyen belül a légijármûvek repülését bizonyos elõírt feltételeknek megfelelõen korlátozzák.

71. Környezetvédelmi körzet

A föld felszínétõl felfelé terjedõ, meghatározott méretû légtér, amelyben a repüléseket környezetvédelmi indokok alapján korlátozzák.

72. Körözvény összeköttetés - Conference communication

Három, vagy több hely közötti egyidejû közvetlen beszélgetés távközlési eszközök segítségével.

73. Körzeti irányító központ (ACC) - Area control centre (ACC)

Az illetékessége alá tartozó irányítói körzetek ellenõrzött repülései számára légiforgalmi irányító szolgálat nyújtása céljából létesített egység.

74. Körzeti irányító szolgálat - Area control service

Légiforgalmi irányító szolgálat irányítói körzeteken belüli ellenõrzött repülések részére.

75. Közelkörzet (TMA) - Terminal control area (TMA)

Egy vagy több nagyobb repülõtér közelében, rendszerint ATS útvonalak találkozásánál létesített irányítói körzet.

76. Közlemény - Message

Egyik helyrõl a másikra küldött, és az adott közleményre elõírt számú rovatot tartalmazó közlés.

77. Központi Áramlás Szervezõ Egység (CFMU) - Central Flow Management Unit (CFMU)

Az Eurocontrol fennhatósága alatt mûködõ egység, amely felelõs az európai légiforgalmi áramlás-szervezés végrehajtásáért, amely magába foglalja a stratégiai, elõtaktikai és taktikai áramlásszervezési intézkedéseket.

78. Közzététel - Publication

Légiforgalmi tájékoztatások Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban (AIP), vagy NOTAM-okban történõ kiadása.

79. Különleges VFR repülés - Special VFR flight

Ellenõrzött VFR repülés, amelynek a légiforgalmi irányítás engedélyezte, hogy a repülõtéri irányító körzetben látási meteorológiai körülményeknél rosszabb meteorológiai körülmények között mûködjön.

80. Látási meteorológiai körülmények (VMC) - Visual meteorological conditions (VMC)

A látástávolság, a felhõzettõl való távolság és a felhõalap értékeiben kifejezett, az elõírt minimumokkal egyenlõ, vagy azoknál jobb idõjárási körülmények.

81. Látástávolság - Visibility

Az a légköri viszonyoktól függõ, és hosszmérték egységekben kifejezett távolság, amelyrõl nappal a ki nem világított, éjjel a kivilágított, kiemelkedõ tárgyak láthatók és felismerhetõk.

82. Leszállási terület - Landing area

A mozgási területnek a légijármûvek le- vagy felszállása céljára kijelölt része.

83. Levegõbõl benyújtott repülési terv (AFIL) - Airfiled flight plan (AFIL)

A légijármû által repülés közben valamely légiforgalmi szolgálati egységnek rádión leadott repülési terv.

84. Levegõ-föld összeköttetés - Air-ground communication

A légijármûvek és a földön lévõ állomások, vagy helyek közötti kétoldalú összeköttetés.

85. Légiforgalmi Állandóhelyû Távközlési Hálózat (AFTN) - Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)

A légiforgalmi állandóhelyû áramkörök világméretû rendszere, amelyet a légiforgalmi állandóhelyû szolgálat részeként közlemények, és/vagy digitális adatok olyan állandóhelyû légiforgalmi állomások közötti cseréje érdekében hoztak létre, amely állomások azonos, vagy összeegyeztethetõ távközlési jellemzõkkel rendelkeznek.

86. Légiforgalmi áramlásszervezés (ATFM) - Air Traffic Flow Management (ATFM)

A légiforgalom optimális áramlásának biztosítása azon körzetekben, ahol a forgalmi követelmény meghaladja a rendelkezésre álló ATC rendszer kapacitását.

87. Légiforgalmi irányítás (ATC) - Air Traffic Control (ATC)

Gyûjtõfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító szolgálatot, vagy légiforgalmi irányító egységet.

88. Légiforgalmi irányító - Air Traffic Controller

Légiforgalmi irányító szolgálat ellátására feljogosított személy.

89. Légiforgalmi irányító egység - Air traffic control unit

Gyûjtõfogalom, amely jelenthet körzeti irányító központot, bevezetõ irányító egységet, vagy repülõtéri irányító tornyot.

90. Légiforgalmi irányítói engedély - Air traffic control clearance

Légijármûnek szóló felhatalmazás, hogy az valamely légiforgalmi irányító egység által megszabott feltételek szerint mûködjék.

1. Megjegyzés: a "légiforgalmi irányítói engedély" kifejezés az egyszerûsítés érdekében gyakran "engedélyre" rövidíthetõ, amikor ilyen értelemben használják.

2. Megjegyzés: az "engedély" rövidített kifejezést megelõzhetik a "gurulási", "felszállási", "indulási", "útvonal", "megközelítési", vagy "leszállási" szavak a repülés azon szakaszának jelzésére, amelyre a légiforgalmi irányítói engedély vonatkozik.

91. Légiforgalmi irányító szolgálat - Air traffic control service

A következõ célok érdekében végzett tevékenység:

1. Az összeütközések megelõzésére:

a) légijármûvek között és

b) a munkaterületen légijármûvek és akadályok között; valamint

2. A légiforgalom rendszerességének elõsegítésére és fenntartására.

92. Légiforgalmi szolgálat (ATS) - Air traffic service (ATS)

Gyûjtõfogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repülõtéri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztószolgálatot, légiforgalmi tanácsadó szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot (körzeti, bevezetõ, vagy repülõtéri).

93. Légiforgalmi szolgálati egység - Air traffic services unit

Gyûjtõfogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító egységet, repüléstájékoztató egységet, vagy légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodáját.

94. Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodája - Air traffic services reporting office

A légiforgalmi szolgálatokat érintõ jelentések és az indulás elõtt benyújtott repülési tervek átvételére létesített egység.

Megjegyzés: a légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodája különálló egységként, vagy már meglévõ egységgel, mint például egy másik légiforgalmi szolgálati egységgel, vagy a légiforgalmi tájékoztató szolgálati egységgel együtt is létesíthetõ.

95. Légiforgalmi tájékoztató kiadvány (AIP) - Aeronautical Information Publication (AIP)

A léginavigációra nézve fontos és tartós jellegû légiforgalmi tájékoztatásokat tartalmazó kiadvány, amelyet az állam, vagy megbízottja tesz közzé.

Megjegyzés: a Magyar AIP-t a Légügyi Fõigazgatóság jóváhagyásával a Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság adja ki.

96. Légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) - Aeronautical information service (AIS)

A légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása.

97. Légiforgalmi tájékoztató szolgálati egység (AIS egység) - Aeronautical information services unit (AIS unit)

Légiforgalmi tájékoztató szolgálat nyújtása céljából létrehozott egység.

98. Légiforgalom - Air traffic

A levegõben lévõ, vagy a repülõtér munkaterületén mûködõ valamennyi légijármû.

99. Légi gurulás - Air taxiing

Egy helikopter/függõlegesen le- és felszálló (VTOL) légijármû a repülõtér felszíne felett, rendes körülmények között a föld párnahatás sávjában, nem több mint 20 csomós (37 km/h) föld feletti sebességgel történõ mozgása.

Megjegyzés: a tényleges magasság változhat és néhány helikopter szükségszerûen végrehajthat légi gurulást 25 láb (8 m) AGL felett a föld párnahatásból eredõ turbulencia csökkentése, vagy a felfüggesztett teherrakomány földfelszíntõl való kellõ távolság tartása érdekében.

100. Légijármû - Aircraft

Bármely szerkezet, amelynek a légkörben maradása a levegõvel való olyan kölcsönhatásból ered, amely más, mint a földfelszínre ható légerõk hatása.

Megjegyzés: a jelen elõírás szövegében a "légijármû" kifejezés jelentheti annak személyzetét is.

101. Légijármû azonosító jele - Aircraft identification

Betûkbõl, számjegyekbõl, vagy ezek kombinációjából álló jelcsoport, amely azonos a levegõ-föld összeköttetéseknél használandó légijármû hívójellel, vagy annak egyenértékû kódolt változatával, amelyet a légijármû azonosítására használnak a légiforgalmi szolgálatok föld-föld közötti összeköttetéseinél.

102. Légijármû hívójel - Aircraft callsign

A levegõ-föld összeköttetésnél a légijármû azonosítására használatos alfanumerikus karaktercsoport.

103. Légijármû parancsnoka - Pilot-in-command

A repülés ideje alatt a légijármû mûködéséért és biztonságáért felelõs légijár-mûvezetõ.

104. Légijármû típus jelölés - Aircraft type designator

A légijármû típusának rövidített formában való azonosítására használatos alfanumerikus karaktercsoport.

105. Légijármû üzemben tartója (AO) - Aircraft operator (AO)

Az a személy, szervezet, vagy vállalat, aki/amely légijármûvek üzemben tartásával foglalkozik, vagy ilyen tevékenység végzésére ajánlkozik.

106. Légitaxi repülés - Air taxi flight

Alkalmi jellegû, vagy megrendelésre végzett repülés. A légijármû kapacitása nem több, mint 6 férõhely, a rendeltetési helyet a bérlõ, vagy a bérlõk választják ki.

107. Légtér ellenõrzõ radar - Surveillance radar

A légijármû távolság- és oldalszögbeli helyzetének megállapítására alkalmazott radarberendezés.

108. Magasság - Level

Gyûjtõfogalom, amely levegõben lévõ légijármûnek, pontnak, vagy pontként értelmezett tárgynak, meghatározott vonatkozási alaptól mért függõleges távolságát jelzi. Jelenthet rádió magasságot, repülõtér feletti magasságot, repülési szintet és tengerszint feletti magasságot.

109. MAN közlemény - MAN message

Közlemény manuális feldolgozását jelzõ válaszközlemény, amelyet az Eurocontrol IFPS egysége továbbít a számára eljuttatott közlemény feladójának.

110. Másodlagos radar - Secondary radar

Olyan radarrendszer, amelynél egy radarállomás által kisugárzott rádiójel kezdeményezi egy rádiójel kisugárzását egy másik állomásról.

111. Menetrendszerû repülés - Scheduled air service

Bárki számára igénybe vehetõ kereskedelmi repülések sorozata, amely ugyanazon két, vagy több repülõtér között, közzétett menetrend szerint, vagy olyan rendszerességgel, illetve gyakorisággal közlekedik, amelyek felismerhetõen szerves sorozatot alkotnak.

112. Mentés Összehangoló Központ - Rescue Coordination Centre

Valamely kutatási és mentési körzeten belül a kutató és mentõszolgálat hatékony megszervezésére és a kutató és mentõ tevékenység összehangolására létesített egység.

Megjegyzés: Budapest FIR-ben a bajba jutott légijármûvek megsegítését ellátó kutató-mentõ szolgálatokról szóló 30/1998. (VI. 24.) BM-HM-NM-PM számú együttes rendelet szerint a kutatás-mentés irányítására létrehozott legmagasabb szintû szervezet.

113. Meteorológiai hivatal - Meteorological office

A repülések részére meteorológiai szolgálat ellátására kijelölt hivatal.

114. Meteorológiai jelentés - Meteorological report

Meghatározott idõpontra és helyre vonatkozó közlemény a megfigyelt meteorológiai körülményekrõl.

115. Meteorológiai tájékoztatás - Meteorological information

A tényleges, vagy várható meteorológiai körülményekre vonatkozó jelentés, idõjárás elemzés, elõrejelzés és bármely hasonló jellegû megállapítás.

116. Mód (SSR mód) - Mode (SSR)

Egy SSR interrogátorból kisugárzott kérdezõ jelek meghatározott mûködésére vonatkoztatott elfogadott jelölési mód. Négy mód létezik: A, C, S és Átmeneti, amelyek az ICAO 10. sz. Annexben kerültek meghatározásra.

117. Mozgási terület - Movement area

Egy repülõtérnek a légijármûvek fel- és leszállására, valamint gurulására használandó része, amely magában foglalja a munkaterületet és az elõtere(ke)t.

118. Munkakörzet

Államhatár menti sávban, a mezõgazdasági munkarepülések végzésére kijelölt terület.

119. Munkarepülés - Aerial work

Fõleg mezõgazdasági, légifényképezési és ellenõrzési feladatokat végzõ repülés, a légijármûvek mûszaki berepülésének kivételével.

120. Munkaterület - Manoeuvring area

Egy repülõtérnek a légijármûvek fel- és leszállására, valamint gurulására használandó része, az elõterek kivételével.

121. Mûrepülés - Acrobatic flight

Légijármûvel szándékosan végzett olyan manõverezés, amely hirtelen helyzetváltoztatásokkal, a szokásostól eltérõ helyzetekkel, vagy rendkívüli sebesség változtatásokkal jár.

122. Mûszeres meteorológiai körülmények (IMC) - Instrument meteorological conditions (IMC)

A látástávolság, a felhõzettõl való távolság és a felhõalap értékeiben kifejezett, a látási meteorológiai körülményekre elõírt minimumoknál rosszabb idõjárási körülmények.

Megjegyzés: A repülõtéri irányító körzetben VFR repülés folytatható mûszeres meteorológiai körülmények között is, ha és ahogyan azt a légiforgalmi irányítás engedélyezi.

123. Mûszer szerinti megközelítési eljárás - Instrument approach procedure

A mûszer szerint végrehajtott repülés elõre meghatározott manõvereinek sorozata meghatározott akadálymentességgel, amely a kezdeti megközelítési ponttól, vagy ahol alkalmazható az elõírt érkezési útvonal kezdetétõl addig a pontig tart, ahonnan a leszállást végre lehet hajtani, vagy, ha a leszállást nem hajtották végre, addig a pontig folytatódik, ahonnan várakozási, vagy útvonal akadálymentességi kritériumok alkalmazandók.

124. Mûszer szerinti repülési szabályok (IFR) - Instrument flight rules (IFR)

A repülés mûszeres-meterológiai körülmények közötti végrehajtását meghatározó szabályok együttese.

125. Mûveleti légiforgalom (OAT) - Operational Air Traffic (OAT)

Azon repülések, amelyek GAT szabályoktól eltérõ - a katonai légügyi hatóság által meghatározott szabályok és eljárások szerint kerülnek végrehajtásra. Ezek a repülések rendszerint a katonai ATC szervezet irányítása, vagy fennhatósága alatt mûködnek.

126. Nem ellenõrzött légtér - Uncontrolled airspace

Mindazon légtér, amelyben légiforgalmi irányító szolgálatot nem nyújtanak.

127. Nem ellenõrzött repülõtér - Uncontrolled aerodrome

Olyan repülõtér, amelyen légiforgalmi irányító szolgálatot nem nyújtanak.

128. Nemzetközi NOTAM iroda - International NOTAM office

NOTAM-ok nemzetközi cseréjére az állam által kijelölt iroda.

Megjegyzés: Budapest FIR-ben a nemzetközi NOTAM iroda a Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság Légitájékoztató Osztályának szervezetébe tartozik.

129. Nemzetközi repülés - International flight

Államhatárt keresztezõ repülés.

130. Nemzetközi Repülési Távközlési Társaság (SITA) - Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques (SITA)

A légitársaságok által használt világméretû távközlési és adatátviteli rendszer, amelyet többek között a repülõtéri kiszolgálás, helyfoglalás, jegykiállítás és teljes repülõtéri utasfelvétel adatcseréjére használnak.

131. NOTAM

Bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítésérõl, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében való ismerete elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére. Az értesítés szétosztása távközlési eszközökkel történik.

132. Nyomás-magasság - Pressure altitude

Tengerszint feletti magasságértékben kifejezett légnyomás érték, amely megfelel az Egyezményes Légkörben ugyanilyen nyomás értéknek.

133. Nyomtatott formájú közleményváltás - Printed communication

Közleményváltás, amelynél az áramkör mindkét végén automatikusan maradandó, nyomtatott feljegyzés készül az áramkörön áthaladó összes közleményrõl.

134. Oldalirányú elkülönítés - Lateral separation

Légijármûvek közötti elkülönítés repülési útirányuk távolságában, vagy útirányuk közötti szög-eltérésben kifejezve.

135. QFE

A repülõtér meghatározott helyén észlelt légnyomás jelzésére használatos kódszó.

136. QNH

A tengerszintre átszámított légnyomás jelzésére használatos kódszó.

137. Radar

Az a rádió felderítõ eszköz, amely a tárgyak távolságára, irányára és/vagy magasságára vonatkozó információt ad.

138. Radar elkülönítés - Radar separation

Elkülönítés, amelyet abban az esetben alkalmaznak, amikor a légijármûvek helyzetét radar segítségével határozzák meg.

139. Radarellenõrzés - Radar monitoring

A radar felhasználása arra a célra, hogy a légijármûveknek az elõírt repülési útvonaltól történt jelentõs eltérések esetén tájékoztatást és tanácsot adjanak.

140. Radarirányítás - Radar control

Annak jelzésére használatos kifejezés, hogy a radartól származó információt a légiforgalmi irányító szolgálat ellátására közvetlenül használják fel.

141. Radarirányító - Radar controller

Olyan szakképzett légiforgalmi irányító, aki rendelkezik azon feladatoknak megfelelõ radar jogosítással, amelyekre õt kijelölték.

142. Radar nélküli elkülönítés (eljárás elkülönítés) - Non-radar separation (procedure separation)

Elkülönítés, amelyet abban az esetben alkalmaznak, ha a légijármû helyzetére vonatkozó tájékoztatás nem radar